Pri transakciách s obchodnými partnermi v USA, Anglicku alebo Ázii, či pri prijímaní investícií od investičných anjelov alebo venture fondov, je potrebné si položiť otázku, či si vôbec ochraňovať, keď prikročíte k ochrane a koľko bude stáť ochrana ideí, nápadov, duševného vlastníctva, technologických riešení a patentov. Často je táto otázka spájaná s vyvíjaním softvéru alebo počítačových programov, pri online predaji softvéru alebo mobilných aplikácii cez Apple AppStore alebo Android Store. V neposlednom rade si túto otázku kladú aj firmy pri rozširovaní ich aktivít do zahraničia cez založenie LLC alebo založenie Ltd. v USA, Anglicku alebo offshore. V týchto otázkach Vám najlepšie poradia skúsení odborníci pre oblasť duševného vlastníctva, obchodného tajomstva, patentov, daní a obchodných spoločností.

Mlčanlivosť a zákaz konkurencie

Primárne formou ochrany Vašich ideí sú zmluvy o mlčanlivosti alebo zákaze konkurencie (tzv. confidentiality agreements, non-disclosure agreements, no-Compete agreements). Tieto zmluvy sú nutné, aby Vám vznikla právne vymáhateľná ochrana obchodným tajomstvom. Okrem toho však sa však niektoré typy ideí dajú chrániť aj omnoho silnejšími ale za to drahšími patentmi. Lacnejšiu verziu patentov, ktorými sú predbežné patentové prihlášky v USA, stojí okolo 1.000,- € vrátane poplatkov na americkom patentovom úrade. Ak potrebujete pomoc s procesom prípravy predbežnej patentovej prihlášky, tak by ste mali osloviť odborníkov, ktorí majú v tejto oblasti dobré meno a veľa skúsenosti z pridruženej advokátskej kancelárie. Rozdielov medzi zmluvami o mlčanlivosti, ktoré zaisťujú ochranu obchodným tajomstvom, a patentov, ktoré chránia vynálezy, je niekoľko. Ak ste sa vy alebo vaša spoločnosť stali vlastníkom vynálezu spĺňajúceho podmienky patentovateľnosti, stojíte pred rozhodnutím, či požiadate o udelenie patentu alebo sa vynález stane predmetom obchodného tajomstva. Nie vždy totiž to, že je vynález patentovateľný je aj zárukou jeho komerčnej úspešnosti. Preto treba pred podaním patentovej prihlášky starostlivo posúdiť všetky pre aj proti. V závislosti od patentového systému danej krajiny, môže byť ochrana prostredníctvom obchodného tajomstva zaistená právnou úpravou. V Čechách bol inštitút obchodného tajomstva upravený v § 17 až 20 Obchodného zákonníka. Ochrana prostredníctvom obchodného tajomstva môže byť zabezpečená zmluvami o mlčanlivosti alebo zmluvnými podmienkami v dohodách so zamestnancami, zákazníkmi, či obchodnými partnermi. Pri rozhodovaní treba zvážiť všetky výhody aj nevýhody, ktoré ochrana prostredníctvom obchodného tajomstva prináša.

 Výhody obchodného tajomstva:

– Na obchodné tajomstvo sa nevzťahujú žiadne poplatky – Ochrana obchodným tajomstvom nevyžaduje zápis v štátnom úrade a vynález nie je zverejnený – Ochrana obchodným tajomstvom nie je časovo obmedzená – Ochrana obchodného tajomstva má okamžitú účinnosť

Nevýhody  obchodného tajomstva:

– V prípade, že je predmet obchodného tajomstva súčasťou výrobku, môžu ho ostatní „spätne konštruovať“ a tak tajomstvo odhaliť. – Ochrana obchodným tajomstvom je účinná len voči nezákonnému získaniu, používaniu alebo sprístupneniu. – Predmet obchodného tajomstva môže byť nezávisle vyvinutý a následne patentovaný inou osobou. – Úroveň ochrany obchodným tajomstvom je v porovnaní s patentom výrazne slabší. Hoci môžu byť jeden alebo druhý spôsob ochrany vynálezu považované za dostatočne účinné, veľmi často sa vzájomne dopĺňajú. Vynález je totiž obvykle držaný v tajnosti až do jeho zverejnenia patentovým úradom, a veľmi často tiež spôsob jeho správne využitia zostáva chránený obchodným tajomstvom aj po uverejnení.

 • Vypracovanie prihlášky a asistencia s podaním do 3 uplatnených patentových nárokov
  pomoc pri výbere medzi kategóriami patentu: (a) látka / prípravok / výrobok, (b) spôsob výroby / prípravy, (c) použitie látky / prípravku - alebo ich kombinácia
  pomoc pri úvahách, či registrovať okrem patentu aj dizajn
  pomoc pri úvahách, koľko nárokov registrovať
  pomoc pri výbere krajín, kde registrovať patent alebo pri príprave medzinárodného patentu
  príprava patentových nárokov, opisu patentu, nákresov k patentu, a registračných formulárov
  pomoc pri vyriešení konfliktov s inými právami - autorským právom a ochrannými známkami
  poskytnutie prístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkom
  dohľad nad žiadostí počas celého trvania overovacieho procesu na príslušnom úrade (nezahŕňa odpovede na prípadné námietky od majiteľov podobných alebo totožných patentov a overovateľmi)
  nezahŕňa: preklady podľa rozsahu, napr. Japonsko, Čína, EÚ, a ďalej poplatky podania prihlášky pri medzinárodnom alebo EÚ patentu (národná fáza)
 • do 10 uplatnených patentových nárokov
 • Zľavy

 • Uveďte počet od 1 do 5, pri väčších počtoch nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 €
 • 0,00 €