Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je často mylne považované za jednoduchú záležitosť. Skúsme si teda v niekoľkých krokoch predstaviť, koľko času a finančných nákladov treba vynaložiť na založenie s.r.o. na vlastnú päsť.

Prvý krok – obchodné meno:

Výber vhodného obchodného mena a následné overenie jeho jedinečnosti na webovej stránke obchodného registra.

0 Euro, 1 hodina

Druhý krok – obchodné činnosti:

Výber obchodných činností a ich prípadná konzultácia so zamestnancami živnostenského úradu.

0 Euro, pol dňa

Tretí krok – zakladateľské dokumenty:

Tretím krokom je vypracovanie dokumentov potrebných na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Patria sem zakladateľská listina, alebo spoločenská zmluva, podpisový vzor konateľa, vyhlásenie správcu vkladu a v prípade, že spoločnosť zakladá jediný spoločník, aj vyhlásenie jediného spoločníka.
Ak máte právnické vzdelanie, môžete si tieto dokumenty vypracovať sami v priebehu niekoľkých hodín. Môžete si tiež túto problematiku naštudovať z kníh a internetu a v priebehu pár dní by ste mali prípravu dokumentov svojpomocne zvládnuť. Ďalšou možnosťou je stiahnuť si už pripravené vzory dokumentov z internetu, ich správnosť však môže byť problematická. Najistejším riešením by mohlo byť ich vypracovanie právnikom, v takom prípade však už náklady na založenie s.r.o. výrazne vzrastajú.

0 – 500 Euro, 3 hodiny až 3 dni

Štvrtý krok – sídlo spoločnosti:

K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra musíte priložiť dokumenty, dokazujúce, že máte právo používať adresu, ktorú ste udali ako sídlo firmy. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, musíte navštíviť kataster nehnuteľností a vyžiadať si výpis z listu vlastníctva na právne účely za poplatok 8 Euro. V prípade, že si nehnuteľnosť prenajímate, je potrebný minimálne internetový výpis z listu vlastníctva a písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie sídla spoločnosti

0 – 8 Euro, 3 až 6 hodín

Piaty krok – overenie podpisov:

Vypracované dokumenty je potrebné podpísať, a podpisy nechať notársky overiť, Poplatok za overenie vás bude stáť okolo 40 Euro. Keďže nepôjde o elektronický návrh so zaručeným elektronickým podpisom, budú potrebné 4 kópie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, 2 kópie vyhlásenia správcu vkladu, 2 kópie vyhlásenia jediného spoločníka a 2 krát podpisový vzor,

40 Euro, 2 hodiny

Šiesty krok – živnostenský úrad:

Ďalším krokom je registrácia na živnostenskom úrade, pri ktorej získate osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Poplatok za každú voľnú činnosť je 5 Euro, poplatok za každú viazanú, či remeselnú činnosť je 15 Euro. Pri viazaných a remeselných činnostiach budete musieť preukázať svoju spôsobilosť na ich vykonávanie. Ak splníte všetky podmienky, živnostenský úrad vám osvedčenie vydá do 5 pracovných dní.

5 – 200 Euro, 2 až 4 hodiny + 5 dní

Siedmy krok – prípravy pred podaním návrhu na obchodnom registri:

Keď už vám živnostenský úrad pridelí IČO a osvedčenie o živnostenskom oprávnení, môžete podať návrh na zápis do obchodného registra, predtým ho však musíte nechať podpísať u notára. Na podanie návrhu na zápis budete potrebovať kolky v hodnote 331,50 Euro.

341,50 Eura, 2 až 3 hodiny

Ôsmy krok – obchodný register:

Na obchodnom registri podáte návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Jeho súčasťou musia byť všetky potrebné zakladateľské dokumenty a kolky v požadovanej hodnote. Zápis spoločnosti do obchodného registra bude trvať 5 dní, výpis z obchodného registra si vyzdvihnete osobne, alebo vám ho pošlú poštou.

0 Euro, 1 hodina + 5 dní

Zhrnutie:

Celkové finančné náklady na založenie s.r.o.: 387 – 1095 Euro
Celkový čas potrebný na založenie s.r.o.: 11 a viac dní, z čoho najmenej 15 až 20 hodín vo vašom pracovnom čase.

Samozrejme, to všetko za predpokladu, že všetky dokumenty a podania budú bezchybné. Ak by sa nejaké chyby predsa len vyskytli, bude potrebné dokumenty prepracovať či doplniť, prípadne podať námietky. Čas aj náklady na založenie vašej spoločnosti tak budú neúmerne vzrastať.

Každá spoločnosť má svoje špecifiká a charakteristiky, ktoré len veľmi ťažko možno zhrnúť do takto všeobecného a stručného návodu. Preto, aby sa podarilo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným bez zbytočných prieťahov a ďalších finančných nákladov, sú potrebné rozsiahle skúsenosti.

Vaše náklady na svojpomocné založenie spoločnosti sa pritom nielen vyrovnajú, ale veľmi často dokonca prevýšia sumu, ktorú zaplatíte za založenie vašej spoločnosti našimi odborníkmi, právnikmi so zameraním na obchodné právo a s bohatými skúsenosťami v zakladaní obchodných spoločností .