Podaním prihlášky spĺňajúcej požadované náležitosti, vznikne prihlasujúcemu právo prednosti. Aplikované do praxe to znamená, že až do momentu prípadného rozhodnutia o zamietnutí  zo strany Úradu neexistuje možnosť, že dôjde k udeleniu patentu na rovnaký, resp. funkčne zameniteľný vynález ďalšieho prihlasovateľa.

Samotné konanie pred Úradom sa následne delí do dvoch fázy – prvou je predbežný prieskum, druhou úplný prieskum. V prvej fáze Úrad predbežne posúdi návrh patentu z hľadiska zjavnej nepatentovateľnosti predmetu, teda či sa zmysle patentového zákona vôbec jedná o vynález a či tento predbežne spĺňa 3 stanovené základné podmienky, resp. či sa jedná vynález, ktorý je zo zákona výslovne vylúčený z možnosti udelenia patentu. 

Príklad:

Na postupnosť krokov, výsledkom vykonania ktorých má byť zaručená diagnóza  konkrétnej choroby, ani na vedeckú teóriu v teoretickej hladine popisujúcu zložky účinnej látky, ktorá má byť pri medikácii určitej choroby podávaná nie je možné udeliť patent. 

Patentový zákon vyslovene vylučuje udelenie patentov na diagnostické a terapeutické postupy, hoci by sa inak na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o vynález spočívajúci v určitom technickom riešení. Druhom prípade sa vynálezov netýka vôbec, keďže ide len o teoretický model s absenciou hmatateľného výsledku. Avšak účinnej látke samotnej, vyrobenej do podoby medikamentu, ktoré je spôsobilé na použitie v ľudskom tele, už však patent byť udelený môže.

V prípade, že prihlasovateľ nie je schopný chyby a nedostatky prihlášky zistené Úradom odstrániť alebo vyvrátiť, bude prihláška Úradom zamietnutá. Inak Úrad po 18-tich mesiacoch od vzniku práva prednosti vo vestníku Úradu dotknutú prihlášku publikuje. Týmto aktom vzniká komukoľvek možnosť proti patentovateľnosti publikovaného vynálezu podať pripomienky, ktoré sú následne predmetom posudzovania v ďalšej fáze – úplnom prieskume konania o udelenie patentu.

Nie je však povinnosťou Úradu (i keď túto možnosť má) začať úplný prieskum. Odporúča sa preto po publikovaní prihlášky tiež podať žiadosť o jej úplný prieskum. Ak  fázu úplného prieskumu Úradu sám nezačne a do 36-tich mesiacov od odovzdania prihlášky ani príslušnú žiadosť neobdrží, konanie bude zastavené. Počas úplného prieskumu sú detailne a v spolupráci s prihlasujúcim preskúmavané pripomienky proti patentovateľnosti vynálezu ako aj splnenie samotných podmienok jeho patentovateľnosti. V prípade, že sa zistí, že nie je možné patent udeliť, prihlášku o jeho udelenie zamietne. Inak Úrad prihlasujúcemu patent udelí a tento sa tak stáva majiteľom patentu, ktorému Úrad vydá patentovú listinu a o pridelení patentu informuje aj prostredníctvom vestníka. Platnosť patentu je 20 rokov plynúcich odo dňa, kedy bola podaná prihláška. Na každý rok platnosti patentu je nevyhnutné uhrádzať takzvané udržiavacie poplatky, ktoré sú osobitne ustanovené  v sadzobníku.

Objavili ste vynález? Patentujte!

december 20th, 2016|0 Comments

Heuréka!!!“, skríkli ste? Myšlienka, ktorá kedysi podnietila vašu fantáziu a ktorá vás nadchla tak, že ste neváhali stráviť dlhé hodiny, dni, mesiace či dokonca roky jej skúmaním, overovaním a jej pretváraním do nového vynálezu, ktorý je [...]

Čo vás čaká a neminie na patentovom úrade

december 8th, 2016|0 Comments

Podarilo sa vám rozpracovať nový nápad či myšlienku, venovali ste svoj čas vynaliezaniu a je váš vynález využiteľnými v oblasti priemyslu? Ak na všetky tri otázky odpovedáte „áno“ a ste pôvodcom vynálezu, gratulujeme - práve ste [...]

Vynálezy zo Slovenska

november 10th, 2016|0 Comments

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek tomu, že väčšinu vynálezov objavili v zahraničí, aj Slovensko sa môže pochváliť niečím, čo pozitívne ovplyvnilo svet. Poznáte týchto známych slovenských [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

jún 21st, 2016|0 Comments

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na patent záložné právo, resp. patent previesť na iného človeka. Výrobný postup chránený patentom využívať alebo ponúkať na využitie iným osobám, [...]

Proces podania prihlášky o patent na vynález

jún 21st, 2016|0 Comments

Pre začatie konania pre udelenie patentu pre vynález je na začiatku potrebné podať na Úrade písomnú prihlášku v 2 vyhotoveniach. Osoba oprávnená prihlášku podať je vždy osoba, ktorej prináleží takzvané  „právo na riešenie“. Touto osobou je [...]

Postup pri získavaní patentov a podmienky pre ich udelenie

jún 21st, 2016|0 Comments

Ochranu vynálezov vo forme patentov riadi v oblasti legislatívy týkajúcej sa priemyslových vzorov Úrad pre ochranu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej iba „Úrad“), ktorý svojím rozhodnutím patent vydá. Až na základe rozhodnutia Úradu je príslušný vynález zákonom [...]

Patenty a poplatky, cena, typy

marec 22nd, 2012|Komentáre vypnuté na Patenty a poplatky, cena, typy

Ak uvažujete o expanzii do zahraničia alebo o vstupe externého investora, tak Vás už určite aj napadlo si patentovať niektorú z Vašich technológií, invenciou alebo know-how. Pri prvotných úvahách o patente si však určite [...]

Obchodné tajomstvo ako alternatíva k patentu

marec 11th, 2012|0 Comments

Pri transakciách s obchodnými partnermi v USA, Anglicku alebo Ázii, či pri prijímaní investícií od investičných anjelov alebo venture fondov, je potrebné si položiť otázku, či si vôbec ochraňovať, keď prikročíte k ochrane a [...]