Najzákladnejšou povinnosťou partnera verejného sektora, ktorý chce začať čerpať alebo naďalej mať prístup k verejným zdrojom je byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Tento register prebral funkcionalitu registra Úradu pre verejné obstarávanie a spravuje ho okresný súd v Žiline. Samotnému zápisu do RPVS predchádza verifikačný proces, ktorý môže byť vykonaný iba oprávnenou osobou (advokátom, notárom, auditorom, bankou či daňovým poradcom). Teda aj naša advokátska kancelária je oprávnenou osobou, ktorá Vám vie zabezpečiť verifikáciu a následne zápis do RPVS.

Aké povinnosti má partner verejného sektora vo vzťahu k oprávnenej osobe?

Bez oprávnenej osoby nie je možné urobiť zápis do RPVS. Z toho vyplýva, že ako partner verejného sektora máte určité povinnosti vo vzťahu k oprávnenej osobe a sú nasledovné:

1. Súčinnosť

Ako partner verejného sektora máte povinnosť poskytnúť oprávnenej osobe maximálnu súčinnosť pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod. Ak tak neurobíte, hrozí Vám, že oprávnená osoba môže s Vami ukončiť spoluprácu a nechať sa z registra vymazať. Ak na návrh oprávnenej osoby dôjde k výmazu, máte povinnosť najneskôr do 30 dní zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby. Táto nová oprávnená osoba musí uskutočniť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

2. Povinnosť bezodkladne informovať o zmenách

Ak dôjde k zmene konečného užívateľa výhod, tak ako partner verejného sektora máte povinnosť bezodkladne o tom  informovať vašu oprávnenú osobu. Tá má ďalej povinnosť oznámiť túto zmenu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo, a doložiť ju k návrhu na zápis zmeny spolu s verifikačným dokumentom.

3. Zodpovednosť za správnosť zapísaných údajov v RPVS

Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri spoločne.  Porušenie tejto povinnosti môže viesť k sankciám akými sú uloženie pokuty, výmaz z registra, diskvalifikácia štatutárnych orgánov,  či dokonca aj vznik trestnej zodpovednosti.

4. Hodnoverné preukazovanie pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod

Partner verejného sektora má povinnosť v konaní podľa § 12 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov  hodnoverne preukázať, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v RPVS sú pravdivé a úplné.  Dôkazné bremeno je teda na pleciach partnera verejného sektora. Ak partner verejného sektora toto bremeno neunesie, môže to viesť až k jeho výmazu z RPVS.