Úradný preklad dokumentov tzv. apostilácia nie je potrebná v každom prípade. Musí sa doložiť iba v tom prípade, ak si  to príslušný úrad vyžaduje.

 Správny postup doloženia úradného prekladu dokumentov v zahraničí

  1. Pre vyhotovenie úradného prekladu dokumentu je vždy potrebný jeho originál, ktorý sa fyzicky zviaže trikolórou s prekladom. Ak si musíte nechať originál dokumentu, tak ten sa musí overiť notárom a takáto overená kópia sa zviaže s úradným prekladom dokumentu.
  2. Na úrade, ktorý od vás požaduje úradný preklad dokumentu zistite, či bude vyžadovať notársky overenú kópiu, alebo bude vyžadovať vyššiu formu overenia tzv.apostiláciu.
  3. Nechajte si overiť originál alebo jeho notársky overenú kópiu na úrade, ktorý vám k dokumentu vydá apostilu.
  4. Do prekladateľskej agentúry doneste alebo pošlite poštou overenú kópiu, ktorá z nej vyhotoví úradný preklad. Pri tomto preklade sa prekladá nielen samotný dokument, ale aj notárska doložka čiže apostila.

Netreba pritom zabudnúť na to, aký je rozdiel medzi úradným prekladom a obyčajným prekladom.

Úradný preklad, kam patria aj ,,súdne preklady“, ,,preklady s pečiatkou“ alebo  ,,súdne overené preklady“ môžu vyhotoviť len profesionálni prekladatelia, ktorí majú poverenie od Ministerstva spravodlivosti SR. Tieto dokumenty sa vyžadujú pri oficiálnom styku so štátnou správou a verejnými inštitúciami.

Na webstránke Ministerstva zahraničných vecí SR: Zoznam štátov Haagskeho dohovoru a dohovoru o Apostile si môžete pozrieť aktualizovaný zoznam krajín, ktoré sú členmi Dohovoru o Apostile (ktorý sa niekedy nedostatočne označuje ako Haagsky dohovor).