Vedenie účtovníctva pre firmy

Začínajúci živnostník alebo novovzniknutá obchodná spoločnosť často riešia otázky ako viesť svoje účtovníctvo, za akých okolností majú podávať daňové priznanie a mnoho iných. V tom článku si vysvetlíme základné pojmy v účtovníctve, vysvetlíme rozdiely jednotlivých účtovných sústav a spôsoby, ako si uľahčiť vedenie účtovníctva.

 Rozdelenie účtovníctva podľa zákona o účtovníctve

  • Sústava jednoduchého účtovníctva
  • Sústava podvojného účtovníctva

Zákon o účtovníctve ďalej stanovuje, v akých prípadoch sa musí účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a v ktorých prípadoch nemá podnikateľ povinnosť vedenia účtovníctva.

Sústavu jednoduchého účtovníctva môžu využívať fyzické osoby, ktoré môžu využiť aj podvojné účtovníctvo, čo zákon nezakazuje. Ako jednoduchšiu formu účtovníctva pre fyzické osoby, zákon umožňuje živnostníkom viesť daňovú evidenciu alebo evidenciu v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov, pokiaľ si plnia zákonom stanovené povinnosti.

V sústave podvojného účtovníctva musia účtovať obchodné spoločnosti, ktoré na rozdiel od samostatne zárobkovo činných osôb nemajú na výber.

Rozdiel v účtovných sústavách

Hlavným rozdielom medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom je v princípe. V prípade jednoduchého účtovníctva tvoria základ výdavky, príjmy a dane na základe ich uhradenia v hotovosti alebo na bankový účet. V podvojnom účtovníctve sú to výnosy a náklady od momentu ich vzniku, nezáleží na tom či boli, alebo neboli uhradené.

Jednoduché účtovníctvo funguje na princípe cash-flow alebo hotovostnom systéme. Podvojné účtovníctvo funguje na aktuálnom princípe pre účtovanie nákladov a výnosov do obdobia, s ním časovo i vecne súvisiacim.

 Pojmy v jednotlivých sústavách účtovníctva

  • Jednoduché účtovníctvo – základný pojem je výdavok a príjem
  • Podvojné účtovníctvo – základ tvorí náklad a výnos

Príjem

  • nárast financií buď na bankovom účte alebo v pokladnici

Výnos

  • vzniká pri vystavení faktúry pri predaji a je to jedno, či bude faktúra vôbec zaplatená alebo nie

Výdavok

  • je to odliv financií z bankového účtu alebo z pokladnice

Náklad

  • vzniká pri fakturácii od dodávateľa pri nákupe tovaru alebo služby, bez ohľadu na to, či bude faktúra vôbec zaplatená.