V niektorých prípadoch môže  nastať situácia, že síce sa oba štáty v zozname bilaterálnej zmluvy nachádzajú a napriek tomu, že sa na prvý pohľad javí, že apostille nebude nutné zaisťovať v určitých špecifických prípadoch bude predsa len potrebný. Napriek existencií  dvojstranných zmlúv o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach medzi niektorými štátmi na základe ktorých  nie je nutná apostilácia dokumentov, ani ich Superlegalizácia. Je potrebné zdôrazniť, že niektoré inštitúcie (predovšetkým banky prípadne cudzinecká polícia pri udeľovaní povolenia na pobyt alebo prechodného pobytu totiž tvrdia, že sa jedná o správne konanie, na ktoré sa vyššie spomenuté dvojstranné zmluvy nevzťahujú v konečnom dôsledku budú od vás Apostille vyžadovať.

Zmluva o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných

Doklady potrebné v úradnom konaní  (správnom) podľa platnej právnej úpravy  a ktoré boli vydané orgánmi cudzích štátov, musia byť opatrené doložkou vyššieho overenia, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva  neustanovuje inak. V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo vnútra upustiť od takejto požiadavky na vyššieho overenie dokladu o bezúhonnosti.

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy sa konanie o žiadosť o prechodný pobyt  spravuje všeobecným zákonom o správnom konaní, konanie je teda správnym konaním. Zmluva o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných sa dotýka predovšetkým právnych vzťahov v rodinných, trestných a občianskych veciach. Z uvedeného tak vyplýva, že jej aplikácia v prípadoch správneho konania vo veciach žiadostí o prechodný pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín nie je možná.

Môžeme teda  konštatovať, že v prípade ak predkladáte doklady, ktoré vydali orgány cudzích štátov, musia obsahovať doložkou vyššieho overenia teda  apostilu alebo superlegalizáciou.

(Ne) Uľahčenie pohybu listín od 16.02.2018?

Od 16. februára 2019 sa uplatňuje v členských štátoch EÚ  nariadenie o verejných listinách (Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o podpore voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na  predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012). Cieľom  nariadenia je zjednodušenie  a odstránenie byrokratických prekážok, ktoré predlžujú jednotlivé procesy vybavovania žiadostí a majú negatívne dôsledky pre žiadateľa, v podobe nákladov na apostiláciu, spolu s nákladmi na odmenu súdneho prekladateľa.

V realite však bohužiaľ  súkromné ​​inštitúcie ako banky, apod. stále apostilu vyžadujú. Apostilu taktiež vyžadujú štátne inštitúcie, napr. Obecné úrady a pod. V súčasnosti v rámci Európskej únie síce došlo k čiastočnému zjednodušenie procesu overovania listín, ktoré sú predkladané štátnym orgánom a inštitúciám. Štátne inštitúcie však vyžadujú apostilu vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré nie sú konaním pred súdom (civilnom, trestnom, alebo rodinnom konaní), takže veľká časť situácií, ide o konania kedy si  štátne orgány a štátne inštitúcie  apostilu vyžadujú. Otázne taktiež zostáva, ako sa k  nariadeniu postavia súkromné ​​inštitúcie ako sú banky. Taktiež je  potrebné zdôrazniť, že vyššie spomínané nariadenie sa uplatňuje iba v rámci Európskej únie, preto v prípade potreby predkladania dokumentov z USA (Ruska, Číny, Ukrajiny, ), alebo do USA prípadne  z iných krajín mimo Európy, požiadavka vyššieho overenia naďalej zostáva v platnosti .