Podľa Oznámenia MZV SR č. 501/2007 Z. z. sú slovenskými orgánmi príslušnými vydávať apostilu:

 1. Krajské súdy SR overujú vo svojom územnom obvode:
 • verejné listiny vydané okresnými súdmi
 • verejné listiny vydané notármi alebo sudnými exekútormi
 • listiny, ktorých správnosť osvedčili notári (vidimácia) alebo listiny, na ktorých notári osvedčili pravosť podpisu (legalizácia)
 • preklady vyhotovené prekladateľmi alebo posudky vyhotovené znalcami
 1. Ministerstvo spravodlivosti SR overuje ostatné justičné listiny neuvedené v bode 1.
 1. Ministerstvo vnútra SR overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7.
 1. Ministerstvo školstva SR overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte.
 1. Ministerstvo zdravotníctva SR overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte.
 1. Ministerstvo obrany SR overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte.
 1. Okresné úrady overujú matričné doklady a verejné listiny vydané orgánmi samosprávy.
 2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR overuje všetky ostatné verejné listiny vydané v SR (napr. výpis z katastra nehnuteľností, výpis z registra trestov, doklady vydané daňovými úradmi).

Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych orgánov alebo zo zahraničia pre Vašu firmu alebo pre Vás osobne možete využiť služby apostilácie a v prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár.