Ak chce cudzinec požiadať o prechodný pobyt v Slovenskej republike, tak musí mať D vízum – národné vízum. Inými slovami, o prechodný pobyt na území Slovenskej republiky nemožno požiadať na základe C víza – turistického víza. Ak má cudzinec iba C vízum (turistické) alebo trazitné vízum, tak môže požiadať o prechodný pobyt iba na slovenskej ambasáde alebo slovenskom konzuláte. Výnimkou z povinnosti mať D vízum sú osoby z krajín kde sa na stup do Slovenskej republiky nevyžaduje vízum – ide napríklad o Ukrajinu a Moldavsko.

D vízum sa udeľuje tiež v prípade, ak je cudzinec starší ako 18 rokov a je prijatý na jazykovú školu, na jazykové štúdium slovenského jazyka v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne. Vízum sa udeľuje, buď na dĺžku 90 dní alebo počas trvania jazykového vzdelávania najviac do 31.7. príslušného kalendárneho roka. Ďalej môže byť vízum udelené na pobyt dlhší ako 3 mesiace, najviac však na 1 rok v prípade, že cudzinec plní záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, alebo ak sú hájené záujmy Slovenskej republiky. Národné vízum môže byť pridelené aj na nevyhnutný čas rodinnému príslušníkovi cudzinca alebo azylanta s doplnkovou ochranou.

PobytCena
Živnostník100€
s.r.o.100€
Zamestnanec100€
Manželka, dieta100€
Súhlas s ubytovaním na 12 mesiacov (Bratislava) + súhlas obce300€
Viza pobyt SR

Žiadosť o pridelenie národného víza sa predkladá na príslušný zastupiteľský úrad. Povinné prílohy žiadosti sú:

  • cestovný doklad, ktorý musí byť platný
  • farebná fotka o rozmeroch 3,5 x 3 cm
  • doklad o zdravotnom poistení
  • list o účele pobytu (z dôvodu podania žiadosti o udelenie pobytu na cudzineckej polícii z dôvodu udelenia národného víza sa musia predložiť všetky príslušné prílohy)

Príslušný zastupiteľský úrad je povinný rozhodnúť o žiadosti do 30 dní od jej prijatia.

Po udelení národného víza sa jeho držiteľ môže zdržiavať na území Slovenskej republiky celý čas, na ktorý bolo vydané. Držiteľ platného národného víza sa môže zdržiavať na území ostatných členských štátov po dobu až 3 mesiacov v rámci akéhokoľvek šesťmesačného obdobia. V tomto prípade pre držiteľa povolenia na pobyt platia  také isté podmienky aj vtedy, ak povolenie na pobyt vydal niektorý iný členský štát schengenského priestoru. Je vydané za takých istých podmienok ako schengenské vízum. Za udelenie povolenia na pobyt sa platí správny poplatok vo výške 33.- eur. V prípade prevzatia udeleného povolenia na pobyt v súvislosti s udelením národného víza je poplatok vo výške 9,50.-eur.

Prechodný pobyt

Najčastejšie typy prechodných pobytov sú:

  • Prechodný pobyt za účelom podnikania ako konateľ s.r.o.
  • Prechodný pobyt za účelom podnikania ako živnostník
  • Prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny (manželia, deti)
  • Prechodný pobyt za účelom zamestnania