Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na akú dobu platí ochranná známka?

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa (podanej najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu, nie však neskôr ako 6 mesiacov po uplynutí platnosti) úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov.

Spolu so žiadosťou je potrebné zaplatiť správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

Na čo slúži ochranná známka?

Primárne určenie ochrannej známky spočíva v diferencovaní produktov od širokého spektra podnikateľov, to znamená rozoznanie tovaru jedného subjektu spotrebiteľmi.

Ďalšia funkcia je konkurenčná a reklamná- cieľom je predostrieť svoje vlastné značkové produkty a tým si udržať pozíciu na trhu.

Ako získam ochrannú známku?

Jediným spôsobom je podanie úplne vyplnenej prihlášky na predpísanom tlačive na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Túto prihlášku je oprávnená podať iba fyzická alebo právnická osoba, alebo v prípade kolektívnej ochrannej známky taktiež združenie fyzických a právnických osôb. Prihláška musí spĺňať náležitosti a to:

  • žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba; názov, prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
  • vyjadrenie prihlasovaného označenia,
  • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka podľa Medzinárodného triednika tovarov a služieb,
  • v prípade kolektívnej ochrannej známky musí prihláška obsahovať navyše písomnú zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov združenia, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať,
  • podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Koľko to stojí?

Podanie prihlášky ochrannej známky do troch tried tovarov a služieb je spoplatnené sumou 166 EUR. Za každú triedu navyše sa uhrádza poplatok +20EUR