V nasledujúcom článku sa bližšie pozrieme na počty založených s.r.o. ako aj zrušených firiem, živností a SZČO v poslednom období 8 rokov.

Ako sa pohybujú počty novozaložených a zrušených spoločností za posledné obdobie?

V období od roku 2012 až po rok 2019 vrátane bol rekordmanom v počte založených firiem rok 2013, kedy vzniklo na 27 257 firiem. Z tejto množiny tvorili najväčšiu podmnožinu práve spoločnosti s ručením obmedzeným s celkovým počtom 26 751.

Na druhom mieste s obrovským rozostupom sa v danom roku umiestnili neziskové organizácie a nadácie, ktorých vzniklo 401.

V roku 2013 ešte zostaneme keďže rozmach týchto spoločností čo sa vzniku týka úzko súvisí so zmenou spôsobu splatenia základného imania v októbri daného roka. V tomto mesiaci vzniklo na 4 251 firiem, čo je niečo vyše sto percentný nárast oproti septembru kedy ich vzniklo “iba” 2609.

Čo sa zániku týka, najväčší počet zaniknutých firiem si drží rok 2015 s 8 972 zaniknutými subjektmi.  Opäť sú najväčšími rekordmanmi spoločnosti s ručením obmedzeným s celkovým počtom 8 492 kusov, avšak najviac sročiek nezaniklo v tomto roku, ale o dva roky neskôr v 2017tom, kedy ich zaniklo 8 566.

V období rokov 2015 – 2017 zaniklo podľa štatistických údajov najviac firiem. Bolo tomu tak z dôvodu zavedenia daňových licencii.

Ako sa držia živnosti a SZČO? Sú ich počty také markantné ako pri obchodných spoločnostiach?

S výnimkou roku 2014 má vznik živností a SZČO rastúcu tendenciu, zatiaľčo zánik nie je striktne ascendentný, či descendentný.

Najviac živností a SZČO vzniklo práve v minulom roku a bol ich niečo dvojnásobok oproti vzniknutým sročkám v ich rekornom období, teda 43 933! V minulom roku taktiež najviac živností a SZČO zaniklo a ich počet bol 52 637.

Celkovo je trendom, že viac živností zaniká ako vzniká, výnimkou bol iba rok 2017 kedy počet vzniknutých živností a SZČO prevýšil počet zaniknutých o 5 328.

Najvyrovnanejším rokom čo sa pomeru vzniku a zániku živností a SZČO týka bol rok 2018, v ktorom rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými živnosťami a samostatne zárobkovo činnými osobami bol iba 598 subjektov v prospech zaniknutých.

Ako to vyzerá v Bratislavskom kraji keď vyjmeme predchádzajúce údaje z celoslovenskej štatistiky?

Prvé miesto si v počte vzniknutých firiem takisto ako v celoslovenskej štatistike drží rok 2013 s celkovým počtom 9 092. Rozdiel oproti celkovému priemeru územia SR čo do zániku firiem je v rokoch. Zatiaľčo v celoslovenskom priemere zaniklo najviac firiem v 2015tom, Bratislavský kraj tento nárast zaniknutých subjektov pocítil až v roku 2016.

Pre vznik živnostníkov a SZČO bol priaznivý v Bratislavskom kraji opäť minulý rok, kedy vzniklo najviac živností za sledované obdobie a to 6 638. Zároveň bol aj najvyrovnanejším čo pomeru vzniku/zániku týka. Avšak nebol jediným rokom, kedy vznikalo viac živností ako ich zanikalo. Za povšimnutie rovnako stoja aj roky 2017 a 2018, kedy vznik prevýšil zánik živností a SZČO.

Zánik živností a SZČO mal rozmach v roku 2013, s celkovým počtom 7 111 živností a SZČO.

Koľko ohadujete, že vznikne spoločností, živností a SZČO v priemere za 24 hodín?

Pre väčšiu presnosť ak si zo štatistiky vyberieme údaje z roku 2019, tak sa nám ukážu veľmi zaujímavé výsledky.

Tak napríklad v danom roku vzniklo na celom Slovensku za 24 hodín niečo vyše 54 firiem a vyše 120 živností a SZČO. To je niečo vyše 7 vzniknutých subjektov za hodinu.

Keď si štatistiku rozložíme na menšie premenné tak v 2019tom v Bratislavskom kraji vzniklo za deň vyše 18 firiem a takmer rovnaký počet živností a SZČO.

Ponáhľajú sa ľudia so zakladaním spoločností, živností, SZČO ako aj ich rušením začiatkom tohto roka?

Zo štatistiky vyplýva, že ku dňu spracovania tohto článku (13.01.2020) vzniklo zatiaľ 23 firiem a zaniklo ich 66 (z toho v Bratislavskom kraji 4 a 25).

Keď sa pozrieme na živnosti, tak tam sú počty o čosi vyššie a za necelé dva týždne vzniklo v novom roku 1 898 živností a SZČO a zaniklo ich 3 043 (z toho v Bratislavskom kraji 262 a 299). Takže odpoveď je áno, ľudia sa s vybavovaním dosť ponáhľajú už od začiatku roka.

Zdroj: finstat.sk