Zdaňovacím obdobím sa myslí finančný rok od 1.4 do 31.3. Pokiaľ sa jedná o účtovné obdobie, tak zákon iba ustanovuje, že účtovné obdobie končí vyhotovením účtovnej uzávierky.

Dávajte si pozor, aby zdaňovacie obdobie nepresiahol 12 mesiacov.

Zdaniteľný príjem a základ dane vo Veľkej Británii (Limited Company)

Pred 1. 4. 2009 fungoval vo Veľkej Británii systém „schedular systém“, podľa nich sa príjmy delili podľa zdrojov, z ktorých vznikli. Teraz je zdaniteľný príjem určovaný podľa akceptovateľných účtovných princípov alebo IFRS.

Zdaniteľný príjem spoločností Limited Company je teraz charakterizovaný podľa pôvodu tohto príjmu, pričom došlo k zlúčeniu zisku z Veľkej Británie a cudzích zdrojov.

Zdaniteľný príjem sa teraz delia podľa nasledovných kategórií:

• príjem z podnikania,

• príjem z majetku,

• príjem z dlhodobých pôžičiek,

• príjem z derivátov,

• zisky v súvislosti s dlhodobým nehmotným majetkom,

• zisky z dispozície s know-how a predaj patentových práv,

• rôzny príjem.

Celkový zdaniteľný príjem sa rovná súčtu zdaniteľného príjmu zo všetkých vyššie uvedených kategórií, pričom v každej kategórii sa uplatní iné pravidlá odpočtu nákladov.