Podľa medzinárodnej zmluvy platnej medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva nie je možné ponechanie ruského občianstva v prípade udelenia občianstva slovenského. Táto zmluva bola vyhlásená vyhláškou č. 71/1981 Zb. 23.júna 1981

V zmysle článku 5 predmetnej zmluvy môže príslušný orgán Slovenskej republiky urobiť rozhodnutie o nadobudnutí štátneho občianstva jedného štátu v závislosti od predloženia dokladu o prepustení zo štátneho zväzku Ruskej federácie.

Predpoklady pre udelenie slovenského štátneho občianstva:

Udeliť slovenské občianstvo je možné len za predpokladu, že :

 1. Cudzinec má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov nepretržite a bezprostredne predchádzajúci podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo
 2. Cudzinec má na území Slovenskej republiky nepretržitý aspoň desaťročný pobyt (napríklad prechodný pobyt na SK) a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
 3. Cudzinec uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Podmienka pobytu sa zisťuje z vyjadrenia oddelenia cudzineckej polície a preukazuje sa dokladmi o platení daní na území SR, pracovnými zmluvami na prácu vykonávanú na území SR, atď.

Nepostačuje pobyt v inom štáte (napríklad Česká republika) ani vydané schengenské víza na pobyt na území Európskej únie.

Okrem vyššie uvedenej požiadavky pobytu musia byť pre udelenie štátneho občianstva splnené kumulatívne aj ďalšie podmienky:

 • musí byť preukázané ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike
 • riadne plnenie si povinností vyplývajúcich z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti
 • osoba musí byť bezúhonná, nepostihnutá trestom vyhostenia, nesmie byť voči nej vedené trestné stíhanie alebo vydávacie konanie, konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu či o administratívnom vyhostení alebo odňatí azylu.

 Udelenie štátneho občianstva upravuje§ 7 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Existujú výnimky, avšak ide o špecifické prípady, napr.:

 • ak ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku
 • ak ide o osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dovŕšením 18 roku veku,
 • ak je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a zároveň má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • ak je azylantom aspoň štyri roky, ktoré bezprostredne predchádzajú podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • ak sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • ak má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
 • ak je apolitom a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky, ktoré bezprostredne predchádzajú podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • ak bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • ak jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a rodič, ktorý bol československým štátnym občanom nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky, ktoré bezprostredne predchádzajú podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.