V časoch, keď zo všetkých strán počúvame slová ako recesia, kríza a dlhy, sa začínajúci podnikateľ, snažiaci sa získať základný kapitál formou úveru, nachádza v naozaj nezávideniahodnej situácii.

Snahou bánk je totiž poskytnúť úver iba klientom, schopným dlhodobo splácať svoje záväzky. Keďže pri začínajúcich podnikateľoch je pravdepodobnosť zlyhania štatisticky oveľa vyššia ako pri spoločnostiach s niekoľkoročnou podnikateľskou históriou, banky oveľa prísnejšie hodnotia ich podnikateľský zámer.

Mnohé banky poskytujú začínajúcim podnikateľom špeciálne „štartovacie úvery“. Podnikateľský zámer však musí byť reálny a schopný požadovanej návratnosti. Dôležitý je aj účel, na ktorý chce podnikateľ požičané finančné prostriedky použiť. Na nákup strojov či nehnuteľnosti je totiž potrebný oveľa vyšší úver ako na bežnú prevádzku. Kritéria bánk sú v prípade začínajúceho podnikateľa naozaj prísne.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Pôžičky od komerčných bánk nie sú jedinou možnosťou na získanie potrebných finančných zdrojov. Začínajúci podnikatelia, ktorý nemajú k dispozícii potrebný kapitál, môžu tiež využiť mikropôžičkový program Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP). So žiadosťou sa treba obrátiť na niektoré z regionálnych centier agentúry, kde žiadateľ dostane potrebné formuláre ako aj detailné informácie o programe.

Úver od agentúry sa dá využiť na nákup potrebného majetku, rekonštrukciu či úpravy priestorov ako aj na nákup potrebných zásob. Úroková sadzba sa rovná základnému úroku Národnej banky Slovenska. Aj tu je to podobné ako v banke – bez podnikateľského zámeru agentúra úver neposkytne.

Nezamestnaným môže pomôcť úrad práce.

Nezamestnaný záujemca o podnikanie, registrovaný na úrade práce najmenej 3 mesiace, môže požiadať úrad práce o finančný príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Príspevok sa poskytuje z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu a je nenávratný. Podmienkou je túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej 2 roky.

Príspevok poskytuje ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť. Možno ho použiť iba na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období od účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. Jeho výška je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.

Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. V prípade, že podnikateľ svoju činnosť predčasne ukončí a nebude svoju činnosť vykonávať nepretržite dva roky, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku za to obdobie, počas ktorého túto činnosť nevykonával.