Povinnosti zamestnávateľa: 

  • uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny
  • písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. V prípade zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľ je povinný k informáciám priložiť aj kópiu pracovnej zmluvy.
  • , Ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, tak zamestnávateľ do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce je povinný písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne. To nasleduje po zaregistrovaní sa cudzinca v zdravotnej poisťovni.
  • Prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne. Využíva sa rovnaký postup ako v prípade slovenských zamestnancov.
  • Písomne do troch dní oznámiť oddeleniu cudzineckej polície nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ak vydal písomný prísľub na zamestnanie.
  • Oznámiť v lehote troch dní oddeleniu cudzineckej polície skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny.

Pre prípade kontroly je tiež potrebné, aby zamestnávateľ predložil „Dodatočné údaje o zamestnaní“ (t.j. dokument vydaný Oddelením cudzineckej polície po udelení pobytu cudzincovi z tretej krajiny).

Všetky povinnosti sú uvedené aj v poučení, ktoré cudzinec prevzal na oddelení cudzineckej polície.

Toto poučenie implikuje aj povinnosť doložiť lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie do 30 dní odo dňa prevzatia preukazu o pobyte cudzinca.