Náklady a čas potrebný na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je podľa mienky mnohých ľudí jednoduchá záležitosť. Povedzme si teda, čo všetko to zahŕňa, koľko času a nákladov to stojí založiť si svoju vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným na vlastnú päsť v jednotlivých krokoch.

 

Prvý krok – obchodné meno:
Je treba vymyslieť originálne obchodné meno a následne to overiť na obchodom registri.
0 EUR, 1 hodina
Druhý krok – obchodné činnosti:
Vybrať obchodné činnosti, prípadne ich konzultácia s pracovníčkami živnostenského úradu.
0 EUR, pol dňa
Tretí krok – zakladateľské dokumenty:
Vypracovať potrebné dokumenty, potrebné pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, teda zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, podpisový vzor konateľa, vyhlásenie správcu vkladu a vyhlásenie jediného spoločníka. S právnickým vzdelaním môžete vypracovať tieto dokumenty aj sami, prípadne si môžete problematiku zakladateľských dokumentov naštudovať a v priebehu zhruba troch dní by ste mali s prirodzenou inteligenciou prípravu dokumentov zvládnuť. Vzory zmlúv sa dajú stiahnuť aj na internete, ktorých kvalita a správnosť a odbornosť ale môžu byť problematické. Poslednou možnosťou je nechať dokumenty vypracovať právnikovi, cena za tieto služby už ale výrazne vzrastá.
0 – 500 EUR, 3 hodiny až 3 dni
Štvrtý krok – sídlo spoločnosti:
Pre zápis spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné nehnuteľnosť vlastniť alebo si ju prenajímať. V prvom prípade musíte navštíviť kataster nehnuteľností a vyžiadať si výpis z listu vlastníctva na právne účely za 8 EUR. V Prípade, že si nehnuteľnosť prenajímate, budete potrebovať minimálne internetový výpis z listu vlastníctva a súhlas vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie sídla spoločnosti.
0 – 8 EUR, 3 až 6 hodín
Piaty krok – overenie podpisov:
Vypracované dokumenty je treba podpísať, a podpis notársky overiť, pričom za overenie podpisu notárovi zaplatíte zhruba 40 EUR. Keďže nepôjde o elektronický návrh so zaručeným elektronickým podpisom, budete potrebovať 4 krát kópiu zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, 2 krát podpisový vzor, 2 krát vyhlásenie správcu vkladu a 2 krát vyhlásenie jediného spoločníka.
40 EUR, 2 hodiny
Šiesty krok – živnostenský úrad:
Na živnostenskom registri musíte následne vyplniť formulár pre právnickú osobu na živnostenský úrad. K tomu sa viažu správne poplatky za živnosti vo výške 5 EUR za každú voľnú živnosť a 15 EUR za každú viazanú alebo remeselnú živnosť. Pri viazaných a remeselných živnostiach budete musieť preukazovať svoju spôsobilosť, pričom by ste mali rátať s tým, že dokumenty slúžiace k preukázaniu spôsobilosti nikdy nebudete mať úplne v poriadku a zo živnostenského úradu vás aspoň raz otočia. Poplatok budete uhrádzať v pokladni na úradu, alebo si budete musieť kúpiť kolky na pošte. Živnostenský úrad Vám vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do 5 pracovných dní
5 – 200 EUR (v závislosti na počte živností), 2 až 4 hodiny plus 5 dní
Siedmy krok – prípravy pred podaním návrhu na obchodnom registri:
Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra musíte tiež podpísať u notára, môžete tak ale spraviť až po tom, ako Vám živnostenský register pridelí IČO a osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Na návrh na zápis budete potrebovať kolok v hodnote 331,50 EUR, ktorý kúpite na pošte.
341,50 EUR, 2 a pol hodiny
Ôsmy krok – obchodný register:
Na obchodnom registri podáte návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, ktorého súčasťou budú všetky zakladateľské dokumenty a kolok. Zápis spoločnosti do obchodného registra bude trvať 5 pracovných dní. Nakoniec si na obchodnom registri vyzdvihnete výpis z obchodného registra alebo Vám ho pošlú poštou.
0 EUR, 1 hodina na obchodnom registri, 5 dní

Podčiarknuté sčítané:
Celkové náklady: 387 – 1 095,-Eur
Celkový čas potrebný na založenie: 11 – ? dní, z toho aspoň 15 až 20 hodín vo vašom pracovnom čase je treba sa aktívne podieľať na zakladaní.
To všetko za predpokladu, že zakladajúce dokumenty a všetky podania budú bez vád. Pokiaľ by sa vada vyskytla, budete musieť dokument prepracovať, doplniť, prípadne podať námietky a čas, za ktorý bude spoločnosť založená neúmerne vzrastá.
Zhrnúť všetky kroky potrebné k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným do jedného, stručného návodu je náročné, pretože každá firma má svoje špecifiká, jedinečné charakteristiky, ktoré treba v dokumentoch alebo na úradoch individuálne riešiť. Preto aby sa Vám podarilo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným bez chyby a na prvý krát potrebujete rozsiahle skúsenosti.
Popritom sa Vaše náklady na založenie spoločnosti aj pri hladkom priebehu najmenej vyrovnajú, spravidla však prevyšujú, niekedy aj výrazne, sumu, ktorú zaplatíte za založenie Vašej spoločnosti našimi odborníkmi, právnikmi so zameraním a rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti obchodného práva a zakladanie obchodných spoločností.