Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je takéto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Práve schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie je hlavným účelom ochrannej známky, prostredníctvom ktorej dochádza k definovaniu imidžu a reputácie výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť sa tak stáva v očiach spotrebiteľov dôveryhodnejšou a spoľahlivejšou, čím sa upevňuje Vaša pozícia na trhu. Ochranná známka by mala byť súčasťou každého kvalitného firemného portfólia, nakoľko takáto ochranná známka môže byť hodnotným obchodným aktívom spoločnosti.

Prečo ochranná známka

Slovenská ochranná známka Vás ako jej majiteľa oprávňuje na jej výlučné používanie v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná v registri vedenom Úradom priemyselného vlastníctva. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®. Taktiež je oprávnený ochrannú známku previesť, poskytnúť právo na jej užívanie prostredníctvom licenčnej zmluvy alebo dať ochrannú známku do zálohu. Tieto práva z ochrannej známky sú predmetom ochrany len na území štátu prípadne regiónu, pre ktorý bola známka registrovaná alebo kde bola používaná, teda v prípade slovenskej ochrannej známky by to bolo územie Slovenska.

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky s možnosťou obnovenia platnosti na ďalších desať rokov na základe žiadosti majiteľa alebo záložného veriteľa. Služby alebo tovary na ktoré sa ochranná známka vzťahuje sú uvedené v triedach, ktorých počet bol stanovený na 45.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Čo je obsahom našej služby

Na základe Vašej objednávky, v ktorej je potrebné zaslať aj znenie alebo  ukážku  použitia požadovaného označenia a charakteristiku tovarov a/alebo služieb na ktoré sa dané označenie má vzťahovať, Vám vieme zabezpečiť:

 • Profesionálny, presný a komplexný rozbor Vami vybranej ochrannej známky skúseným právnikom
 • Odpoveď na Vašu schopnosť zaregistrovať ochrannú známku
 • Príprava žiadosti právnikom a podanie na Úrad priemyselného vlastníctva
 • Uplatnenie práva prednosti
 • Následný dohľad nad žiadosťou počas celého konania o zápise ochrannej známky
 • Vypracovanie vyjadrenia prihlasovateľa v prípadnom konaní o námietkach
 • Komunikácia a koordinácia s Úradom priemyselného vlastníctva počas celého konania o zápise ochrannej známky

Ako dlho trvá vybavenie 6 až 12 mesiacov

Doplnkové služby

 • Obnova zápisu individuálnej ochrannej známky do troch tried tvarov a služieb  
 • Obnova zápisu individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu
 • Medzinárodný zápis ochrannej známky
 • Ochranná známka v EU
 • Ochranná známka v Číne
 • Ochranná známka v USA
 • Predbežný patent v USA
Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky