Náležitosti ktoré musí nevyhnutne obsahovať každá kúpno-predajná zmluva upravujú dva právne predpisy a to Občiansky zákonník a zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov(zákon č.182/1993 Z.z.)

Zmluva musí obsahovať:

1,a)Popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstvo bytu

b)Vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru- číslo bytu, číslo vchodu ,opis nebytového priestoru,

c)Rozsah podlahovej plochy bytu

d)vybavenie bytu a nebytového priestoru v dome

2,vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru :

a)v dome a na spoločných častiach domu

b)na spoločných zariadeniach domu a príslušenstve

c)na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku

– veľkosť spoluvlastníckeho podielu sa vypočítava ako podiel podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov

3,určenie a popis :

a)spoločných častí domu

b)spoločných zariadení domu

c)príslušenstva

d)priľahlého pozemku

– určenie ,ktoré z týchto vymenovaných bodov užívajú len niektorí vlastníci bytov a nebytových priestorov

4,úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,

5, vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu,

6,vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,

7,úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov.

Skutočnosť, či je priestor bytom sa posudzuje podľa jeho kolaudačného stavu. Za pravdu nám dávajú aj rozhodnutia Najvyššieho súdu(30.6.2008, 2Cdo/122/2007) z ktorých vyplyýva: „Pri posúdení otázky, či miestnosť alebo súbor miestností je bytom vychádzajúc z ustanovenia § 118 ods. 1, 2 a § 685 a nasl. OZ treba vychádzať zo stavebnoprávnych predpisov. Vymedzenie pojmu bytu teda predpokladá právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o tom, že miestnosť alebo súbor miestností sú trvalo určené na bývanie ako samostatné bytové jednotky. Rozhodujúcim pre otázku, či v konkrétnom prípade ide o byt je kolaudačný stav a nie stav faktický, t.j. spôsob užívania miestností alebo súboru miestností.“

Zmluvu treba následne zaslať na okresný úrad, katastrálny odbor so všetkými potrebnými prílohami a návrhom na vklad.  V zákone sú uvedené aj prílohy , ktoré musia byť spolu so zmluvou priložené k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Jedná sa hlavne o vyhlásenie správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov, ktorým potvrdzuje ,že predávajúci nemá žiadne neuhradené pohľadávky.

Služby našej partnerskej advokátskej kancelárie pri vyhotovení predajnej zmluvy sa účtujú na základe hodinovej sadzby 60 EUR/ hodina. Prácu na zmluve podmieňuje viacero faktorov , napríklad náročnosť prevodu….

  • vypracovanie kúpnej zmluvy – od 6 hodín (v závislosti od zmluvy)
  • kontrola / spripomienkovanie kúpnej zmluvy – od 6 hodín (v závislosti od zmluvy)
  • zapracovanie pripomienok – v závislosti od rozsahu
  • vypracovanie návrhu na vklad – 2 hodiny (120 EUR)