[widgets_on_pages id=“Obcianske-zdruzenie“]

Môže občianske združenie realizovať zisk?

Občianske združenie by malo byť v súlade so zákonom založené za účelom združovania ľudí so spoločnými záujmami a primárnym cieľom ich činnosti by malo byť uskutočňovanie neziskových činností a aktivít. Tento primárny zámer činnosti občianskeho združenia nevylučuje sekundárny cieľ, ktorý môže mať zárobkovú povahu. Zákon teda vyslovene nezakazuje, aby občianske združenie na podporu svojho primárneho neziskového a verejnoprospešného cieľa vykonávalo aj podnikateľskú činnosť. Takáto podporná zárobková činnosť by však mala v prvom rade slúžiť ako finančná výpomoc pre prioritné činnosti a ciele združenia.

[widgets_on_pages id=“Zdruzenia-CTA“]

Každá zárobková činnosť občianskeho združenia musí byť vykonávaná v súlade so zákonom ako aj so základným a ustanovujúcim dokumentom združeniam- stanovami. Stanovy sú základnou listinou občianskeho združenia, kde sú vymedzené nielen hlavné ciele a činnosti združenia, ale taktiež aj jeho štruktúra a hospodárenie. Ak predpokladáte, že by občianske združenie malo vykonávať aj podnikateľskú činnosť, zmienka o podnikaní by sa mala určite objaviť aj v v tomto dôležitom dokumente a to v časti o zásadách hospodárenia združenia. Finančné prostriedky získané z takejto podnikateľskej činnosti by mali byť použité a vynaložené na hlavné aktivity združenia.

Občianske združenie je podľa zákona o účtovníctve (Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) účtovnou jednotkou a má povinnosť viesť účtovníctvo. Združenie má za určitých podmienok možnosť výberu, v ktorej účtovnej sústave bude účtovať. V prípade, ak príjmy v predchádzajúcom účtovnom období nepresiahli 200 000 Eur, môže občianske združenie účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Ak túto hranicu presiahne, vznikne mu už povinnosť účtovať v systéme podvojného účtovníctva.

Ako príklad môžeme uviesť nasledujúce podporné podnikateľské činnosti občianskeho združenia:

  • sprostredkovateľské činnosti a spolupráca v oblasti služieb, obchodu a počítačových služieb,
  • prevádzkovanie a údržba webového informačného portálu,
  • podpora a organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a iných  podujatí, prednášok, školení, seminárov, workshopov, projekcií, meetingov, kongresov a networkingových akcii,
  • vykonávanie a podpora vzdelávacích programov v oblasti zamerania činnosti združenia.

V prípade Vášho zájmu Vám pomôžeme s vybavením živnosti pre občianske združenie. Táto služba je spoplatnené sumou 200 EUR.

Náš tím skúsených právnikov a účtovníkov Vám poradí v oblasti založenia občianskeho združenia ako aj účtovníctva, zdanenia, prijímania darov a zodpovie všetky Vaše otázky ohľadom tretieho sektora.

Neváhajte nás kontaktovať!

[widgets_on_pages id=“Zdruzenia-CTA“]

Občianske združenie – ako začať?

11 júla, 2014|0 Comments

Občanom Slovenskej republiky sa zaručuje ústavné právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Toto právo je zakotvené nielen v Ústave Slovenskej republiky (v článku 29 ods. [...]

Definícia občianskeho združenia

11 júla, 2014|0 Comments

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa článku 29 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje právo slobodne sa združovať. Každý obyvateľ Slovenska [...]

Čo je občianske združenie a ako vzniká?

11 júla, 2014|0 Comments

Občianske združenia podľa zákona o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) sú právnické osoby. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia môžu teda konať vo [...]