Pri zdanení licenčných poplatkov alebo franchisingových poplatkov môže nastať viacero situácii.

Zdanenie 35%

Zdanenie licenčných poplatkov sadzbou 35% dochádza, ak  firma platí licenčný poplatok zahraničnej firme, ktorá má sídlo v štáte, ktorý nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (napr. Hong Kong alebo Offshore). Vtedy je licenčný poplatok daňovým výdavkom, ale firma musí z neho platiť zrážkovú daň až 35%, čo je oveľa viac ako bežná daňová sadzba dane z príjmov.

Zdanenie 10%

Zdanenie licenčných poplatkov sadzbou 10% dochádza, ak firma platí licenčný poplatok zahraničnej firme, ktorá má sídlo v štáte, ktorý má uzavretú medzištátnu zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (napr. členské štáty EU alebo USA). Vtedy je licenčný poplatok daňovým výdavkom, ale firma musí z neho platiť zrážkovú daň zvyčajne 10%, čo je menej ako bežná daňová sadzba dane z príjmov.

Zdanenie 10%

Zdanenie licenčných poplatkov sadzbou 0% dochádza, ak firma platí licenčný poplatok zahraničnej firme, ktorá v nej má minimálne 10% majetkový podiel (teda sú prepojene firmy matka dcéra) a má sídlo v členskom štáte EU. Vtedy je licenčný poplatok daňovým výdavkom, a firma nemusí z neho platiť zrážkovú daň. Pri majetkovo prepojených firmách z rôznych štátov však dochádza k problému transferového oceňovania, t.j. výška daňových výdavkov je obmedzená. Pri prepojených firmách existuje všeobecne známe pravidlo na stanovenie výšky licenčných poplatkov – the classic 25% Rule in valuing IP. Podľa tohto pravidla by mal byt licenčný poplatok vo výške 25% hrubého zisku spoločnosti. Je to však len rule of thumb, v USA to bolo už niekoľkými rozsudkami vyvrátené a je aj dosť článkov, ktoré toto pravidlo neuznávajú, nakoľko každá ochranná známka alebo patent je iný, špecifický a nedá sa ich hodnota zovšeobecniť. Ak by sa prepojené firmy nechceli držať tohto pravidla, mali by stanoviť výšku licenčného poplatku podľa trhovej ceny ako by to bolo medzi neprepojenými osobami. Na to by bolo potrebné určiť hodnotu ochrannej známky, ktorá sa vypočítavá rôznymi spôsobmi / napr. ohodnotenie známky na základe budúcich výnosov, na základe vynaložených nákladov, na základe porovnania s inými ochrannými známkami atd.

Ďalej, zdanenie licenčných poplatkov sadzbou 0% dochádza, ak firma platí licenčný poplatok inej domácej firme. Vtedy je licenčný poplatok daňovým výdavkom, a firma nemusí z neho platiť zrážkovú daň.

Často kladené otázky o ochranných známkach

12 februára, 2020|0 Comments

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé [...]

Dómenové spory a ochrana dómeny

21 januára, 2020|0 Comments

Konkrétna úprava právnej oblasti doménových mien v súčasnosti úplne chýba, rovnako judikátov aplikujúcich vybrané ustanovenia rozličných zákonov v tejto oblasti je nedostatok. Z najproblematickejších oblastí sa javí problém pri strete doménového mena s inými právnymi [...]

Ako sa brániť, ak je porušená ochranná známka ?

21 januára, 2020|0 Comments

Zabezpečenie ochrany takéhoto druhu priemyselných práv sa zabezpečuje formou zápisu do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva. Bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nikto nesmie v obchodnom styku používať: označenie totožné s ochrannou známkou pre [...]

Ochranné známky – Časté otázky

15 januára, 2020|0 Comments

Aká je doba trvania konania o zápise ochrannej známky? Doba konania je od podania prihlášky ochrannej známky do jej zápisu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR približne 11 až 15 mesiacov. To platí však [...]

Proces registrácie ochrannej známky

20 decembra, 2016|0 Comments

Problémy, ktoré vás možno stretnú pri registrácii ochrannej známky Keď sa okolo seba poobzeráte, schválne, skúste spočítať koľko rôznych známych i menej známych značiek vidíte? V drvivej väčšine sa nejedná len o značku, ale zároveň o ochrannú známku, [...]

Výhody ochrannej známky

20 decembra, 2016|0 Comments

Duševné vlastníctvo Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách vám z vášho smartfónu znie vaša obľúbená skladba? Nosíte hodinky či uprednostňujete určitú značku oblečenia? Bežne si skutočne neuvedomujeme, že k predmetom [...]

Definícia ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť [...]

Znenie ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, času výroby výrobku alebo poskytnutia služby. Ak máme hlavnú značku Google a používame ju s príponami ako Google Store, Google [...]

Slovná a obrazová ochranná známka

25 januára, 2016|0 Comments

Firma označuje svoje produkty a služby buď iba slovom alebo aj logom. Názov a grafické logo je možné registrovať osobitne ako dve ochranné známky. Ochranná známka sa dá registrovať ako: - slovná ochranná známka [...]

Trvanie ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť ochrannej známky je možné neobmedzene predlžovať. Ochranná známka vchádza do platnosti v čase, keď sa [...]

Triedy ochranných známok

25 januára, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale aj druhmi a typmi tovarov a služieb, pre ktoré bude ochranná známka účinná. Tovary a služby sú rozdelené do 45 [...]

Ochranná známka USA

25 januára, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s jedným zásadným rozdielom. Podmienkou registrácie ochrannej známky v USA je preukázanie použitia požadovaného označenia v obchode – napríklad snímka obrazovky webovej [...]

Ochranná známka EU

25 januára, 2016|0 Comments

Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má účinky vo všetkých štátoch EÚ (vrátane tých, ktoré ešte len pristupujú). Ochranná známka EÚ je platná len na území Európskej [...]

Ochranná známka Slovensko

25 januára, 2016|0 Comments

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je takéto označenie spôsobilé [...]

Medzinárodná ochranná známka

25 januára, 2016|0 Comments

Ak chcete získať ochranu Vašej ochrannej známky v zahraničí do viac ako troch krajín mimo EU, najrýchlejším a najlepším spôsobom je registrácia medzinárodnej ochrannej známky na základe Madridskej dohody a jej Protokolu. Jedinou žiadosťou [...]

Štáty nicejskej dohody

25 januára, 2016|0 Comments

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. Konkrétne, jednou z otázok pri ochrane značky alebo loga je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo [...]

Intellectual Property – duševné vlastníctvo

23 júla, 2014|0 Comments

Duševné vlastníctvo chráni obchodné názvy, výtvory, vaše vynálezy. Duševné vlastníctvo môžeme rozdeliť na dva druhy : • priemyselné vlastníctvo : zastrešuje práva, ktoré ich držiteľom dávajú výhradný monopol na technické alebo estetické vynálezy a [...]