Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale aj druhmi a typmi tovarov a služieb, pre ktoré bude ochranná známka účinná. Tovary a služby sú rozdelené do 45 kategórii, tiež nazývaných triedy. V jednej triede sú vždy tovary alebo služby, ktoré sú navzájom podobné alebo príbuzné, napr. textil, chemikálie, počítačové služby. Úradné poplatky za registráciu ochrannej známky sa zvyšujú s počtom tried, pre ktorú si majiteľ do ochrannú známku prihlásiť. Majitelia si zvyčajne dajú registrovať ochrannú známku pre 2-3 triedy.

Kategorizovanie tovarov a služieb do vzájomne podobných alebo príbuzných tried bolo na celosvetovej úrovni zjednotené nicejským dohovorom o triedach ochranných známok.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

TOVARY

Trieda 1 (Chemikálie)
Trieda 2 (Maľba)
Trieda 3 (Kozmetika a čistiace prostriedky)
Trieda 4 (Mazivá a palivá)
Trieda 5 (Liečiva)
Trieda 6 (Kovové výrobky)
Trieda 7 (Stroje)
Trieda 8 (Ručné náradie)
Trieda 9 (Elektrické a vedecké prístroje)
Trieda 10 (Medicínske prístroje)
Trieda 11 (Environmentálne ovládacie prístroje)
Trieda 12 (Dopravné prostriedky)
Trieda 13 (Strelné zbrane)
Trieda 14 (Šperky)
Trieda 15 (Hudobné nástroje)
Trieda 16 (Papierenský tovar a tlačivo)
Trieda 17 (Výrobky z gumy)
Trieda 18 (Kožené výrobky)
Trieda 19 (Nekovové stavebné materiály)
Trieda 20 (Nábytok a neklasifikované výrobky)
Trieda 21 (Domáce potreby a sklo)
Trieda 22 (Povrazy a vlákna)
Trieda 23 (Vlákna a závity)
Trieda 24 (Tkaniny)
Trieda 25 (Oblečenie)
Trieda 26 (Galantérny tovar)
Trieda 27 (Podlahové krytiny)
Trieda 28 (Hračky a športový tovar)
Trieda 29 (Mäso a spracované potraviny)
Trieda 30 (Základné potraviny)
Trieda 31 (Prírodné poľnohospodárske produkty)
Trieda 32 (Nealko nápoje)
Trieda 33 (Víno a destiláty)
Trieda 34 (Fajčiarsky tovar)

SLUŽBY

Trieda 35 (Reklama a podnikanie)
Trieda 36 (Poisťovníctvo a financie)
Trieda 37 (Stavebné konštrukcie a opravy)
Trieda 38 (Telekomunikácie)
Trieda 39 (Doprava a skladovanie)
Trieda 40 (Spracovanie materiálov)
Trieda 41 (Vzdelanie a zábava)
Trieda 42 (Počítače, veda a právo)
Trieda 43 (Ubytovanie a stravovanie)
Trieda 44 (Zdravotníctvo, krása a poľnohospodárstvo)
Trieda 45 (Osobné)

Detailnejší popis tried

VÝROBKY

 • Trieda 1 chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; umelé živice v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom stave; pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá používané v priemysle
 • Trieda 2 farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov
 • Trieda 3 bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov
  Trieda 4 priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie
 • Trieda 5 farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy
 • Trieda 6 obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy
 • Trieda 7 stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; súkolesia, prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon; liahne
 • Trieda 8 ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky
 • Trieda 9 prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje
 • Trieda 10 prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály
  Trieda 11 zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia
 • Trieda 12 vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu
 • Trieda 13 strelné zbrane; strelivo a náboje; výbušniny; pyrotechnika
 • Trieda 14 drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné chronometre
 • Trieda 15 hudobné nástroje
 • Trieda 16 papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky
 • Trieda 17 kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové výlisky ako polotovary; tesniace upchávacie a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových
 • Trieda 18 usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky
 • Trieda 19 nekovové stavebné materiály; nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky okrem kovových
 • Trieda 20 nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky (nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov
 • Trieda 21 domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach
 • Trieda 22 povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy a plastov; surové textilné vlákna
 • Trieda 23 nite a priadze na textilné účely
 • Trieda 24 textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a pokrývky na stôl
 • Trieda 25 odevy, obuv a pokrývky hlavy
 • Trieda 26 čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety
 • Trieda 27 koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných
 • Trieda 28 hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček
 • Trieda 29 mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
 • Trieda 30 káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad
 • Trieda 31 poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad
 • Trieda 32 pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov
 • Trieda 33 alkoholické nápoje s výnimkou piva;
 • Trieda 34 tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky

SLUŽBY

 • Trieda 35 reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce
 • Trieda 36 poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľností
 • Trieda 37 stavebníctvo; opravy; inštalačné služby
 • Trieda 38 telekomunikačné služby;
 • Trieda 39 preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest
 • Trieda 40 spracovanie a úprava materiálov
 • Trieda 41 vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť
 • Trieda 42 služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru;
 • Trieda 43 reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie
 • Trieda 44 lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby
 • Trieda 45 právne služby poskytované jednotlivcom, združeniam, organizáciám a podnikom; osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku.