Pracovné víza

Home/Pracovné víza
Pracovné víza2020-03-02T17:17:29+02:00

H1-B pracovné vízum

Tento  typ víz dovoľuje štátnym príslušníkom iných krajín dočasne vykonávať pracovnú činnosť v niektorých zamestnaniach. Legislatíva Spojených štátov USA stanovuje hornú hranicu udelených víz kategórie H1-B na 65000 kusov za obdobie jedného fiškálneho roku (1. 10. – 30. 9). Občania Singapuru a Čile, ktorí sa tiež môžu uchádzať o víza typu H1B1, pričom tieto sa do ročného obmedzenia nezarátava.

H1-B pracovné vízum do USA – podmienky získania

Aby sa žiadateľ mohol uchádzať o udelenie tohto typu víz, musí predložiť ponuku zamestnania od spoločnosti v USA, ktorá je na dobu určitú a vzťahuje sa na špeciálne povolania. Špeciálne povolanie je povolanie vyžadujúce praktické aj teoretické aplikovanie poznatkov a znalostí, ktoré obyčajne zodpovedajú ukončenie minimálne bakalárskeho štúdia vysokej školy, príp. zodpovedajúci súbor profesijných skúseností. Najtypickejšími zamestnaniami spadajúcimi do tejto kategórie sú zamestnania zahŕňajúce pôsobnosť v oblasti inžinierstva, matematiky, prírodných vied, medicíny, školstva, zdravotníctva, biznisu, teológie, práva, účtovníctva,  architektúry a umenia. Na tento druh víz sa za určitých podmienok môžu kvalifikovať tiež modelky/modeli. Uchádzač tiež vo vymedzených prípadoch preukazuje splnenie určitých povahových a zdravotných podmienok. Víza kategórie H1-B umožňujú držiteľovi legálne dočasne žiť a pracovať v Spojených štátoch. Typ H1-B sa obyčajne udeľuje na obdobie 3 rokov s možnosťou následnej prolongácie. Zahraniční zamestnanci s vízami H1-B sa popri type H1-B môžu uchádzať o udelenie Zelenej karty, ktorá by im umožnila legálne zostať v Spojených štátoch natrvalo. Za účelom pripojenia sa k zákonnému partnerovi / rodičovi si zákonní partneri (manželia/manželky) / slobodné deti pod 21 rokov môžu podať žiadosť o odvodené vízum typu H4. Uvedení partneri/deti majú povolené v USA študovať, nie je im však povolené sa bez udelenia riadneho pracovného víza zamestnávať.

V prípade, že máte záujem v Spojených štátoch amerických prechodne pracovať, Imigračný zákon krajiny Vám stanovuje podmienku udelenia špeciálnych pracovných víz vzťahujúcich sa na konkrétny druh vykonávanej práce. Pri väčšine typov prechodných pracovných víz sa vyžaduje registrácia vhodnej petície (vo Váš prospech) Vašim budúcim zamestnávateľom, prípadne sprostredkovateľom, ktorá musí byť následne schválená USCIS (Imigračný úrad  Spojených štátov amerických)

Petíciu, formulár I-129, musí mať vo svojom mene schválenú Imigračným úrad USA (USCIS) každý uchádzač o víza kategórie H, L, O, P a Q. Tento formulár musí byť schválený ešte skôr než budete môcť na konzuláte alebo veľvyslanectve Spojených štátov amerických o pracovné víza požiadať. Váš budúci zamestnávateľ, prípadne sprostredkovateľ, dostane po schválení Vašej petície oznámenie o jej prijatí. Tento dokument, formulár I-797, zároveň plní funkciu notifikácie o tom, že Vaša petícia bola úradne schválená. V priebehu osobného pohovoru s Vami úradník konzulátu preverí status Vašej petície prostredníctvom tzv. databázy PIMS (Informačný systém správy petícií Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických).

Na osobnom pohovore na konzuláte alebo veľvyslanectve Spojených štátov amerických je nevyhnutné mať pri sebe Vaše pridelené číslo formulára I-129 za účelom overenia schválenia Vašej petície. Je tiež nevyhnutné vedieť, že schválená petícia neznamená automatickú záruku získania víz ak dôjde k zisteniu, že podmienkam pre ich udelenie, ktoré stanovuje Imigračný zákon Spojených štátov, nevyhovujete.

Obsah a kvalifikácia víz

Toto vízum je požadované, ak prichádzate do USA za účelom práce v špecializovanom (odbornom) zamestnaní dohodnutom ešte pred Vašim príchodom. Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie (minimálne bakalárske, resp. vyššie) alebo vzdelanie ekvivalentné vysokoškolskému, a to v danom konkrétnom odbore, v ktorom plánujete vykonávať pracovnú činnosť. Následne Imigračný úrad USA posúdi, či ste na výkon uvedeného zamestnania kvalifikovaný a či pracovná pozícia spĺňa podmienky pre zaradenie do skupiny špeciálnych zamestnaní. Ministerstvo práce USA musí od Vášho zamestnávateľa, resp. sprostredkovateľa, v súvise s Vašim pracovným kontraktom a so s Vami dohodnutými pracovnými podmienkami, obdržať formulár pracovných podmienok

Vízum typu H-2A dáva americkým firmám a spoločnostiam možnosť za účelom výkonu sezónnych poľnohospodárskych prác, pre ktoré je v Spojených štátoch nedostatok vhodných zamestnancov, zamestnať v USA zahraničných občanov. Ak hľadáte v USA uplatnenie v tejto oblasti (na dočasnom alebo sezónnom základe v poľnohospodárstve), spadáte v kategorizácii do neprisťahovaleckej klasifikácie (H-2A). Americká spoločnosť, ktorá Vás zamestnáva (resp. asociácia amerických producentov poľnohospodárskych výrobkov ako spoločný zamestnávateľ) je povinná registrovať vo Vašom mene pracovnú petíciu (formulár I-129).

Vízum H-2B sa potrebné v prípade, ak do USA prichádzate za účelom výkonu prác sezónneho/dočasného druhu, pre ktorú z USA nie je dostatok zamestnancov. Podmienkou je získanie potvrdenia od Ministerstva práce, ktoré pracovníkovi potvrdí skutočnosť, že v USA nie je dostatok vhodných zamestnancov pre typ práce, na ktorom zakladáte Vašu petíciu.

Tento druh víz je požadovaný od uchádzačov prichádzajúcich do Spojených štátov za účelom získavania relevantnej praxe u zamestnávateľa v akomkoľvek odbore inom, ako je školenie s certifikátom alebo riadne štúdium, a to po dobu najviac 2 roky. Táto praktická stáž môže byť platená, takáto takzvaná práca je povolená. Takáto praktická stáž nesmie byť vykonávateľná vo Vašom domovskom štáte a tiež nesmie byť využitá ako výrobná pracovná pozícia.

V prípade, že ste základným držiteľom platného víza kategórie H, Vášmu/Vašej manželovi/manželke alebo slobodným deťom mladším než 21 rokov je umožnené žiadať o víza typu H-4, aby mohli do USA vycestovať s Vami. Manžel/manželka/deti však v žiadnom prípade nesmú počas svojho pobytu v USA pracovať.

Víza kategórie L-1 potrebujete v prípade, že ste pracovníkom medzinárodnej firmy a do sídla materskej firmy, jej pobočky alebo dcérskej spoločnosti tej istej firmy v USA ste dočasne vyslaný. Medzinárodnou firmou môže byť zahraničná alebo americká organizácia. K naplneniu podmienok na udelenie víz typu L-1 víza musíte v tejto organizácii pracovať na riadiacej, resp. výkonnej pozícii, prípadne disponovať špecifickými znalosťami a smerovať k takejto funkcii v rámci americkej organizácie na jeden z týchto levelov, i keď nie na rovnakú pracovnú pozíciu, na ktorej ste pracovali predtým. Navyše musíte spĺňať podmienku, že pred podaním žiadosti o víza typu L-1 ste v tejto spoločnosti mimo územia USA zamestnaný nepretržite po dobu minimálne jedného roka za obdobie predchádzajúcich 3 rokov. Svoju žiadosť o tento typ víz môžete podať až potom, keď americká organizácia, resp. jej pobočka, prijme od Imigračného úradu Spojených štátov amerických schválenú petíciu.

V prípade, že ste hlavným držiteľom platných L víz, Váš manžel/Vaša manželka alebo slobodné deti mladšie ako 21 rokov, môžu žiadať o udelenie odvodených víz typu L-2. Vzhľadom na nedávnu zmenu amerických právnych predpisov už v tomto prípade môže manžel/manželka získať pracovné povolenie. Manžel/manželka však musí vstúpiť na územie USA na báze svojich vlastných víz typu L-2, vzápätí je povinný/povinná podať vyplnený formulár I-765 (k získaniu na Imigračnom úrade USA) zároveň s potvrdením o úhrade poplatku za žiadosť. Počas pobytu v Spojených štátoch amerických Vaše deti naďalej nemajú povolenie pracovať.

Osobám s nadpriemernými schopnosťami sa udeľujú víza typu O pre ľudí s mimoriadnymi schopnosťami z oblastí ako je vzdelávanie, umenie, šport, veda alebo obchod alebo takým osobám, ktoré dosiahli jedinečné úspechy v televíznej či filmovej produkcii, a ich pomocným zamestnancom.

Internacionálne známym umelcom, športovcom a ich pomocným zamestnancom, ktorí do USA prichádzajú za účelom prezentácie svojej činnosti, sú udeľované víza typu P.

V prípade, že vycestujete do USA za účelom poskytnutia praktického tréningu, školenia, zamestnania počas Vašej účasti na medzinárodnom kultúrnom výmennom programe, prípadne s cieľom poskytnúť informácie o kultúre, zvykoch a histórii Vašej domovskej krajiny, vyžadovať sa od Vás bude vízum typu Q. Vaša petícia musí byť sponzorom programu vo Vašom mene registrovaná a schválená Imigračným úradom Spojených štátov amerických.

Budúci americký zamestnávateľ musí pri každom z uvedených typov víz požiadať Imigračný úrad USA aj o formulár I-129 pre budúceho pracovníka (pracovné povolenie). Tento následne podá žiadosť o pracovné víza na veľvyslanectve alebo konzuláte Spojených štátov amerických. Je nutné si uvedomiť, že Imigračným úradom vydané pracovné povolenie neznamená automatické udelenie pracovných víz na veľvyslanectve / konzuláte USA.

Manželovi/manželke a deťom do 21 rokov veku primárnych držiteľov pracovných víz kategórií H, L, O, P, Q a R je umožnené získať odvodené víza v prípade, že osoba s pracovným povolením preukáže, že bude schopná svojich rodinných príslušníkov počas pobytu v Spojených štátoch podporovať.