Na jeseň tohto roka malo obchodný vzťah so štátom, či inými subjektmi verejného sektora, takmer 19 000 firiem. Na túto skutočnosť poukazujú databázy poradenskej spoločnosti Bisnode. Do októbra 2019 sa zapísalo  v Registri partnerov verejného sektora 17 437 právnických a 1 285 fyzických osôb. Najviac ich podniká v oblasti maloobchodu s farmaceutickými prípravkami (915), vo výstavbe obytných a neobytných budov (781) a v ostatnom poradenstve v oblasti podnikania a riadenia (613).

Zákon o registri partnerov verejného sektora nadobudol účinnosť 1. februára 2017 a mal byť hlavným nástrojom vlády SR, ktorý by zamedzil obchodovaniu štátu so schránkovými firmami. Štát podľa tohto zákona môže obchodovať a uzatvárať zmluvy iba so subjektami, ktoré sú  zapísané v registri partnerov verejného sektora. Firmy tu pri zápise musia odkryť svoju vlastnícku štruktúru a to až na úroveň konečného užívateľa výhod.

„Register obsahuje identifikačné údaje partnera verejného sektora aj s údajmi o konečnom užívateľovi výhod, teda o fyzickej osobe, profitujúcej z činnosti partnera verejného sektora. Zápis do registra vykonáva oprávnená osoba a  tá je zároveň povinná identifikovať konečného užívateľa výhod minimálne raz ročne k 31. decembru kalendárneho roka.“

Partnerom tak môže byť fyzická osoba, ako aj fyzická osoba – podnikateľa a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, či iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom stanovený limit.

Podľa databáz tak k októbru 2019 so štátom podnikalo spolu 17 437 právnických a 1 285 fyzických osôb. „Najväčšími zástupcami  boli spoločnosti s ručením obmedzeným (14 828) a akciové spoločnosti (1 491).“  Až 11 225 partnerov verejného sektora uvádza obrat na úrovni od 0 do 999 tisíc eur, za nimi nasleduje 2 452 firiem s obratom v rozmedzí jedného milióna až 1 999 000 eur.

 

Počty partnerov verejného sektora v jednotlivých krajoch

KrajPočet parterov verejného sektora
Banskobystrický kraj2 163
Bratislavský kraj5 007 – najviac partnerov
Košický kraj2 569
Nitriansky kraj1 769
Prešovský kraj2 190
Trenčiansky kraj1 425
Trnavský kraj1 361 – najmenej partnerov
Žilinský kraj2 235
Nezaradení3

 Zdroj: Bisnode