Tento zákon bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky 8.7.1993 a vyhlásený 22.8.1993. Od roku 1993 prešiel viacerými novelami zákona, posledná novela zákona sa vykonala 5. 12. 2019 zákonom č. 476/2019. Občiansky zákonník ustanovuje základné náležitosti pri uzatváraní kúpnej zmluvy, no zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov upravuje aj ďalšie náležitosti pri uzatváraní kúpnej zmluvy

Tento zákon ustanovuje, že zmluva musí zahŕňať na základe § 5 tieto náležitosti:

– popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome,

– vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa pri priľahlom pozemku nepostupuje podľa písmena e),

– určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,

– úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,

– vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu,

– vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,

– úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov.

Kolaudačný stav je rozhodujúcim faktorom či je možné aplikovať právne normy tohto zákona.  Existujú viacero rozhodnutí NS SR, ktoré vydali stanovisko k tejto veci. Jedno z takýchto súdnych rozhodnutí uvádza, že ak chceme posúdiť či miestnosť alebo súbor miestností bytov, je potrebné aby sa vychádzalo zo stavebnoprávnych predpisov. Ak ide o určenie miestnosti alebo súboru miestností, ktoré sú trvalo určené na bývanie je dôležité stavebné rozhodnutie súdu. V tomto prípade sa súd vyjadril, že nie je potrebné hľadieť aký je stav v skutočnosti, to znamená akým spôsobom sa užívajú miestnosti alebo súbory miestnosti.

Ak sa rozhodnete uzatvoriť kúpnu zmluvu, je dôležité, aby ste sa stali vlastníkom danej nehnuteľnosti poslať potrebné dokumenty, čiže zmluvu, spolu s návrhom na vklade a prílohami na okresný úrad, katastrálny odbor. Tento zákon ustanovuje aj prílohy, ktoré sú potrebné pri zmene vlastníka nehnuteľnosti. Sú to najmä vyhlásenie správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov, ktoré potvrdzujú, že na nehnuteľnosti neviaznu žiadne nedoplatky.

Novelou zákona v druhej polovici kalendárneho roka 2018 zákonodarca sprísnil jednotlivé náležitosti návrhu na vklad.

Pri prevádzaní Vašej nehnuteľnosti chcete mať istotu, aby všetky dokumenty boli správne, sprostredkujeme právne služby s hodinovou sadzbou 60 EUR s DPH. Jednotlivé sumy sa pohybujú podľa náročnosti pri vytváraní danej zmluvy. Väčšinou sa to pohybuje:

  • Vyhotovenie kúpnej zmluvy – od 6 hodín (podľa náročnosti danej zmluvy)
  • Prekontrolovanie a revízia danej zmluvy– od 6 hodín (podľa náročnosti zmluvy)
  • vpísanie pripomienok – v závislosti od rozsahu
  • vyhotovenie návrhu na vklad – 2 hodiny (120 EUR)