Tieto zápisy do RPVS má právo uskutočňovať len oprávnená osoba a to len elektronicky. Protischránkový zákon označuje ako oprávnené osoby len advokáta, banku, audítora, daňového poradcu alebo notára.  Zákon to vysvetľuje tým, že tieto osoby majú najväčší predpoklad k zisteniu vlastníckej štruktúry a sú schopné určiť aj konečného užívateľa výhod.

Pred zápisom do RPVS je potrebné overiť konečného užívateľa výhod a prípravu overenej listiny.  Môžeme konštatovať, že na takéto oprávnené osoby zákon vytvára dosť veľký tlak, keďže majú vysokú mieru zodpovednosti, hlavne kvôli tomu, aby neurčili zle konečného užívateľa výhod. Takáto vysoká zodpovednosť voči oprávneným osobám je aj určitou zárukou toho, že oprávnená osoba sa bude snažiť čo najlepšie zistiť konečného užívateľa výhod a tým sa pomôže k transparentnosti pri nakladaní verejných zdrojov, čo je cieľom všetkých z nás.

Pravidelná verifikácia v protischránkovom zákone?

V jednom z ustanovení myslí protischránkový zákon aj  na “účelové zmeny v končenom užívateľovi výhod”.  Ak by zákon hovoril iba o jednorázovom overení konečného užívateľa výhod napríklad pri 6 ročnom kontrakte a došlo by k overeniu takéhoto konečného užívateľa výhod ako subjektu X. No po roku sa môže stať, že konečným užívateľom výhod sa stane osoba Y, a táto osoba bude čerpať výhody až 5 rokov bez toho, aby bol verejne známy a identifikovaný.

Keďže takéto prípady by boli na Slovensku veľmi často využívané a preto zákon neostal iba pri jednorázovej identifikácii konečného užívateľa výhod.  Ak by nastala takáto udalosť, tak zákon požaduje verifikačnú udalosť, v prípade ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo plnenie zmluvy či podpis dodatku k zmluve. Keďže v zákone je upravená aj takáto situácia, odporúčame, aby partneri verejného sektora boli pripravení, že s oprávnenými osobami nebudú komunikovať iba jednorázovo, čiže odporúčame nerobiť unáhlené rozhodnutia pri výbere takejto osoby.