Aká je doba trvania konania o zápise ochrannej známky?

Doba konania je od podania prihlášky ochrannej známky do jej zápisu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR približne 11 až 15 mesiacov. To platí však za predpokladu, že  sa neobjavia žiadne významnejšie komplikácie s konfliktnou známkou alebo iným právom priemyselného vlastníctva. trvá Táto doba sa postupne skracuje a pracuje sa na urýchlení celého konania.

Odkedy je možné  spolu s ochrannou známkou používať ®?

Značku ®je možné používať iba od dátumu zápisu ochrannej známky do registra a iba počas doby platnosti tohto zápisu.

Je možné sa brániť proti používaniu mojej ochrannej známky pre rovnaké výrobky konkurenčnou firmou? Ako na to?

Ako vlastník ochrannej známky sa môžete domáhať ochrany na súde. Môžete sa domôcť toho, aby sa rušiteľ zdržal protiprávneho konania a odstránil ochrannú známku  zo svojich výrobkov. Ďalej môžete požadovať primerané zadosťučinenie a to aj v peniazoch, môžete sa domáhať náhrady škody a takisto vydanie bezdôvodného obohatenia. Okrem toho máte právo od súdu požadovať, aby nariadil porušovateľovi ochranných známok, aby stiahol z trhu a zničil všetky výrobky, ktoré porušujú alebo ohrozujú Vaše práva.

Načo je spraviť si rešerš v registri ochranných známok?

Výsledky rešerší určujú či sa už v súčasnej dobe nepoužíva zhodné alebo podobné označenie, ktoré chcete ako prihlasovateľ v budúcnosti ochrániť alebo používať v obchodnom styku. Kvalitnou rešeršou a následným posudkom je tak možné zabrániť prípadným problémom, ktoré by v budúcnosti mohli nastať ak by došlo ku kolízii práv s podobnou už zapísanou ochrannou známkou.

Je povinnosťou mať oprávnenie na podnikanie ak chcem vlastniť ochrannú známku?

Akékoľvek oprávnenie už nie je potrebné ako vyplýva zo zákona o ochranných známkach, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2004. V zmysle jeho ustanovení  nie je nutné aby prihlasovateľ, prípadne majiteľ ochrannej známky mal pre výrobky a/alebo služby oprávnenie podnikať. ,


Databáza národných ochranných známok – čo obsahuje a ako často sa aktualizuje?

Táto databáza obsahuje výlučne ochranné známky a prihlášky ochranných známok, ktoré boli prihlásené a zapísané na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Tieto údaje môžu byť voľne používané. Databáza sa aktualizuje na dennej báze a údaje prihlášok, vrátane zoznamu výrobkov a služieb sa do databázy doplňujú už v deň podania. V prípade obrazových známok je ich obrazová podoba k dispozícii v priebehu jedného dňa.

Bude mi stačiť slovenská ochranná známka pri vývoze do zahraničia na to, aby som ochránil svoje výrobky? Platí ochranná známka prihlásená  na Slovensku i v zahraničí?

Ochranná známka platí iba na tom území, kde bola registrovaná. Aby ste sa chránili aj v zahraničí je potrebné podať prihlášku národnej ochrannej známky v štáte, v ktorom máte záujem svoj výrobok chrániť , prihlášku ochrannej známky Európskej únie s platnosťou pre všetky členské štáty EÚ, alebo medzinárodnú prihlášku ochrannej známky.

Môže byť vlastníkom ochrannej známky ktokoľvek?

Áno. Ochrannú známku môže vlastniť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Ak prihlasovateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, je podanie prihlášky ochrannej známky možné iba prostredníctvom právneho zástupcu.