Prijatie zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o regionálnej investičnej pomoci“) je jedným z opatrení, ktoré mali za cieľ prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Upravuje podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci, vrátane investičnej pomoci zahraničným investorom . V súvislosti s tým došlo aj k zjednodušeniu zamestnávania cudzincov pracujúcich pre technologické centrá a centrá podnikových služieb. Čo sú technologické centrá, centrá podnikových služieb a o aké zjednodušenie ide si vysvetlíme na nasledujúcich riadkoch.

Technologické centrum

Technologickým centrom je v zmysle § 5 písm. b) zákona o regionálnej investičnej pomoci : „prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, pričom za vývoj a inováciu sa nepovažujú bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, a to ani vtedy, ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra.“ 

Zoznam technologických centier vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Je zverejnený na webovej stránke ministerstva.

Podmienkou zaradenia do tohto zoznamu je okrem naplnenia uvedenej legálnej definície aj kumulatívne splnenie aspoň dvoch nasledujúcich podmienok:

  • poskytovanie služieb v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, informačno – komunikačných technológií, dopravy alebo zdravotníctva;
  • vykonávanie výskumno-vývojovej činnosti v niektorom z vyššie uvedených odvetví;
  • zamestnávanie vysokokvalifikovaných pracovníkov alebo spolupráca s vysokokvalifikovanými pracovníkmi  na základe zmluvného vzťahu.

Zaradenie do zoznamu sa môže na Ministerstve hospodárstva uskutočniť buď na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na stránke ministerstva, alebo automaticky. Týmto spôsobom sa do zoznamu zaraďujú technologické centrá, ktoré figurujú v zozname technologických centier pri Európskej komisii.

Centrum podnikových služieb

Centrum podnikových služieb je definované v § 5 písm. c) zákona o regionálnej investičnej pomoci ako „prevádzkareň, v ktorej sa poskytujú centralizované podporné služby, najmä služby v oblasti riadenia spoločnosti, informačných technológií, účtovníctva, financií, právnych služieb, kontroly, obstarávania, marketingu a ľudských zdrojov okrem služieb v oblasti prenájmu pracovnej sily.“ 

V praxi si toto centrum môžeme predstaviť napr. ako oddelenie v rámci väčšej korporácie, ktoré zabezpečuje chod určitých vnútropodnikových procesov aj pre iné organizačné jednotky.

Rovnako ako pri technologických centrách vedie Ministerstvo hospodárstva SR zoznam centier podnikových služieb a zverejňuje ho aj na svojej webovej stránke.

Zápis do zoznamu sa uskutočňuje na základe žiadosti adresovanej Ministerstvu hospodárstva SR, ktorej vzor je zverejnený tu.

Výhody v oblasti zamestnávania cudzincov 

Keďže v praxi technologické centrá ako aj centrá podnikových služieb často potrebujú pracovnú silu so špecifickým vzdelaním, kvalifikáciou, pracovnými skúsenosťami či jazykovými schopnosťami, je bežné, že zamestnávajú aj pracovnú silu zo zahraničia.

V záujme podpory tejto činnosti boli v Slovenskej republike prijaté zmeny zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“) ako aj zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“), ktoré týmto centrám zamestnávanie pracovníkov zo zahraničia uľahčujú.

V zmysle § 23 ods. 1 písm. aj bola v zákone o službách zamestnanosti medzi výnimky, kedy zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny aj bez toho, aby mal udelený trvalý alebo prechodný pobyt zaradená výnimka pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pre centrum podnikových služieb poskytujú odborné školenie, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne v kalendárnom roku celkovo 90 dní ).

Výnimka pre takýchto cudzincov bola tým pádom zakotvená aj v zákone o pobyte cudzincov. Podľa § 23 ods. 6 písm. h) zákona o pobyte cudzincov sa u cudzinca, ktorý „pre centrum podnikových služieb poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku“ nevyžaduje prechodný pobyt na účel zamestnania na území Slovenskej republiky.

Ďalším takýmto zvýhodneným súvisiacim so zamestnaním cudzincov zakotveným v zákone o pobyte cudzincov je aj zakotvenie kratšej lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Štandardná dĺžka lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu je 90 dní. V prípade žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum sa dĺžka tejto lehoty na rozhodnutie skrátila na 30 dní.