Živnostníci alebo firmy, ktoré so svojím podnikaním iba začínajú , často krát nemajú vedomosti ani zručnosti na vedenie účtovníctva Tento článok im má preto pomôcť zorientovať sa v základných pojmoch účtovníctva a zároveň ponúknuť rady, ako si vedenie účtovníctva spraviť prehľadnejším a ľahšie zvládnuteľným.

 Zákon o účtovníctve rozdeľuje účtovníctvo na :

  • Sústava jednoduchého účtovníctva
  • Sústava podvojného účtovníctva

Zákon  určuje aj za akých podmienok nemusí podnikateľ vôbec viesť účtovníctvo , a v ktorých prípadoch majú firmy povinnosť viesť jednotlivé druhy účtovníctva.

Jednoduché účtovníctvo využívajú prevažne fyzické osoby , pričom im zákon nezakazuje viesť aj podvojné účtovníctvo ,ktoré je však náročnejšie . Je to jednoduchšia forma účtovníctva, preto zákon umožňuje viesť živnostníkom daňovú evidenciu, evidenciu uplatnenia paušálnych výdavkov , ak majú splnené zákonné povinnosti.

Podvojné účtovníctvo musia viesť obchodné spoločnosti, ktorým zákon na výber nedáva.

Odlišnosti v jednotlivých účtovných sústavách

Rozdiel odlišujúci podvojné a jednoduché vedenie účtovníctva je v zásadách jeho vedenia. Jednoduché účtovníctvo sa vyznačuje zrátavaním výdavkov a príjmov , na základe ktorých sa potom vyčíslia dane a uhradia sa buď osobne alebo prevodom. Na druhej strane podvojné účtovníctvo vykazuje výnosy a náklady firmy od ich vzniku a neberie ohľad na to , či boli alebo neboli uhradené.

Základným princípom jednoduchého účtovníctva je teda hotovostný systém. Princípom podvojného účtovníctva je kalkulovanie výnosov a nákladov v období, ktoré s nimi časovo súvisí.

Základné pojmy jednotlivých sústav

  • Jednoduché účtovníctvo –výdavok a príjem
  • Podvojné účtovníctvo –náklad a výnos

Príjem

  • nárast financií buď na bankovom účte alebo v pokladnici

Výnos

  • vzniká pri vystavení faktúry pri predaji a je to jedno, či bude faktúra vôbec zaplatená alebo nie

Výdavok

  • je to odliv financií z bankového účtu alebo z pokladnice

Náklad

  • vzniká pri fakturácii od dodávateľa pri nákupe tovaru alebo služby, bez ohľadu na to, či bude faktúra vôbec zaplatená.