[widgets_on_pages id=“Obcianske-zdruzenie“]

V praxi sa často stáva, že po založení a registrácii občianskeho združenia, je potrebné upraviť organizačnú štruktúru, podmienky prijímania nových členov združenia alebo iné ustanovenia v Stanovách združenia.

[widgets_on_pages id=“Zdruzenia-CTA“]

Zákon o združovaní občanov (Zákon č. 83/1990 Zb. o zdržovaní občanov v znení neskorších predpisov) nám v § 6 ods. 2 určuje obligatórne (povinné) náležitosti Stanov občianskeho združenia, a to:

  • názov združenia,
  • sídlo,
  • cieľ jeho činnosti,
  • orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
  • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
  • zásady hospodárenia.

Skutočnosti uvedené v Stanovách združenia musia korešpondovať aj s reálnym stavom občianskeho združenia. Preto je v záujme nielen vedenia združenia, ale aj samotných členov, aby všetky práva a povinnosti zúčastnených osôb boli jasne definované v zakladajúcom dokumente.

Naši právnici, ktorí majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti, Vám vykonajú zmeny v zakladajúcich dokumentoch aj s následným ohlásením na Ministerstve vnútra SR za 200 EUR. V tejto sume sú započítané všetky správne poplatky.

Za rovnakú cenu Vám môže byť vypracovaná aj zmluva o súčinnosti, ktorú uzatvárajú občianske združenia na dosiahnutie spoločného cieľa. V prípade, ak občianske združenie spolupracuje aj s inými združeniami, je nevyhnutné upraviť si podmienky spolupráce aj zmluvne. Ak máte občianske združenie a potrebujete s niečim poradiť, neváhajte nás kontaktovať!

Občianske združenie – ako začať?

11 júla, 2014|0 Comments

Občanom Slovenskej republiky sa zaručuje ústavné právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Toto právo je zakotvené nielen v Ústave Slovenskej republiky (v článku 29 ods. [...]

Definícia občianskeho združenia

11 júla, 2014|0 Comments

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa článku 29 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje právo slobodne sa združovať. Každý obyvateľ Slovenska [...]

Čo je občianske združenie a ako vzniká?

11 júla, 2014|0 Comments

Občianske združenia podľa zákona o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) sú právnické osoby. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia môžu teda konať vo [...]