Príslušník tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) je povinný k žiadosti o prechodný pobyt doložiť okrem iných dokumentov uvedených v § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov aj doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania nie starší ako 90 dní.

Lehota poskytovania ubytovania 

Doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov prechodného pobytu. K tejto lehote je  potrebné pripočítať dobu, po ktorú sa bude o žiadosti rozhodovať. Lehota na rozhodnutie o prechodnom pobyte cudzinca je 90 dní, táto lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená. Preto sa odporúča, aby doklad o zabezpečení ubytovania bol vystavený aspoň na rok a tým pádom predpokladal možnosť trvania rozhodovacieho procesu, ako aj možnosť jeho predĺženia.

Doklady potvrdzujúce pobyt cudzinca 

  • 122 zákona o pobyte cudzincov definuje doklad o ubytovaní nasledovne:
  • čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti (v prípade viacerých vlastníkov čestné vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov) o poskytnutí ubytovania s ich úradne overenými podpismi
  • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti
  • nájomná zmluva s úradne overenými podpismi vlastníka/-ov, alebo užívateľom/-i ako prenajímateľa/-ov, ako aj cudzinca – nájomcu; ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti, tak aj doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti
  • potvrdenie ubytovacieho zariadenia s poskytnutím ubytovania (odporúčame si vopred skontrolovať, či súhlas daného ubytovacieho zariadenia bude akceptovaný, keďže v mnohých prípadoch prevádzkovatelia nie sú jeho vlastníkmi) – overený podpis ubytovateľa nebol potrebný, ak sa súhlas vydal na hlavičkovom papieri a s pečiatkou ubytovacieho zariadenia.

V prípade potvrdenia ubytovacieho zariadenia  je možné, že policajný útvar neakceptuje doklad o zabezpečení ubytovania, ak zistí, že počet osôb s udeleným pobytom nahlásených v ubytovacom zariadení prekročil jeho kapacitu.

V takomto prípade je na dokazovaní zo strany ubytovacieho zariadenia, že kapacita nebola prekročená. Tento problém vzniká, ak si ubytovacie zariadenie nevedie riadnu evidenciu o poskytnutí potvrdení a udelených pobytoch.

Od mája 2018 nie je potrebné dokladať list vlastníctva, na ktorom je zapísaná nehnuteľnosť, v ktorej bude cudzinec ubytovaný.

Čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti – náležitosti: 

Čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti by malo obsahovať:

  • údaje vlastníka, prípadne vlastníkov nehnuteľnosti,
  • špecifikáciu nehnuteľnosti podľa listu vlastníctva,
  • údaje cudzinca, ktorému sa ubytovanie poskytuje minimálne s uvedením mena, priezviska, čísla pasu a národnosti
  • údaje osôb, s ktorými bude v nehnuteľnosti cudzinec ubytovaný, v prípade ak sa žiada aj o zlúčenie rodiny
  • obdobie, na ktoré sa ubytovanie poskytuje.

V praxi  je možné, že nebol akceptovaný doklad o ubytovaní na nebytový priestor, apartmán a dom, ktorý nebol skolaudovaný.

Spoločné ubytovanie s rodinnými príslušníkmi

Pokiaľ sa žiada o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, je nutné doložiť doklad o spoločnom ubytovaní. To neznamená len doklad preukazujúci ubytovanie na rovnakej adrese, v prípade hotelov a ubytovacích zariadení ubytovateľ musí uviesť, že tieto osoby budú ubytované na tej istej izbe.

To je nevyhnutné preukázať aj v prípade žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, aj v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 30 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov.

Obytná plocha nehnuteľnosti na účely ubytovania pre cudzinca 

Čo sa týka obytnej plochy nehnuteľnosti, zákon o pobyte cudzincov vyžaduje, aby zabezpečené ubytovanie spĺňalo minimálne štandardy  ustanovené osobitným predpisom, ktorým je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu (§ 8 ods.1) a na ubytovacie zariadenia (§ 9).

Ustanovenie § 8 ods.1 vyžaduje, aby obytná plocha bytu nižšieho štandardu mala najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 mna každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Viac o prechodnom pobyte na Slovensku pre cudzinca sa dočítate tu