V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na patent záložné právo, resp. patent previesť na iného človeka. Výrobný postup chránený patentom využívať alebo ponúkať na využitie iným osobám, ani uviesť na trh výrobky, na ktoré sa patent vzťahuje tak nesmie nik bez výslovného súhlasu majiteľa patentu. Je nutné pamätať na fakt, že uvedením konkrétneho výrobku (samotným majiteľom, resp. s jeho výslovným súhlasom) na trh, dochádza k určitému vyčerpávaniu patentových práv. Majiteľ vo vzťahu k danému výrobku nie je oprávnený zamedziť ďalšiemu nakladaniu s výrobkom, ako je napr. spôsob použitia, prenájom či následný predaj). V prípade, že majiteľ chce previesť patent na inú osobu, musí tak učiniť písomne zmluvnou formou. Túto zmluvu treba opäť doručiť Úradu za účelom zápisu nového majiteľa do patentového registra. Až od okamihu zápisu je n nový majiteľ oprávnený vykonávať patentové práva voči iným osobám.

Ak sa poskytnutím inej osobe vlastník patentu rozhodne ekonomický potenciál patentu speňažiť, no sa svojho patentu definitívne zriecť, môže k nemu uzavrieť výlučnú/nevýlučnú licenčnú zmluvu (v prípade výlučnej licencie nesmie túto vlastník patentu udeliť žiadnej ďalšej osobe). Licenčná zmluva taktiež musí mať písomnú formu a nadobudnuté práva voči iným osobám smie nadobúdateľ licencie aplikovať až po jej zápise Úradom do registra.

Objavili ste vynález? Patentujte!

december 20th, 2016|0 Comments

Heuréka!!!“, skríkli ste? Myšlienka, ktorá kedysi podnietila vašu fantáziu a ktorá vás nadchla tak, že ste neváhali stráviť dlhé hodiny, dni, mesiace či dokonca roky jej skúmaním, overovaním a jej pretváraním do nového vynálezu, ktorý je [...]

Čo vás čaká a neminie na patentovom úrade

december 8th, 2016|0 Comments

Podarilo sa vám rozpracovať nový nápad či myšlienku, venovali ste svoj čas vynaliezaniu a je váš vynález využiteľnými v oblasti priemyslu? Ak na všetky tri otázky odpovedáte „áno“ a ste pôvodcom vynálezu, gratulujeme - práve ste [...]

Vynálezy zo Slovenska

november 10th, 2016|0 Comments

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek tomu, že väčšinu vynálezov objavili v zahraničí, aj Slovensko sa môže pochváliť niečím, čo pozitívne ovplyvnilo svet. Poznáte týchto známych slovenských [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

jún 21st, 2016|0 Comments

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na patent záložné právo, resp. patent previesť na iného človeka. Výrobný postup chránený patentom využívať alebo ponúkať na využitie iným osobám, [...]

Proces podania prihlášky o patent na vynález

jún 21st, 2016|0 Comments

Pre začatie konania pre udelenie patentu pre vynález je na začiatku potrebné podať na Úrade písomnú prihlášku v 2 vyhotoveniach. Osoba oprávnená prihlášku podať je vždy osoba, ktorej prináleží takzvané  „právo na riešenie“. Touto osobou je [...]

Postup pri získavaní patentov a podmienky pre ich udelenie

jún 21st, 2016|0 Comments

Ochranu vynálezov vo forme patentov riadi v oblasti legislatívy týkajúcej sa priemyslových vzorov Úrad pre ochranu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej iba „Úrad“), ktorý svojím rozhodnutím patent vydá. Až na základe rozhodnutia Úradu je príslušný vynález zákonom [...]

Patenty a poplatky, cena, typy

marec 22nd, 2012|Komentáre vypnuté na Patenty a poplatky, cena, typy

Ak uvažujete o expanzii do zahraničia alebo o vstupe externého investora, tak Vás už určite aj napadlo si patentovať niektorú z Vašich technológií, invenciou alebo know-how. Pri prvotných úvahách o patente si však určite [...]

Obchodné tajomstvo ako alternatíva k patentu

marec 11th, 2012|0 Comments

Pri transakciách s obchodnými partnermi v USA, Anglicku alebo Ázii, či pri prijímaní investícií od investičných anjelov alebo venture fondov, je potrebné si položiť otázku, či si vôbec ochraňovať, keď prikročíte k ochrane a [...]