Formulár a poplatky

 • Vypracovanie prihlášky a asistencia s podaním do 3 uplatnených patentových nárokov
  pomoc pri výbere medzi kategóriami patentu: (a) látka / prípravok / výrobok, (b) spôsob výroby / prípravy, (c) použitie látky / prípravku - alebo ich kombinácia
  pomoc pri úvahách, či registrovať okrem patentu aj dizajn
  pomoc pri úvahách, koľko nárokov registrovať
  pomoc pri výbere krajín, kde registrovať patent alebo pri príprave medzinárodného patentu
  príprava patentových nárokov, opisu patentu, nákresov k patentu, a registračných formulárov
  pomoc pri vyriešení konfliktov s inými právami - autorským právom a ochrannými známkami
  poskytnutie prístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkom
  dohľad nad žiadostí počas celého trvania overovacieho procesu na príslušnom úrade (nezahŕňa odpovede na prípadné námietky od majiteľov podobných alebo totožných patentov a overovateľmi)
  nezahŕňa: preklady podľa rozsahu, napr. Japonsko, Čína, EÚ, a ďalej poplatky podania prihlášky pri medzinárodnom alebo EÚ patentu (národná fáza)
 • do 10 uplatnených patentových nárokov
 • Zľavy

 • Uveďte počet od 1 do 5, pri väčších počtoch nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 €
 • 0,00 €
Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Ako prebieha príprava patentu?

1. Prvý krok je vybrať si:

 • Územie, teritórium – kde má byť patent platný – slovenský / národný patent, Európsky patent, Medzinárodný patent, USA, Japonsko
 • Predbežný patent alebo riadny – predbežný patent je možné registrovať V USA a je lacnejší, trvá iba rok a dá sa konvertovať na riadny patent.
 • Užitkový vzor alebo patent – na Slovensku je možné zvoliť si medzi patentom, ktorého trvanie je 20 rokov a úžitkovým vzorom, ktorého trvanie je 4 roky s možnosťou predĺženia o dva krát 3 roky, ale jeho registrácia je lacnejšia a jednoduchšia.
 • Rešerš existujúcich patentov alebo ste si istý, že Vaše riešenie je nové?
 • Ochranná známka, dizajn alebo autorské právo – nepotrebujete skôr ochrannú známku (značka, logo, názov), dizajn (vonkajší tvar) alebo autorské právo (softvér), než patent (fungovanie alebo zloženie produktu alebo služby)
 • Typ patentu: (a) látka / prípravok / výrobok, (b) spôsob výroby / prípravy, (c) použitie látky / prípravku – alebo ich kombinácie
 • Patentové výluky  – je možne Váš nápad patentovať – niektoré liečebné metódy a riešenia v oblasti služieb nie je možné patentovať
 • Majiteľ – je lepšie si prihlásiť patent na osobu alebo na firmu?
2. Druhý krok – stručný opis / náčrt

Druhý krok je pripraviť aspoň stručný opis alebo náčrt Vášho riešenia. O utajenie a prezradenie vášho nápadu sa nemusíte báť pretože právnici sú viazaní mlčanlivosťou zo zákona, prípadne spolu s technikmi podpíšu zmluvu o mlčanlivosti, tzv NDA – non-disclosure agreementm, na základe ktorej, nemože použiť nápad bez Vašho súhlasu.

3. Tretí krok je PLATBA

Ak chcete, aby Vám príprave pomohli technici a právnici, tak pred začatím prác Vám zašleme od technikov a právníkov faktúru na úhradu. Po jej uhradení sa dajú do práce a pripravia prihlášku so všetými časťami detailne opísanými v časti o obsahu dodania služby.

Čo je obsahom služieb?

Technici pripravnia patentovú prihlášku a právnici skotrolujú jej znenie. Výsledok ich práce bude obsahovať všetky náležitosti prihlášky, ktoré vyžadujú úrady priemyselného vlastníctva:

Žiadosť o udelenie patentu sa predkladá v dvoch vyhotoveniach, ktorá musí obsahovať

 1. identifikačné údaje prihlasovateľa, resp. spoluprihlasovateľov,
 2. identifikačné údaje pôvodcu, resp. spolupôvodcu vynálezu.
Opis vynálezu musí obsahovať:

 1. názov vynálezu, tak ako je uvedený v žiadosti o udelenie patentu. Názov musí byt stručný a presný, nemal by obsahovať viac ako 8 až 10 slov;
 2. oblasť techniky, ktorej sa vynález týka;
 3. charakteristika doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s uvedením materiálov, z ktorých tento stav vyplýva. Mená, prípadne názvy konkrétnych výrobcov, firemné označenia a hanlivé údaje o známych výrobkoch alebo postupoch sa v opise neuvádzajú;
 4. vysvetlenie podstaty vynálezu definovanej v patentových nárokoch. Táto časť opisu vynálezu má obsahovať i opis pojmov používaných na vysvetlenie podstaty vynálezu. Toto vysvetlenie musí byt dostatočné k pochopeniu technického problému a jeho riešenia. Súčasne by malo byt pripísané na výhody (príp. Aj na nevýhody) vynálezu vzhľadom na doterajší stav techniky. Na vysvetlenie podstaty vynálezu sa majú používať rovnaké termíny ako v patentových nárokoch;
 5. stručný opis obrázkov znázornených na výkresoch (ak sú súčasťou prihlášky); opis rezov, pohľadov a schém;
 6. opis najmenej jedného príkladu uskutočnenia vynálezu. Počet a druh príkladov má byť volený tak, aby pomáhali vysvetliť a preukázať uskutočniteľnosť vynálezu. Má ich byť toľko, aby dostatočne pokrývali rozsah ochrany, ktorá vyplýva z patentových nárokov. V prípade genetických prihlášok má byť súčasťou popisu zoznam sekvencií. Ak patentová prihláška obsahuje výkresy, tak sa v tejto časti opisu uvedú pri jednotlivých znakoch vynálezu vzťahové značky, ktorými sú tieto znaky označené na výkrese. Ako vzťahové značky sa spravidla používajú arabské číslice, ktoré sa v príkladoch uskutočnenie je vynálezu podčiarknu; keď je ich viac, odporúča sa pripojiť jej zoznam na samostatnom liste;
 7. spôsob priemyselnej využiteľnosti vynálezu, ak už priamo nevyplýva z predchádzajúcich častí opisu vynálezu.

Jednotlivé časti opisu vynálezu, ktoré sa uvádzajú za názvom vynálezu, sa označujú nadpisy: Oblasť techniky, Doterajší stav techniky, Podstata vynálezu, Prehľad obrázkov na výkresoch, Príklady uskutočnenia vynálezu, Priemyselná využiteľnosť. Nadpisy sa uvádzajú od ľavého okraja nad vlastným textom s jednoriadkovú medzerou.

Zvláštnosti opisu niektorých vynálezov – vnálezy týkajúce sa:

 1. mechanických zmesí majú byť v opise vymedzené kvalitatívnym a kvantitatívnym obsahom jednotlivých zložiek;
 2. látok získaných fyzikálno-chemickým spôsobom majú byť v opise vymedzené kvalitatívnym zložením a kvantitatívnym obsahom zložiek, prípadne fyzikálnou štruktúrou;
 3. látok chemicky vyrobených, t. j. zlúčeniny vrátane vysokomolekulárnych, prípadne biologicky aktívnych látok, majú byť v opise vymedzené názvom zlúčeniny podľa platnej chemickej nomenklatúry, štruktúrnym vzorcom zlúčeniny, prípadne všeobecným vzorcom;
 4. liečiv majú v popise okrem fyzikálno-chemických vlastností obsahovať aj výsledky farmakologických, prípadne klinických skúšok;
 5. biologicky aktívnych látok majú v popise okrem fyzikálno-chemických vlastností obsahovať tiež výsledky skúšok biologickej účinnosti;
 6. látok získaných premenou atómového jadra umelo vyvolanými jadrovými reakciami majú byť v opise vymedzené vlastnosťami, ktoré sú nevyhnutné na ich jednoznačnú identifikáciu.
Časť patentovej prihlášky obsahujúca patentové nároky musí začínať na samostatnom liste s označením PATENTOVÉ NÁROKY. Predmet, na ktorý sa požaduje ochrana, sa definuje minimálne v jednom patentovom nároku technickými znakmi vynálezu. Technickými znakmi vynálezu sa rozumejú napr. konštrukčné prvky zariadenia a ich vzájomné pripojenie v statickom stave, kvalitatívne a kvantitatívne zloženie zmesi, štruktúrovaný vzorec, chemické zlúčeniny, a pod. Pokiaľ to charakter vynálezu nevylučuje, patentové nároky majú obsahovať:

 • úvodná časť zahŕňajúce názov vynálezu a technické znaky, ktoré sú nutné na určenie predmetu vynálezu, a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou doterajšieho stavu techniky, a
 • vyznačujúca časť uvedená slovami „… vyznačujúci sa tým, že …“, a obsahujúce výlučne technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana.

Pri splnení podmienky jednotnosti vynálezu môže byť v patentovej prihláške uvedených viac nezávislých patentových nárokov. Ku každému nezávislému patentovému nároku môžu byť uvedené patentové nároky týkajúce sa zvláštnych (výhodných) uskutočnenia vynálezu (závislé patentové nároky). Každý patentový nárok, ktorý obsahuje všetky znaky iného patentového nároku (závislý patentový nárok), má vo svojej úvodnej časti obsahovať odkaz na tento iný patentový nárok a vo vyznačujúcej časti ďalšie technické znaky, na ktoré sa požaduje ochrana. Počet patentových nárokov má byť primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Keď je viac patentových nárokov, číslujú sa priebežne arabskými číslicami. Patentové nároky nemajú obsahovať odkazy na opis alebo výkresy. Najmä nie sú povolené odkazy napr. „ako bolo písané v opise“ alebo „ako je znázornené na obrázku“. Ak sú k patentovej prihláške pripojené výkresy, majú byť jednotlivé znaky uvedené v patentových nárokoch označené vzťahovými značkami. Vzťahové značky v patentových nárokoch sa uvádzajú v zátvorkách. Každý patentový nárok má byť vyjadrený jednou vetou.

Anotácia sa uvádza na samostatnom liste a má byť tak stručná, ako to dovoľuje podstata vynálezu, nemala by obsahovať viac ako 150 slov. Anotácia nemá obsahovať údaje o výhodách alebo hodnote vynálezu. Každý znak vynálezu uvedený v anotácii a zobrazený na obrázku má byť doplnený vzťahovou značkou umiestnenou v zátvorkách.

Prihlasovateľom označený obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje vynález, a ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou, má byť predložený na samostatnom liste.

Na listoch výkresov nemá využitá plocha prekročiť rozmer 26,2 x 17 cm. Listy nemajú mať žiadny rám okolo využiteľnej alebo využitej plochy. Najmenšie okraje sú:

 1. horný okraj listu 2,5 cm,
 2. ľavý bočný okraj 2,5 cm,
 3. pravý bočný okraj 1,5 cm,
 4. spodný okraj 1,0 cm.

Výkresy majú byť vyhotovené trvanlivými čiernymi, rovnomerne silnými čiarami bez použitia iných farieb a tieňovania. Rezy sa vyznačujú šrafovaním, ktoré nemá nepriaznivo ovplyvňovať rozoznateľnosť vzťahových značiek. Mierka výkresov a jasnosť ich grafického vyhotovenia má zaistiť, že na reprodukcii i pri zmenšení na dve tretiny budú ešte bez problémov rozoznateľné všetky podrobnosti. Pokiaľ je výnimočne mierka na výkrese uvedená, má byť znázornená graficky. Všetky číslice, písmená a vzťahové značky na výkresoch majú byť jednoduché a jednoznačné. Zátvorky, kruhy alebo úvodzovky sa pri číslach a písmenách nemajú používať. Číslice a písmená majú byť najmenej 0,32 cm vysoké. Jeden list výkresu môže obsahovať viacero obrázkov. Jednotlivé obrázky sú spravidla uvedené na výšku. Obrázky sa číslujú arabskými číslicami priebežne a nezávisle na listoch výkresov. Vzťahové značky sa na výkrese používajú len vtedy, keď sú uvedené v popise; to isté platí opačne. Na výkresoch nemajú byť žiadne vysvetlivky, výnimkou sú krátke dôležité údaje ako „voda“, „para“, „otvorené“, „zatvorené“, „hrdza AA“, ako aj krátke heslá v elektrických obvodoch a blokových schémach alebo postupových diagramoch, pokiaľ sú potrebné k pochopeniu. Tieto údaje majú byť upravené tak, aby ich bolo možné pri cudzojazyčnom preklade prelepiť bez toho, aby sa tým zakryli čiary výkresu.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Majiteľ – firma alebo osoba?

Prihlášku si môže podať výhradne autor vynálezu. Ak vynález vytvorilo viac spoluautorov, majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa spolupodieľali na vytvorenie výrobku. Ak autor vytvoril vynález v rámci plnenia úlohy, ktorá vyplýva z jeho pracovnoprávneho vzťahu, prechádza právo na riešenie na zamestnávateľa. Právo na riešenie patrí aj právnym nástupcom uvedených osôb.
Medzi prihlasovateľmi je obľúbené prihlasovať patenty na firmu. Dôvodom je, že na firmu si zvyčajne môžu uplatniť daňové náklady spojené so získaním patentu alebo pri predaji patentu. Právo podať prihlášku pôvodne patrí autorovi vynálezu ale na firmu môže prejsť viacerými spôsobmi, napr. prevodom na firmu, t.j. na svoju spoločnosť, resp. právo prechádza na zamestnávateľa.

Patent – čo može a nemôže byť patent?

Patentom sa označuje ochranný dokument, ktorým štát dáva jeho držiteľovi výhradné právo na využívanie vynálezu po určité časové obdobie. Majitelia patentu ním dávajú najavo verejnosti cennú technickú informáciu, ktorá je zapísaná v patentovej prihláške. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné po celom svete.
Patenty sú udeľované novým vynálezom, ktoré zahŕňajú činnosť vynálezca a je možné ich priemyselne využiť. Patentovať je možné nové výrobky, zariadenia, technológiu, ale aj chemicky vyrobené látky, lieky, biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.
Patenty sa nemôžu udeľovať objavom a vedeckým teóriám, počítačovým programom, novým odrodám rastlín a plemenám zvierat. Ďalej nemožno patentovať diagnostiku chorôb, liečenie ľudí, zvierat, spôsoby pre klonovanie osôb, využitie ľudských aby zahŕňali aj na priemyselné a obchodné účely.

Trvanie patentu a dĺžka konania?

Dĺžku konania o patentovej prihláške ovplyvňuje lehota na podanie žiadosti o celkový prieskum, ktorá je 36 mesiacov od podania prihlášky. Ďalej ju ovplyvňuje samotné celkové preskúmanie, ktoré je z časového i procesného hľadiska oveľa náročnejšie ako prieskum zápisnej spôsobilosti úžitkového vzoru, kedy sa žiadosť o úplné preskúmanie nepodáva a úplný prieskum nie je úradom vykonávaný.
Maximálna doba platnosti patentu je 20 rokov s možnosťou predĺženia za predpokladu, že sú hradené pravidelné poplatky. Na zaplatenie udržiavacích poplatkov za patent vás úrad nevyzýva. Úžitkový vzor má platnosť 4 roky, s tým, že možno túto dobu 2x predĺžiť o ďalšie 3 roky na základe žiadosti a zaplatení príslušného poplatku. Maximálna doba platnosti je desať rokov od podania prihlášky a úrad vám pošle informáciu o blížiacom sa konci obdobia platnosti a možnosti predĺženia.

Úžitkový vzor – kedy je výhodnejší ako patent?

V súlade s príslušnými právnymi predpismi možno využiť výhody ako patentu tak priemyselných úžitkových vzorov tak, že prihlasovateľ podá patentovú prihlášku aj prihlášku k úžitkovému vzoru zároveň. Pri podaní prihlášky úžitkového vzoru získate osvedčenie za veľmi krátku dobu a vďaka tomu tak ochranu svojho vynálezu do doby, než bude udelený patent. Potom, čo vám je udelený patent, môžete sa ako majiteľ patentu rozhodnúť, či predĺžite tiež dobu pre úžitkový vzor. Ak patent udelený nebude, zostane prihlasovateľovi úžitkový vzor. Ďalšou možnosťou je prechod z patentovej prihlášky na prihlášku úžitkového vzoru. To možno využiť ak vám bola patentová prihláška zastavená, zamietnutá alebo nebolo v stanovenej lehote požiadané o úplný prieskum. Prechod z prihlášky úžitkového vzoru na patentovú prihlášku je možný napríklad v situácii, keď usúdite, že ochrana úžitkovým vzorom nebude stačiť, ak chcete dlhšiu dobu ochrany.

Predbežný patent – kedy je výhodnejší ako patent?

Medzi vynálezcami sú veľmi obľúbené tzv. predbežné patenty, ktoré sú lacnejšie, ale umožňujú používať renomované označenie „patent pending“ – doteraz prerokúvaná patentová prihláška. Predbežný patent trvá po dobu iba jedného roku, až do vypršania platnosti môže byť podaná žiadosť na úplný patent, pričom náklady a trvanie predbežného patentu nie sú stratené (s výnimkou poplatku za podanie). Podanie žiadosti o predbežný patent  alebo patent si vyžaduje komunikáciu s klientom, ale môžete si ich objednať aj online. Ak máte záujem, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo nám zatelefonujte.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Proces registrácie patentu a úžitkového vzoru

V patentovej prihláške musí byť obsiahnutá žiadosť o udelenie patentu na predpísanom tlačive, opis vynálezu, patentové nároky presne vymedzujúce daný predmet na ktorý je vyžadovaná patentová ochrana, anotácie, technické výkresy.
Patentovú prihlášku podáte na podateľni úradu, ďalej je možné ju zaslať poštou alebo elektronicky. Podaním patentovej prihlášky vznikne žiadateľovi právo prednosti. Potom, čo je prihláška podaná a zapísaná do registra patentových prihlášok, úrad vykoná predbežný prieskum, ktorého účelom je vylúčiť z ďalšieho konania tie prihlášky a predmety, ktoré sú už na prvý pohľad nepatentovateľné, nejednotné či obsahujú chyby formálneho rázu brániace vo zverejnení. Všetky zistené nedostatky úrad ohlási prihlasovateľovi. Ak všetky prislúchajúce podklady vyhovujú, je patentová prihláška v termíne 18 mesiacov od vzniku práva prednosti, zverejnená vo Vestníku úradu. Po jej zverejnení môže ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti daného predmetu a patentovej prihláške. K týmto pripomienkam úrad prihliada pri vykonávaní prieskumu.

Úplný prieskum tejto patentovej prihlášky je potom vykonaný úradom na základe žiadosti prihlasovateľa alebo inej osoby. Táto žiadosť sa podáva najskôr 36 mesiacov od dátumu podania prihlášky spolu so zaplateným príslušným poplatkom. Až na základe vykonanie úplného prieskumu, keď sa zistí, či vynález spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky, je vynálezu udelený patent. Ak splní vynález požiadavky novosti, vynálezcovej činnosti aj kritérium priemyselného využitia, môže byť patentová ochrana udelená. Pokiaľ nie je niektorá z požiadaviek splnená, je patent zamietnutý. Ak obsahuje prihláška formálne chyby, je vrátená úradom k oprave chýb. Ak prihlasovateľ nedostatky neodstráni v stanovenej lehote, potom je konanie o patentovej prihláške zastavené. Podaním žiadosti je možné si lehotu predĺžiť.

Platnosť patentu je dvadsať rokov od podania prihlášky. Za všetky úkony vykonané v konaní o patentovej prihláške je potrebné uhradiť príslušné poplatky a za udržiavanie patentu sa hradí každý rok príslušný udržiavací poplatok.

Ako majiteľ patentu budete mať výhradné právo na vynález a bez vášho súhlasu ho nesmie nikto iný používať. Majiteľ môže poskytnúť súhlas na využívanie patentu inými osobami. Ten sa udeľuje licenčnou zmluvou. Patent ako majiteľ môžete predať či previesť na inú osobu – fyzickú i právnickú. Prevod aj licenčná zmluva nadobúdajú účinnosť voči tretím stranám vo chvíli, keď sú zapísané do patentového registra.
Ak si podáte patentovú prihlášku, okrem overenia formálnych náležitostí zisťuje patentový úrad tiež či je vynález, ktorý ste do prihlášky uviedli ako nový, využiteľný v priemysle a či je výsledkom vynálezcovej činnosti (tzv. Preskúmanie patentovateľnosti). Toto zisťovanie sa robí na základe patentovej rešerše tým, že sa porovnávajú medzi sebou ako predmet uvedený v prihláške, tak predmety, ktoré úrad nájde v dokumentoch a publikáciách po celom svete. Na základe výsledkov tohto prieskumu úrad buď patent udelí alebo môže pozastaviť konanie alebo zamietnuť prihlášku. Potvrdením pre patent je vydanie patentovej listiny, rozhodnutia o udelení patentu a výpis z registra patentov. Pokiaľ ide o prihlášku úžitkového vzoru, úrad zo svojej úradnej moci nijako nezisťuje, či ide o vynález nový alebo vynálezcovu činnosť technických riešení opísaných v prihláške. Sú iba overené správne vypísané formálne náležitosti prihlášky, tiež či technické riešenie nie je vylúčené z ochrany úžitkových vzorov, či je riešenie možné využiť priemyselne (tzv. Registračná spôsobilosť úžitkového vzoru) a na tento predmet je vypracovaný rešerš. Podľa výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti je prihláška zverejnená s rešeršou, zamietnutá či pozastavená. Potvrdením zápisu je osvedčenie o zápise priemyselného vzoru a výpis z registra úžitkových vzorov.
Vynálezy aj technické riešenia, na ktoré je podávaná patentová prihláška a tiež prihláška úžitkových vzorov, sú zverejňované úradom a sprístupnené v celom svojom znení na webových stránkach úradu, v patentovej knižnici úradu a tiež sú zverejnené vo vestníku. Vďaka tomuto zverejneniu sa všetky informácie o patente či vzore stávajú verejne dostupné ešte skôr, než dôjde k samotnému rozhodnutiu o udelení patentu či k zápisu úžitkového vzoru. Zverejnenie patentovej prihlášky stanovuje zákon na 18 mesiacov od vzniku práva prednosti. Ak prihlasovateľ o to požiada, je možná aj skoršia lehota zverejnenia. Po zverejnení môže každý podať svoje pripomienky k patentovateľnosti daného predmetu. Čo sa týka lehoty na zverejnenie úžitkového vzoru, závisí iba na tom, ako kvalitne sú podklady dodané, aby splnili príslušné právne predpisy. Úžitkový vzor je zverejnený potom čo je vykonaný prieskum registračnej spôsobilosti, obvyklá lehota je šesť mesiacov. Námietku k úradu môže podať ktokoľvek v lehote troch mesiacov od podania prihlášky.
Poplatky na ochranu patentu sú za štvorročné obdobie zhruba desaťkrát vyššie ako poplatky za ochranu úžitkového vzoru. Poplatky na obdobie desiatich rokov sú v prípade patentu až trikrát vyššie ako poplatky za ochranu úžitkového vzoru. V prípade, že nedôjde k zaplateniu poplatku za udržanie patentu alebo nepožiadanie a neuhradenie poplatku za predĺženie doby platnosti u úžitkového vzoru v určenej lehote, možno využiť možnosť kedy si požiadate a zaplatíte predĺženie v lehote šiestich mesiacov od dátumu splatnosti tohto poplatku. V tom prípade sú platby navýšené na dvojnásobok.

Prečo patentovať:

Patenty poskytujú majiteľovi výhradné práva a bránia ostatným zneužiť patentový vynález. Vďaka tomu sa znižujú riziká aj konkurencia zo strán napodobňovateľov vynálezu aj subjektov, ktoré sa snažia na danom patente parazitovať. Ak získa vaša firma patent na vynález, môžete s jeho pomocou vytvoriť prekážky zabraňujúce konkurencii vstúpiť na trh s totožným vynálezom. Môžete sa stať popredným hráčom v obchodnej sfére.
Investovala vaša firma veľké množstvo času i peňazí do vývoja a výskumu? Patent udelený na daný výrobok umožní rýchlejšiu návratnosť investícií a oveľa vyššie zisky.
Majitelia patentu môžu poskytnúť ďalším firmám licenciu, prípadne ho postúpiť ďalej za paušálnu platbu alebo licenčné poplatky. Týmto spôsobom je možné získať ďalší zdroj príjmu. Predaj či prevod patentu znamená, že prevediete svoje vlastníctvo na niekoho iného. Prenájom licencie dáva len povolenie váš patent užívať za určitých podmienok.
Vlastné patenty môžete využiť na rokovania s inou spoločnosťou, ktorá vlastní iný patent. V rámci dohody – krížová licencia- spoločnosť súhlasí a aj druhá strana so vzájomným využívaním patentov za konkrétnych podmienok.
Ak poskytnete licenciu na patent ďalším osobám, získate tak prístup na ďalšie trhy v zahraničí, ktoré by pre vás boli len ťažko prístupné.
Získaním patentovej ochrany zabránite ďalším firmám, aby si patentovali rovnaký vynález. Znížite riziko, že ostatné osoby na obchodnom trhu porušia vaše práva pri využívaní vášho výrobku. Patent sám o sebe slobodu používania neposkytuje, ale zabráni ostatným patentovať si rovnaký výrobok a naznačí ostatným, že váš výrobok je nový a líši sa od ostatných.
Fakt, že ste vlastníkom patentu (alebo licencie na používanie patentu iných osôb) môže pomôcť zvýšiť šancu zohnať kapitál, ktorý potrebujete na uvedenie výrobku na trh. Niektoré odvetvia vyžadujú naozaj silné patentové portfólio, aby ste prilákali rizikový kapitál.
Účinné presadzovanie exkluzivity sa často nevyhne súdnym sporom s tými, ktorí váš patent napodobňujú alebo ho používajú bez vami poskytnutej licencie a porušujú tak vaše patentové práva. Vaše šance na úspešné súdne konanie proti tým, ktorí napodobňujú váš patent, sa tak zvyšuje.
Patentové portfólio môžu obchodní partneri, investori aj zákazníci považovať za dôkaz, že je vaša firma profesionálom vo svojom odbore, ponúkate vysokú úroveň špecializácie, odbornosť i technologickú špecializáciu. Ľahšie tak zoženiete peňažné prostriedky i obchodných partnerov. Zvýši sa záujem o vašu firmu a zlepší sa jej profil i trhová hodnota. Niektoré spoločnosti sa prezentujú ako inovátorské subjekty tým, že zverejnia svoje patenty v inzercii.
Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Národná patentová prihláška – Slovensko

Národná patentová prihláška je vhodná pre tých prihlasovateľov, ktorí predpokladajú, že budú ich vynálezy využívané na území konkrétneho cudzieho štátu a majú záujem tento svoj vynález na vybranom území patentovo alebo inak chrániť. Konanie o národnej patentovej prihláške prebieha na každom patentovom úrade takmer rovnako. Prvým krokom je zažiadanie o udelenie ochrany a poskytnutie kópie vynálezu vrátanie patentových nárokov aj anotácie v príslušnom jazyku. Potom prihlasovateľ zaplatí poplatky a zvolí si zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v konaní pred príslušným patentovým úradom.

Objavili ste vynález? Patentujte!

20 decembra, 2016|0 Comments

Heuréka!!!“, skríkli ste? Myšlienka, ktorá kedysi podnietila vašu fantáziu a ktorá vás nadchla tak, že ste neváhali stráviť dlhé hodiny, dni, mesiace či dokonca roky jej skúmaním, overovaním a jej pretváraním do nového vynálezu, ktorý je [...]

Čo vás čaká a neminie na patentovom úrade

8 decembra, 2016|0 Comments

Podarilo sa vám rozpracovať nový nápad či myšlienku, venovali ste svoj čas vynaliezaniu a je váš vynález využiteľnými v oblasti priemyslu? Ak na všetky tri otázky odpovedáte „áno“ a ste pôvodcom vynálezu, gratulujeme - práve ste [...]

Vynálezy zo Slovenska

10 novembra, 2016|0 Comments

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek tomu, že väčšinu vynálezov objavili v zahraničí, aj Slovensko sa môže pochváliť niečím, čo pozitívne ovplyvnilo svet. Poznáte týchto známych slovenských [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

21 júna, 2016|0 Comments

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na patent záložné právo, resp. patent previesť na iného človeka. Výrobný postup chránený patentom využívať alebo ponúkať na využitie iným osobám, [...]

Proces podania prihlášky o patent na vynález

21 júna, 2016|0 Comments

Pre začatie konania pre udelenie patentu pre vynález je na začiatku potrebné podať na Úrade písomnú prihlášku v 2 vyhotoveniach. Osoba oprávnená prihlášku podať je vždy osoba, ktorej prináleží takzvané  „právo na riešenie“. Touto osobou je [...]

Postup pri získavaní patentov a podmienky pre ich udelenie

21 júna, 2016|0 Comments

Ochranu vynálezov vo forme patentov riadi v oblasti legislatívy týkajúcej sa priemyslových vzorov Úrad pre ochranu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej iba „Úrad“), ktorý svojím rozhodnutím patent vydá. Až na základe rozhodnutia Úradu je príslušný vynález zákonom [...]

Patenty a poplatky, cena, typy

22 marca, 2012|Komentáre vypnuté na Patenty a poplatky, cena, typy

Ak uvažujete o expanzii do zahraničia alebo o vstupe externého investora, tak Vás už určite aj napadlo si patentovať niektorú z Vašich technológií, invenciou alebo know-how. Pri prvotných úvahách o patente si však určite [...]

Obchodné tajomstvo ako alternatíva k patentu

11 marca, 2012|0 Comments

Pri transakciách s obchodnými partnermi v USA, Anglicku alebo Ázii, či pri prijímaní investícií od investičných anjelov alebo venture fondov, je potrebné si položiť otázku, či si vôbec ochraňovať, keď prikročíte k ochrane a [...]