Väčšina cudzincov pri návšteve Slovenskej republiky žiada o jednotné schengenské vízum. Tieto víza oprávňujú jeho držiteľa na účely návštevy príbuzných, známych prípadne za účelom turistiky na vstup na celé územie členských štátov schengenského priestoru. Vízum môže byť udelené na jeden vstup alebo aj viacej vstupov. Pričom dĺžka pobytu cudzinca nesmie prekročiť v schengenskom priestore 90 dní v rámci akéhokoľvek 6 mesačného pobytu. Schengenské vízum teda neplatí na podnikanie, ako pracovné vízum alebo podobná obchodná činnosť. Aby ste si vedeli vypočítať dĺžku Vášho oprávneného pobytu v schengenskom priestore, tak môžete použiť Schengenskú vízovú kalkulačku, ktorej manuál si môžete stiahnuť  na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Prechodný pobyt

Na základe C víza alebo tranzitného víza nie je možné na území Slovenska na cudzineckej polícii požiadať o prechodný pobyt – na to je potrebné D vízum – národné vízum. Najčastejšie typy prechodných pobytov sú:

 • Prechodný pobyt za účelom podnikania ako živnostník
 • Prechodný pobyt za účelom podnikania ako konateľ s.r.o.
 • Prechodný pobyt za účelom zamestnania
 • Prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny (manželia, deti)
PobytCena
Živnostník100€
s.r.o.100€
Zamestnanec100€
Manželka, dieta100€
Súhlas s ubytovaním na 12 mesiacov (Bratislava) + súhlas obce300€
Viza pobyt SR

Podmienky žiadosti o vízum

Žiadosť o vízum sa podáva osobne na príslušnom zastupiteľskom úrade (konzulárny úrad alebo diplomatická misia) Slovenskej republiky v príslušnom štáte, ktorého je žiadateľ občanom, alebo kde má žiadateľ pobyt. Žiadosť sa nemá podávať skôr ako 3 mesiace pred cestou do Slovenskej republiky.

K žiadosti o udelenie víz treba predložiť:

 • vypísaný formulár žiadosti, uvedený v slovenskom aj anglickom jazyku
 • farebnú fotografiu tváre s rozmermi 3,5 x 3 cm
 • cestovný doklad – jeho platnosť musí byť dlhšia minimálne o 3 mesiace ako je platnosť požadovaného víza
 • listy preukazujúce podmienky a účel plánovaného pobytu:
 1. individuálna alebo organizovaná turistika – pozvanie od pozývajúcej osoby alebo voucher vydaný cestovnou kanceláriou, prípadne iné pozvanie overené cudzineckou políciou,
 2. podnikateľsko-obchodné cesty – predložiť pozvanie vydané obchodným partnerom, pri opakovaných obchodných cestách predložiť zmluvu o spolupráci so slovenskou firmou, alebo pozvanie vystavené príslušným oddelením cudzineckej polície,
 3. medzinárodné sympóziá, konferencie, semináre, kultúrno-športové podujatia – v takomto prípade je nutná pozvánka vydaná organizátorom podujatia, alebo vstupenky na veľtrhy, kongresy a pod., prípadne oficiálny list organizácie žiadajúcej o udelenie víz pre jej zamestnanca,
 4. iné účely – ďalšie doklady vysvetľujúce účel cesty a pobytu na Slovensku:
  • cestovný lístok alebo iný doklad o ceste – predloženie spiatočného cestovného lístka, letenky, lístka autobus/vlak, nie open ticket, v prípade cesty autom je potrebné predložiť vodičský a technický preukaz, poistenie auta za škodu tzv. zelená karta,
  • listiny preukazujúce zabezpečenie ubytovania (v pozývacom liste musí byť uvedená adresa osoby, kde bude žiadateľ ubytovaný),
  • finančné zabezpečenie – solventnosť do výšky 56 eur na deň pobytu a to: cestovné šeky, hotovosť v danej mene, výpis z banky o pravidelnom príjme (dôchodok, plat) za posledných 6-12 mesiacov, prípadne iné doklady poukazujúc na financie v zameniteľnej mene. Doklad o finančných prostriedkoch treba mať pri sebe, pretože na hranici SR môže byť žiadateľ vyzvaný na preukázanie dostatku financií na celý pobyt,
  • medzinárodné cestovné poistenie – poistenie musí platiť vo všetkých členských štátoch Schengenu a musí pokryť všetky výdaje súvisiace s jeho návratom do svojej krajiny (zdravotné dôvody, lekárske ošetrenie, pobyt v nemocnici). Minimálna výška krytia musí byť vo výške 30 000 eur.
  • ďalšie doklady – pre prípad overenia plánovaného účelu cesty môže zastupiteľský úrad vyžiadať od cudzinca aj iné doklady
  • správny poplatok 60 eur.

Zastupiteľský úrad musí rozhodnúť v prípade žiadosti o udelenia víza do 15 kalendárnych dní. Ak je potrebné ďalšie posúdenie žiadosti, je možné lehotu predĺžiť najviac na 30 kalendárnych dní. Vo veľmi výnimočných prípadoch (doloženie dodatočných dokladov ) je lehotu možné predĺžiť najviac na 60 dní.

Vo vybraných krajinách je možný zjednodušený proces vydávania víz – platí to pre krajiny – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Moldavsko, Macedónsko, Čierna Hora, Ruská federácia a Ukrajina. V prípade týchto občanov je lehota na rozhodnutie o udelenia víza 10 kalendárnych dní a platí sa správny poplatok 35 eur.

Udelené vízum sa vyznačí do cestovného pasu vo forme nálepky. Cudzinec po získaní víza sa môže zdržiavať v schengenskom priestore len po dobu uvedenú vo víze. Zastupiteľský úrad môže zapísať do schengenského víza ním určený hraničný priechod, cez ktorý je cudzincovi umožnený vstup. Na udelenie víza nevzniká právny nárok.

Do troch pracovných dní od vstupu na územie SR je cudzinec povinný nahlásiť policajnému oddeleniu miesto, začiatok aj dĺžku pobytu. V prípade ubytovania v hoteli alebo v inom ubytovacom zariadení, preberá túto povinnosť ubytovateľ.

Pozvanie na pobyt

Na zastupiteľskom úrade SR v každej krajine Schengenu je cudzinec povinný si zistiť, či bude k žiadosti o vízum musieť predložiť aj pozvanie overené policajným oddelením.

O overenie pozvania musí na príslušnom cudzineckom oddelení požiadať podľa miesta jej pobytu pozývajúca osoba. Musí vyplniť predpísanú žiadosť o overenie pozvania a na žiadosti je povinná uviesť účel návštevy.

Žiadosť musí obsahovať:

 • preukázaný účel návštevy
 • dokázateľné finančné zabezpečenie pobytu – potvrdenie o zostatku na účte v banke pozývajúcej osoby, ktorý musí byť najmenej vo výške 12-násobku stanoveného životného minima (od 1.7.2019 je životné minimum 210,20 eur) a tiež sumu 56 eur na každý deň pobytu ( na 90 dňový pobyt je to suma 7 433,76 eur)
 • doklady o zabezpečení ubytovania – potvrdenie od ubytovacieho zariadenia, čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti, kde bude cudzinec ubytovaný alebo čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania. Všetky podpisy musia byť úradne overené.

Všetky dokumenty priložené k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. O žiadosti o overenie pozvania musí cudzinecká polícia rozhodnúť do 15 dní odo dňa jej doručenia. Overené pozvanie má platnosť 90 dní odo dňa overenia. K žiadosti sa prikladá správny poplatok vo výške 33 eur. Cudzineckou políciou overené pozvanie posiela pozývajúca osoba žiadateľovi o vízum a ten ho následne prikladá k žiadosti o udelenie schengenského víza.

Pozývateľom môže byť:

 • fyzická osoba – môže to byť občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo to môže byť aj cudzinec s povolením na prechodný alebo trvalý pobyt. K žiadosti je potrebné doložiť doklad o tom, že žiadateľ je finančne schopný pokryť všetky náklady spojené s vycestovaním a návštevou cudzinca (je potrebné potvrdenie o zostatku na účte). Ak je cudzinec príbuzný, tak je potrebné doložiť originál alebo overenú kópiu dokladu o príbuzenskom vzťahu.
 • právnická osoba – na územie SR sa môže pozvať osoba právnická alebo osoba fyzická oprávnená na podnikanie ak podniká v podobnom odvetví. K žiadosti o pozvanie sa musí priložiť výpis živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra (buď kópia overená úradne alebo originál). Tiež sa prikladá potvrdenie o finančnom zabezpečení pobytu cudzinca a jeho vycestovania (dokladá sa potvrdenie o zostatku na účte).