Problémy, ktoré vás možno stretnú pri registrácii ochrannej známky

Keď sa okolo seba poobzeráte, schválne, skúste spočítať koľko rôznych známych i menej známych značiek vidíte? V drvivej väčšine sa nejedná len o značku, ale zároveň o ochrannú známku, udelenie ktorej reguluje príslušná legislatíva a ktorá je ňou zároveň príslušne chránená. Ako takú tvoria ochrannú známku najmä slová, tvar či obal tovaru, číslice, písmená či ilustrácie a ich akákoľvek kombinácia. Podstatou účelu ochrannej známky je jednoznačné rozlíšenie služieb alebo tovarov rôznych osôb, môže byť teda nositeľom nielen silného marketingového odkazu, ale tiež dosiahnuť  vysokú finančnú hodnotu. V neposlednom rade poskytuje ochranná známka vysokú mieru zákonnej ochrany proti falšovateľom.

Registrácia ochrannej známky

registráciu ochrannej známky je potrebné požiadať na príslušnom tlačive Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a venovať pozornosť jeho správnemu a úplnému vyplneniu. Na jednu ochrannú známku sa vzťahuje jedna prihláška. Podobne ako je tomu pri patentoch, momentom podania žiadosti vznikne prihlasujúcemu právo prednosti. Ak je vaša prihláška v poriadku, Úrad ju zverejní vo svojom vestníku a od tohto momentu plynie lehota troch mesiacov, počas ktorých môžu prípadné dotknuté tretie strany podávať písomné námietky proti zamýšľanej registrácii. Všetky riadne prijaté námietky Úrad preskúma a tie, ktoré sú opodstatnené môžu viesť až k zamietnutiu žiadosti, je preto nevyhnutné venovať sa príprave a vytváraniu známky vopred a dôkladne, ušetríte si množstvo času, námahy a prostriedkov.

Právna pomoc

Pokiaľ ste si vedomí, že nemáte dostatok známkovo-právnych vedomostí či skúseností, odporúča sa využiť možnosti svojho zastupovania v konaní s Úradom jedným z oprávnených zástupcov. Zabezpečíte si tak nielen správne vyplnenie prihlášky, presné dodržiavanie zákonom stanovených termínov a oboznámenie sa so všetkými náležitosťami, tiež však vďaka tomuto postupu minimalizujete riziko zamietnutia registrácie, čo by mohlo v konečnom dôsledku ohroziť vaše podnikateľské plány.

Ak je všetko v poriadku, vaša ochranná známka bude zaregistrovaná a platná po dobu desiatich rokov a vy k nej môžete hrdo pripájať známe označenie ®.  Známka vás oprávňuje k jej výhradnému použitiu so službami či tovarmi, pre ktoré je registrovaná. Pokiaľ plánujete širšie geografické pôsobenie, poraďte sa so svojim oprávneným zástupcom o možnosti udelenia medzinárodnej ochrannej známky.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky