Podarilo sa vám rozpracovať nový nápad či myšlienku, venovali ste svoj čas vynaliezaniu a je váš vynález využiteľnými v oblasti priemyslu? Ak na všetky tri otázky odpovedáte „áno“ a ste pôvodcom vynálezu, gratulujeme – práve ste splnili tri základné predpoklady pre udelenie patentu a s ním spojenú zákonnú ochranu vášho duševného vlastníctva a prichádza čas na návštevu patentového úradu. Je nutné vedieť, že patentovanie je časovo náročný proces a trvá niekoľko rokov, než k udeleniu patentu skutočne dôjde. Nemusíte sa však obávať, že by vás konkurencia predbehla, nakoľko podaním patentovej prihlášky vzniká právo prednosti vo váš prospech.

V Slovenskej republike je oficiálnou autoritou v oblasti patentov Úrad priemyselného vlastníctva SR (UPV) so sídlom v Banskej Bystrici a základným právnym predpisom je zákon č. 435/2001 Z.z. (patentový zákon). Na webovej stránke úradu tiež nájdete presné inštrukcie a obsažné metodické pokyny k podaniu ako slovenských, tak európskych a medzinárodných žiadostí o udelenie patentovej ochrany a tiež tlačivá a formuláre nevyhnutné k správnemu konaniu.

Patentová prihláška

Prvým krokom každého záujemcu o udelenie patentu je teda podanie patentovej prihlášky, a to osobne na UPV, na jeho pobočke v Bratislave, poštou či elektronickou formou. Žiadosť sa obyčajne podáva v dvoch exemplároch na tlačive úradu, kde vynález presne popíšete, uvediete patentové nároky, ktoré predmet, ktorý chcete zákonne chrániť, vymedzujú a uvediete tiež stručnú anotáciu, prípadne výkresovú dokumentáciu (pozor, rozmery výkresov a dokonca údaje o parametre okrajov i tlače sú presne stanovené) a uhradíte správny poplatok vo výške 27€.

Aby ste sa vyhli prieťahom v konaní, je vhodné si k vypracovaniu podkladov k patentovej prihláške prejsť odporúčania štandardov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) označených ako Standard ST.22, týkajúci sa úpravy patentových prihlášok s cieľom uľahčiť ich spracovanie prostredníctvom optického rozpoznania znakov. Presný manuál k úprave prihlášky patentu je k dispozícii na stránke Úradu. Náležitosti patentovej prihlášky upravuje vyhláška úradu č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva patentový zákon.

Vaša žiadosť o pridelenie patentu bude po podaní zapísaná do registra patentových prihlášok a úrad ju predbežne preskúma, aby ju prípadne v krátkom čase vylúčil z konania z dôvodu zjavnej nepatentovateľnosti (takými sú napríklad spôsoby liečenia), či formálnych chýb, ktoré žiadosť obsahuje a o ktorých vás bude úrad informovať so žiadosťou o ich odstránenie. Ak ste však patentovej prihláške venovali dostatok času a váš vynález nevykazuje charakter zjavnej nepatentovateľnosti, UPV ju po 18 mesiacoch od vzniku prednostného práva zverejní vo svojom Vestníku a ktokoľvek môže následne predmet vašej patentovej prihlášky pripomienkovať. K úplnému prieskumu patentovej prihlášky dôjde vtedy, ak vy, resp. iná osoba do 36 mesiacov od dátumu podania prihlášky podá žiadosť o úplné preskúmanie a uhradí správny poplatok 116 € ak uplatňuje do 10 patentových nárokov a 17 € za každý ďalší uplatnený patentový nárok. Ak úplný prieskum preukáže, že vynález zodpovedá príslušným zákonným požiadavkám, bude vynálezu udelený patent. Je dobré si zapamätať, že doba platnosti patentu je 20 rokov a datuje sa od podania patentovej prihlášky a za udržiavanie patentu je nevyhnutné uhrádzať udržiavacie správne poplatky. Udržiavacie poplatky sú každým rokom platnosti patentu o niečo vyššie, začínajú na 66 € od 3.roku platnosti po 663,50 € v 20. roku a platia aj pre európske patenty. Prehľad všetkých aktuálnych poplatkov vzťahujúcich sa k správnemu konaniu je k dispozícii na internetovej stránke úradu.

Patentová ochrana v Európe a vo svete

Ak máte záujem chrániť svoj vynález v európskom či medzinárodnom meradle, môžete tak urobiť prihlásením patentu do zahraničia podaním národnej patentovej prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky PCT. Národnú prihlášku podávate do štátu, v ktorom predpokladáte využitie vášho vynálezu a chcete ho takto chrániť, pričom konanie pred miestnym úradom prebieha v podstate rovnako ako pred úradom slovenským, vykonáva sa však v príslušnom štátnom jazyku.

Ak sa chcete uchádzať o ochranu vynálezu patentom v 2 a viacerých členských štátoch EÚ, podať si musíte európsku patentovú prihlášku, a to cez UPV, resp. priamo na Európskom patentovom úrade (EPÚ), pričom zmluvnými štátmi je až 38 štátov a európsky patent môže nadobúdať účinnosť tiež v niektorých nečlenských krajinách v tzv. „systéme rozšírenia“ (aktuálne Čierna Hora, Bosna a Hercegovina.) Príslušné tlačivá sú dostupné v podateľni UPV v B. Bystrici, v jeho pobočke v Bratislave a na internetovej stránke UPV aj EPÚ. Takúto prihlášku možno podať v jednom z úradných jazykov EPÚ (angličtine, francúzštine, nemčine príp. v akomkoľvek inom svetovom jazyku) a od 1.7.2002 aj v slovenčine, pričom preklad do niektorého z uvedených jazykov EPÚ je potrebné predložiť do 1 mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky. Ani tu sa nevyhnete poplatkom, ktoré stanovuje poplatkový poriadok EPO a je vhodné im venovať pozornosť, ak totiž podáte prihlášku online, teda elektronicky cez internetovú stránku úradu, hradíte poplatok vo výške 120€. Ak tak urobíte štandardnou papierovou formou, šplhá sa až na 210 €.

Medzinárodnú prihlášku podanú na základe Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) môžete žiadať o ochranu svojho vynálezu aj mimo EÚ.  PCT spadá pod správu Svetovej organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization – WIPO) sídliacej v Ženeve. Medzinárodnou prihláškou tak pokryjete patentovú ochranu automaticky vo všetkých štátoch, ktoré sú ku dňu jej podania zmluvnými štátmi PCT a tiež je vo vzťahu k týmto štátom je automaticky určené, že medzinárodnou prihláškou žiadate o udelenie všetkých druhov ochrany dostupných v danej krajine. Medzinárodnú prihlášku môžete opäť podať na UPV v Banskej Bystrici či pobočke v Bratislave ak ste občanom Slovenskej republiky, resp. máte v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo. Tento druh prihlášky sa podáva angličtine, slovenčine, nemčine alebo francúzštine na formulári PCT/RO/101 a to v elektronicky (systém ePCT) alebo v papierovej forme. Musí byť vždy predložená v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Poplatok je 66 €, pre právnické osoby až 1219 €, je však vhodné využiť elektronické podanie prihlášky a znížiť tak túto sumu až o 183-275 €. Správne konanie má v tomto prípade 2 fázy – medzinárodnú a národnú, s rozličnými postupmi a lehotami, ktoré sú presne popísané v príslušnej sekcii stránky Úradu priemyselného vlastníctva SR. Predbežný prieskum je spoplatnený sumou vo výške 1930 €.

Napriek zdanlivej zložitosti procesu vedúcemu k udeleniu patentovej ochrany vynálezu, netreba sa nechať odradiť od jeho absolvovania, prirodzene, ak predpokladáte skutočnú návratnosť investovaného času i prostriedkov. Zaujímavým krokom, ktorý vám môže ušetriť významné množstvo času, prostriedkov a v neposlednom rade stresu, je spolupráca s odborným poradcom v oblasti priemyslového práva, profesionálne sa zaoberajúcim poradenstvom a zastupovaním žiadateľov v patentovom konaní pred úradom. Patentoví zástupcovia sú v Slovenskej republike združení pod záštitou SKPZ (Slovenská komora patentových zástupcov).