Cena

90€ za registráciu – konečný užívateľ výhod musí byť zapísaný v obchodnom registri do 1.11.2018 – vyhnite sa sankciám a pokutám. Službu Vám zabezpečí spoľahlivá advokátska kancelária. Kontaktujte nás!

Čo je treba urobiť a do kedy?

Toky peňazí pochádzajúcich z nezákonnej činnosti môžu narušiť integritu, stabilitu a povesť finančného sektora a ohroziť vnútorný trh Únie, ako aj medzinárodný rozvoj. Potreba presných a aktuálnych informácií o konečnom užívateľovi výhod je kľúčovým faktorom pri vysledovaní páchateľov trestných činov, ktorí by inak mohli skryť svoju totožnosť za podnikovú štruktúru. Z toho dôvodu prijala Európska únia Smernicu [1] o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa, okrem iného, zavádza od 1.11.2018 právnickým osobám, ktoré sa zapisujú do príslušného registra, povinnosť zapísať identifikačné údaje o konečnom poberateľovi výhod do tohto registra.

Rozsah zapisovaných údajov je:

 • meno, priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť a
 • druh a číslo dokladu totožnosti

a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Tento zápis však nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“).

Konečný užívateľ výhod

Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti demonštratívne uvádza, že fyzická osoba odvodzuje svoje postavenie konečného užívateľa výhod najmä:

 • zo svojho majetkového postavenia (má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa),
 • z vplyvu na vrcholové orgány (má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich členov),
 • z iného ovládania tejto právnickej osoby (§ 66a Obchodného zákonníka) alebo
 • z najmenej 25 % hospodárskeho prospechu z podnikania alebo inej činnosti právnickej osoby.

Ak nie je možné určiť konečného užívateľa podľa týchto všeobecných kritérií, za konečného užívateľ výhod sa v tejto právnickej osobe považuje člen vrcholového manažmentu, čiže štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Kto je konečný uživateľ výhod ?

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Povinnosť zverejniť údaje o konečnom užívateľovi výhod sa vzťahuje aj na právnické osoby, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018. Tieto sú povinné podať do 31. decembra 2019 návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

Návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod sa podáva na tlačive ustanovenom vyhláškou ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 25/2004 ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa nedokladajú žiadnymi dodatočnými listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa zákona preveriť. Tieto listiny má uchovávať právnická osoba u seba a registrovému súdu ich teda nebude treba dokladať na uloženie do zbierky listín ani ich registrový súd nebude pri návrhu na zápis preverovať z hľadiska, či údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh. Tieto skutočnosti sa budú môcť preverovať v rámci základnej starostlivosti povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi, resp. ich bude môcť preverovať finančná spravodajská jednotka a ostatné príslušné orgány. Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra sa ani nezverejňujú.

Naše služby

Poskytneme Vám právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, vypracujeme potrebné interné dokumenty a zabezpečíme zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

Ak máte záujem o viac informácií zavolajte nám na tel. číslo: +421 2 3305 9681 alebo nám napíšte na info@navratlaw.com a poradíme Vám s Vašou situáciou.

[1] Smernica európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.

 • Vami zadané údaje do kontaktného formulára budú použité prevádzkovateľom tohto webového portálu alebo tretími stranami zabezpečujúcimi právne a účtovné vybavenie Vašich dopytov alebo na účely kontaktovania technickým oddelením. Odoslaním formuláru s tým vyjadrujete súhlas a zároveň vyjadrujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a ochranou súkromia.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.