Ak chcete získať ochranu Vašej ochrannej známky v zahraničí do viac ako troch krajín mimo EU, najrýchlejším a najlepším spôsobom je registrácia medzinárodnej ochrannej známky na základe Madridskej dohody a jej Protokolu. Jedinou žiadosťou tak môžete svoju ochrannú známku prihlásiť do všetkých členských krajín madridského systému bez platenia jednotlivých národných poplatkov v každej krajine.

Počet krajín

Menej ako tri krajiny: Ak registrujete ochrannú známku do jednej až troch krajín, tak je ekonomicky výhodné toto prihlásenie podať do týchto štátov cez národné patentové úrady.

Viacej ako tri krajiny: Ak chcete zaregistrovať ochrannú známku u viac ako troch krajín (mimo Európskej únie), tak je lepšie získať ochranu jednou medzinárodnou prihláškou. Prihlášky sa podávajú na základe Madridskej dohody a Protokolu pre všetky jeho zmluvné strany.

Platnosť

Ochranná známka vchádza do platnosti v čase, keď sa zapíše do jedného z príslušných úradov danej krajiny alebo Európskej únie (pre ochranné známky platné v Európskej únii). Medzinárodná ochranná známka môže byť zaregistrovaná na medzinárodnom úrade v Ženeve na základe predchádzajúcej národnej známky. Prihlasovateľ môže uplatňovať právo priority z národnej prihlášky ochrannej známky (tak ako tomu bolo u ochrannej známky EÚ) a to za predpokladu, že prihláška na medzinárodnú ochrannú známku bude podaná do šiestich mesiacov od podania žiadosti k národnej ochrannej známke. V tú chvíľu pre ochrannú známku platia zákony krajiny, v ktorej bola ochranná známka zaregistrovaná.

Medzinárodná ochranná známka sa zapisuje do registra vedenom na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve prostredníctvom príslušného zápisného úradu v krajine prihlasovateľa.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Trvanie: Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky s možnosťou obnovenia platnosti na ďalších desať rokov.

Triedy: Služby alebo tovary na ktoré sa ochranná známka vzťahuje sú uvedené v triedach, ktorých počet bol stanovený na 45.

Cena: 900 EUR za tri triedy plus 100 EUR za každú ďalšiu triedu/zmluvný štát plus poplatky v každom zvolenom štáte v plnej výške ako za národnú ochrannú známku. Ďalšími nákladmi môžu byť napr. poplatky za spor a prípadné odmietnutie ochrany jednotlivými patentovými úradmi zmluvných štátov vo vzťahu k tejto ochrannej známke, ktoré nie sú zahrnuté v základnom poplatku.

Proces registrácie

Priebeh registrácie: Prihlasovanie prebieha na základe Madridskej dohody a tiež na základe protokolu k tejto dohode. Po podaní medzinárodnej prihlášky si môžu jednotlivé národné úrady vyžiadať doplňujúce doklady o identite prihlasovateľa alebo budúceho majiteľa, ku ktorým môžu žiadať Apostille alebo preukázanie použitia v obchodnom styku, k čomu môžu žiadať preukázanie údaje o založenie firmy.

Ako dlho trvá vybavenie: 6 až 12 mesiacov

Zánik

Zánik: Medzinárodný zápis ochrannej známky je závislý na tej istej ochrannej národnej známke a to po dobu piatich rokov (napr. Slovenská republika). Pokiaľ dôjde k zániku národnej ochrannej známky do piatich rokov, dôjde aj k zániku medzinárodnej ochrannej známky. Vlastník ochrannej známky je však oprávnený žiadať o tzv zmenu medzinárodného zápisu na vnútroštátny zápis ochranných známok vo vyznačený zmluvných štátov.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky