Zabezpečenie ochrany takéhoto druhu priemyselných práv sa zabezpečuje formou zápisu do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva.

Bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nikto nesmie v obchodnom styku používať:

  • označenie totožné s ochrannou známkou pre služby alebo výrobky, ktoré sú totožné s tými, ktorých ochranná známka je zapísaná do registra
  • označenie, u ktorého je možné na základe podobnosti alebo zhodnosti s inou registrovanou ochrannou známkou a podobnosti alebo zhodnosti služieb alebo výrobkov označených ochrannou známkou kedy je možná zámena zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi ochrannou známkou a označením
  • označenie podobné alebo zhodné s ochrannou známkou pre služby alebo výrobky, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ide však o známku, ktorá by poškodzovala dobré meno ochrannej známke registrovanej v Slovenskej republike a neoprávnené by tak ťažila zo zaťaženej rozlišovacej spôsobilosti zo strany verejnosti alebo dobrého mena ochrannej známky.

Neoprávneným zásahom do práv z ochrannej známky vyplýva majiteľovi právo domáhať sa súdnou cestou aby prípadné ohrozenie alebo porušenie bolo zakázané a následky takéhoto porušenia boli odstránené. Majiteľ ochrannej známky sa môže tiež domáhať primeraného zadosťučinenia vo finančnom odškodnení Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a na náhradu škody zostáva nedotknuté.

Vlastník  ochrannej známky je taktiež oprávnený domáhať sa náhrady škody ktorá bola  spôsobená konaním  v dobe po zverejnení prihlášky, ako aj náležitého  zadosťučinenia. Súd v takomto prípade rozhodne vo veci až po zápise ochrannej známky do registra.

Vlastník ochrannej známky má voči ostatným subjektom, ktoré uvádzajú  alebo sa chystajú uviesť na trh služby alebo výrobky, ktoré obsahujú na obaloch alebo dokladoch ktoré ich sprevádzajú označenie podobné alebo zhodné s jeho ochrannou známkou, právo na informáciu o pôvode výrobkov a dokladov ktoré sprevádzajú ich služby alebo výrobky, rozhodnutie v tomto prípade prináleží súdu, ktorý ak sa jedná o nepomer ohrozenia alebo porušenia ochrannej známky žalobu zamietne.

Vlastník ochrannej známky môže požiadať súd, aby nariadil subjektu ktorý ohrozuje alebo porušuje práva z ochrannej známky, súd môže rozhodnúť výrobky zničiť alebo stiahnuť z trhu, ktorých uvedením na trh alebo  výrobou prípadne skladovaním prišlo k porušeniu alebo ohrozeniu práva chráneného ochrannou známkou, rozhodnutie môže viesť  prípadne k zničeniu materiálu a nástrojov určených alebo používaných výlučne pri činnostiach ktoré ohrozujú alebo porušujú práva ochrannou známkou. Zničenie súd nenariadi, ak výrobky nie sú vo výlučnom vlastníctve subjektu, proti ktorému návrh smeruje, alebo ak by porušenie alebo ohrozenie práva mohlo byť napravené inak a zničenie by bolo neprimerané tomuto porušeniu alebo ohrozeniu. Odstránenie označenia alebo falšovanej ochrannej známky z výrobkov pred ich uvedením na trh možno pripustiť len vo výnimočných prípadoch.