1. paralelné fungovanie živnosti i s.r.o.

Podnikateľ bude v s.r.o. konateľom aj spoločníkom a súčasne ako živnostník môže využiť paušálne výdavky a nezdaniteľné minimum, z ktorého sa daň z príjmu neplatí, a do určitej výšky príjmov sa nestáva platiteľom poistného do Sociálnej poisťovne.

Ostatné príjmy, ktoré by mali za následok platenie vyššej dane vo výške 25% ako aj vysokých sociálnych a zdravotných odvodov vyfakturuje v rámci s.r.o. kde neplatí odvody do Sociálnej ani Zdravotnej poisťovne.

  1. kombinácia živnosti ako neplatca DPH a s.r.o. ako platca DPH

Pokiaľ máte zákazníkov fyzické osoby aj spoločnosti teda právnické osoby môže byť výhodné fyzickým osobám fakturovať služby bez DPH a firmám s DPH. Dá sa to dosiahnuť tak, že ako živnostník budete neplatcom DPH a Vaša s.r.o. bude platcom DPH.

Takýto krok môže mať vplyv na výšku Vašich cien, ktoré sa znížia v porovnaní s konkurenciou a tým pádom Vám vaša cenová konkurencieschopnosť zaistí príliv väčšieho množstva zákazníkov.

  1. ochrana majetku za využitia odpisov

Ak na podnikanie potrebujete majetok vyššej hodnoty (nehnuteľnosť, strojové zariadenie, autá a pod.) môže pre Vás byť zaujímavá kombinácia živnosti, ktorá vlastní tento majetok. Odpisuje ho a v prípade potreby môže byť aj platcom DPH. Tento majetok je ďalej prenajímaný Vašej s.r.o., ktorá v daných priestoroch podniká, alebo využíva dané stroje, či autá.. Teda ako živnostník nevstupujete do podnikateľského rizika a v prípade finančných problémov Vám daný majetok ako osobe ostane.

  1. prerušenie živnosti a spoločník ako zamestnanec

Ak samostatne zárobkovo činná osoba preruší svoju činnosť v po podaní daňového priznania a pred spracovaním výmeru na ďalší rok od Sociálnej poisťovne, môže tak legálnym spôsobom za daný rok obísť platenie sociálneho poistenia.

Prerušenie živnosti je možné na dobu 6 mesiacov až 3 roky.

Spoločník sa súčasne zamestná vo svojej vlastnej s.r.o. a platí odvody len z minimálnej mzdy resp. len z čiastočného úväzku.

  1. prerušenie živnosti a konateľ bez odmeny

Samostatne zárobkovo činná osoba má pozastavenú svoju činnosť a podnikateľ sa nestane zamestnancom vo svojej spoločnosti, ostane len konateľom bez nároku na odmenu a spoločníkom s nárokom na podiel zo zisku.

Z hľadiska zdravotného poistenia môže ostať samoplatiteľom a zaplatí len minimálne zdravotné odvody.

  1. Príjmy zo živností uplatnené ako daňový náklad spoločností s ručením obmedzeným

Ide o kombináciu všetkých vyššie uvedených alternatív. Spoločnosť s ručením obmedzeným si objedná služby u seba ako živnostníka. Ako živnostník si uplatní paušálne výdavky, nezdaniteľnú časť a obíde platenie poistného do Sociálnej poisťovne. V niektorých prípadoch je takto možné zredukovať daňové zaťaženie na nulu. Platí si iba zdravotné poistenie. V s.r.o. si uplatní celú túto službu ako daňový náklad, v určitých prípadoch rovnako zminimalizuje svoje daňové zaťaženie.

Fakturácia medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a živnosťou

Fakturácie medzi s.r.o. a živnosťou podliehajú dohľadu, či fakturované ceny zodpovedajú trhovým. Zároveň vyplýva povinnosť vypracovania transferovej dokumentácie.

Pri menších firmách sa vypracúva zjednodušená transferová dokumentácia pozostávajúca len z identifikácie jednotlivých osôb. V prípade veľkých obratov je potrebné vypracovať transferovú dokumentáciu, ktorá obsahuje zdôvodnenie o stanovení výšok fakturovaných súm.

SZČO a tiež aj s.r.o. musia pri daňovom priznaní uviesť, že sú závislými osobami, a s.r.o. uvádza niektoré sumy vyplývajúce z transakcií so závislými osobami.

Pri daňovej kontrole musí podnikateľ predložiť daňovému úradu presvedčivé dôkazy o ekonomickom opodstatnení vzťahov medzi s.r.o. a živnosťou a cieľom tohto vzťahu nie je zisk daňového zvýhodnenia. Pokiaľ podnikateľ daňový úrad nepresvedči alebo spochybní daňové výdavky, môže byť spoločnosti s ručením obmedzeným uložená sankcia a vyrubený rozdiel dane.

Z tohto dôvodu je nanajvýš vhodné si nechať účtovníctvo spracovať spoľahlivému účtovníkovi pri fakturácii medzi živnosťou a s.r.o.