Pri zakladaní spoločnosti  s.r.o. sa naskytá otázka, či sa stať platcom alebo neplatcom DPH. Ak ste už vlastníkom spoločnosti s.r.o. a nemáte dostatočné informácie ohľadom platcu DPH a chceli by ste sa dozvedieť viac, prípadne aké výhody by Vám to prinieslo? Každá novozaložená spoločnosť sa automaticky stáva na začiatku neplatcom DPH. Následne sa môže rozhodnúť, či sa stať platcom DPH buď dobrovoľnou, alebo povinnou registráciou.

Povinná registrácia nastáva vtedy ak spoločnosť nadobudne obrat vo výške viac ako 49 790 eur 12 po sebe idúcich mesiacov a tým nastáva povinnosť registrácie platcu DPH podľa §4 ods. 1 zákona o DPH do 20 dní po skončení mesiaca v ktorom bol dosiahnutý obrat. Ak po 12 po sebe idúcich mesiacoch od registrácie nie je presiahnutý obrat 100 000, je možné požiadať Daňový Úrad o zmenu na štvrťročného platcu DPH podľa §77 zákona o DPH. Obrat sa počíta každý mesiac 12 po sebe idúcich mesiacov, čiže od Januára sa neanuluje.

Dobrovoľná registrácia môže nastať vtedy, ak spoločnosť nespĺňa podmienky pre povinnú registráciu ale potrebuje sa stať platcom DPH a to z dôvodu napr. predaja tovaru platcom DPH, vtedy je možné požiadať o takýto druh registrácie podľa §4 ods. 2 zákona o DPH. Je potrebné k dobrovoľnej registrácii k DPH doložiť aj náležité dokumenty, ktoré vykazujú ekonomickú činnosť, alebo prípravnú činnosť.

Výstavba a predaj nehnuteľností

Podľa §4 ods. 4 Zákona o DPH ak staviate nehnuteľnosť a v budúcnosti ju plánujete predať a výnos z nej presiahne obrat 49 790 eur, nastáva povinnosť, kedy je majiteľ povinný ohlásiť takúto skutočnosť do 10 dní od prijatia akejkoľvek platby, príp. dodania stavby v prípade ak celková suma presiahne danú cenovú  hranicu. Platcom DPH sa stávate automaticky prijatím platby alebo dodaním a následne je nutné predajnú cenu navýšiť o DPH. Odporúčame pri výstavbe domu sa stať platcom DPH čo najskôr, z dôvodu odpočtov DPH z nákupov už od začiatku výstavby. Pri situácii registrácie DPH až pred predajom je stále možné uplatniť si DPH, n v prípade výstavby domu za 100 000 eur, bude viazaných 20 000 eur v DPH počas celej výstavby domu.

Ktorá forma DPH je pre mňa prospešnejšia?

Pri predaji služieb fyzickým osobám neplatcom DPH je výhodnejšie zostať neplatcom DPH. Ak však predávate tovar alebo služby platcom DPH s predpokladom nákupu od platcov DPH a Vy sami nie ste platcami DPH, strácate 20% zo zisku. Nastáva teda situácia kedy budete mať o 20% nižší zisk ako konkurencia, alebo zvýšite ceny o tých 20%. pri predaji tovarov a služieb platcom aj neplatcom DPH, výsledok bude užší. Rozhodnutie v prospech platcu DPH môže byť na základe odpisu z nákupov vozidla, stroja, nehnuteľností atď., ktoré sú spojené s DPH.

Uvádzame príklad – Nákup tovarov a služieb platcom aj neplatcom DPH

Porovnajme si aký bude zisk pri oboch formách DPD.

A – neplatca DPH

B – platca DPH

Dodávateľ predáva tovar za 12 000 eur, A – 12 000, B – 10 000 + 2 000, cena dodávateľa sa však nemení keďže od je platcom DPH bez ohľadu na to, či my sme, alebo nie sme platcami DPH

Vy ho následne predáte fyzickej osobe za sumu 24 000 eur ( 20 000+ 4 000), pre FO je však dôležitá konečná suma.

Váš zisk, v prípade A – 12 000 eur, B – 10 000 eur

Ak bude tovar predávaný ďalej platcom DPH , A – 20 000 eur, B – 20 000 + 4 000 eur, pre platcu DPH je dôležitý základ dane, keďže zaplatenú daň si vyžiada naspäť.

Váš zisk, v prípade A – 8 000 eur, B – 10 000 eur.

Zaznamenané rozdiely sú teda vo výške 20 vo váš prospech aj neprospech. Zvyčajne je to niekde medzi, no vždy je možnosť si vypočítať čo je pre Vás prospešnejšie.