Pre začatie konania pre udelenie patentu pre vynález je na začiatku potrebné podať na Úrade písomnú prihlášku v 2 vyhotoveniach. Osoba oprávnená prihlášku podať je vždy osoba, ktorej prináleží takzvané  „právo na riešenie“. Touto osobou je spravidla osoba, ktorá vynález svojim tvorivým úsilím vytvorila vynález (pôvodca vynálezu), ktorý sa o patent uchádza. Ak pôvodcovia vynálezu sú viaceré osoby, môžu vo vlastnom mene podávať prihlášku aj len niektorí z nich, resp. len jeden. Úrad zapíše na ich žiadosť ďalších spolutvorcov ako spoluprihlasovateľov vynálezu. V prípade, že bol konkrétny vynález vytvorený nezávisle od seba viacerými osobami, právo na riešenie prináleží prvému, kto na Úrade prihlášku podal. Ak je tvorcom vynálezu zamestnanec (neskúma sa či ide pracovný pomer na dohodu alebo trvalý pracovný pomer), ktorý ho vytvoril ako súčasť svojich pracovných úloh, prejde právo na riešenie na zamestnávateľa spolu s právom na podanie prihlášky k patentu vynálezu. Uvedené neplatí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne inak. Zamestnancovi tiež vzniká bezodkladná povinnosť písomného vyrozumenia zamestnávateľa o vytvorení vynálezu a odovzdania mu súvisiacich podkladov. Zamestnávateľovi tým začína plynúť trojmesačná lehota na písomné uplatnenie práva na riešenie voči svojmu zamestnancovi. V prípade, že tak neurobí, prejde právo na riešenie a podanie prihlášky opäť na zamestnanca. Treba však pamätať aj na skutočnosť, že ak voči zamestnancovi zamestnávateľ právo uplatnil, patrí za to zamestnancovi aj primeraná dodatočná odmena nad jeho rámec bežnej mzdy.

Ak si chceme byť istí, že konanie pred Úradom neskomplikujú nedostatky prihlášky alebo iné chyby, resp. si nie sme istí, či je sa jedná o vynález patentovateľný, môžeme sa obrátiť na odborných poradcov z oblasti priemyslového práva, ktorí sa odborným poradenstvom a zastupovaním žiadateľov v patentovom konaní pred Úradom profesionálne zaoberajú. Na území Slovenskej republiky pôsobiaci sú patentoví zástupcovia združení pod záštitou SKPZ (Slovenská komora patentových zástupcov).

Napriek tomu, že zákon túto povinnosť neukladá, odporúča sa pre podanie prihlášky použiť formulár, ktorý pripravil Úrad. Správna a úplná prihláška musí spĺňať relatívne náročné a detailné podmienky týkajúce sa jej obsahu (detailný opis vynálezu; predmet, ktorý sa uchádza o udelenie patentu musí byť exaktne a zrozumiteľne vymedzený; žiadosť o pridelenie patentu musí byť výslovne uvedená), ktoré podrobne stanovuje vyhláška Úradu č. 223/2002 Z.z.

V prípade, že by sa v prihláške vyskytovalo priveľa nedostatkov závažného charakteru (napríklad nedostatočný popis vynálezu), nebude sa takáto prihláška brať ako riadne podaná kým nedôjde k doplneniu údajov, resp. odstráneniu nedostatkov. V tomto prípade prihlasujúcemu nevzniká k vynálezu právo prednosti a trvá riziko, že ho konkurenčný prihlasovateľ podaním úplnej prihlášky, i keď neskôr,  v konaní pred o udelenie patentu predbehne.

Výška správnych poplatkov spojených s podaním prihlášky aj následným konaním závisí vo veľkej miere od toho, či je zámerom prihlasovateľa patent prihlásiť nielen na území Slovenska, ale počíta aj s jeho využiteľnosťou za hranicami krajiny. V tomto prípade je vhodné zvážiť európsku, resp. medzinárodnú patentovú prihlášku. V prvom prípade si prihlasovateľ zvolí 2, príp. viacero štátov z 38 krajín, ktoré sú členmi Európskej patentovej organizácie, v ktorých chce získať patentovú ochranu. V prípade druhom medzinárodná prihláška umožňuje po predbežnom posúdení žiadateľovi  vybrať si až zo 148 štátov z celého sveta, zmluvných krajín Zmluvy o patentovej spolupráci.

Ku konaniu pre „slovenský“ patent musí žiadateľ počítať s poplatkom 143€ – 169€, v prípade „európskeho“ patentu je to 120€ – 210€, poplatky týkajúce sa „medzinárodného“ patentu sú vyššie, až okolo 1100€ (posudok k patentovateľnosti vynálezu v jednotlivých zmluvných štátoch je v prípade „medzinárodného“ patentu už zahrnutý v uvedenom poplatku).

Prostredníctvom Úradu možno žiadať o všetky druhy patentov, pre medzinárodný je však nevyhnutné predložiť prihlasovacie dokument v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.

Objavili ste vynález? Patentujte!

20 decembra, 2016|0 Comments

Heuréka!!!“, skríkli ste? Myšlienka, ktorá kedysi podnietila vašu fantáziu a ktorá vás nadchla tak, že ste neváhali stráviť dlhé hodiny, dni, mesiace či dokonca roky jej skúmaním, overovaním a jej pretváraním do nového vynálezu, ktorý je [...]

Čo vás čaká a neminie na patentovom úrade

8 decembra, 2016|0 Comments

Podarilo sa vám rozpracovať nový nápad či myšlienku, venovali ste svoj čas vynaliezaniu a je váš vynález využiteľnými v oblasti priemyslu? Ak na všetky tri otázky odpovedáte „áno“ a ste pôvodcom vynálezu, gratulujeme - práve ste [...]

Vynálezy zo Slovenska

10 novembra, 2016|0 Comments

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek tomu, že väčšinu vynálezov objavili v zahraničí, aj Slovensko sa môže pochváliť niečím, čo pozitívne ovplyvnilo svet. Poznáte týchto známych slovenských [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

21 júna, 2016|0 Comments

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na patent záložné právo, resp. patent previesť na iného človeka. Výrobný postup chránený patentom využívať alebo ponúkať na využitie iným osobám, [...]

Proces podania prihlášky o patent na vynález

21 júna, 2016|0 Comments

Pre začatie konania pre udelenie patentu pre vynález je na začiatku potrebné podať na Úrade písomnú prihlášku v 2 vyhotoveniach. Osoba oprávnená prihlášku podať je vždy osoba, ktorej prináleží takzvané  „právo na riešenie“. Touto osobou je [...]

Postup pri získavaní patentov a podmienky pre ich udelenie

21 júna, 2016|0 Comments

Ochranu vynálezov vo forme patentov riadi v oblasti legislatívy týkajúcej sa priemyslových vzorov Úrad pre ochranu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej iba „Úrad“), ktorý svojím rozhodnutím patent vydá. Až na základe rozhodnutia Úradu je príslušný vynález zákonom [...]

Patenty a poplatky, cena, typy

22 marca, 2012|Komentáre vypnuté na Patenty a poplatky, cena, typy

Ak uvažujete o expanzii do zahraničia alebo o vstupe externého investora, tak Vás už určite aj napadlo si patentovať niektorú z Vašich technológií, invenciou alebo know-how. Pri prvotných úvahách o patente si však určite [...]

Obchodné tajomstvo ako alternatíva k patentu

11 marca, 2012|0 Comments

Pri transakciách s obchodnými partnermi v USA, Anglicku alebo Ázii, či pri prijímaní investícií od investičných anjelov alebo venture fondov, je potrebné si položiť otázku, či si vôbec ochraňovať, keď prikročíte k ochrane a [...]