Ochranu vynálezov vo forme patentov riadi v oblasti legislatívy týkajúcej sa priemyslových vzorov Úrad pre ochranu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej iba „Úrad“), ktorý svojím rozhodnutím patent vydá. Až na základe rozhodnutia Úradu je príslušný vynález zákonom patentovo chránený.

Patentovateľné vynálezy

Na základe zákona č. 435/2001 Z.z. (patentový zákon), musia technické vynálezy k udeleniu patentu vždy spĺňať 3 podmienky, a to:

  • byť vynálezom novým
  • zahŕňať činnosť vynaliezania
  • a zároveň byť využiteľnými v oblasti priemyslu

Za nový sa vynález považuje vtedy, pokiaľ netvorí súčasť už existujúceho stavu techniky, čo v praxi znamená, že až do momentu, kým bola žiadosť o patent podaná, technické riešenie, na ktorého základe vynález spočíva, nebolo toto riešenie akokoľvek verejne dostupné.

Vynález plní podmienku zahŕňania tzv. činnosti vynaliezania vtedy, ak pre odborníkov z daného oboru vynález nepredstavuje dielo, ktoré len vyplýva z už spomínaného existujúceho stavu techniky. Hovoríme o tzv. podmienke „nesamozrejmosti“, ktorú vynález spĺňa. Zjednodušene možno povedať, tento vynález nesmie byť výsledok riešenia, ktoré by dokázal vytvoriť ktorýkoľvek bežný odborník v danom obore.

Využiteľnosť vynálezu v priemyselnom uplatnení znamená, že vďaka vynálezu, resp. vynálezom samotný, možno vyrábať, príp. ho využiť v ktoromkoľvek z hospodárskych odvetví. Pritom je dôležité nezabúdať, že zákon hovorí o možnosti opakujúcej sa výroby, resp. opakujúceho sa využitia, teda nie o neduplikovateľných prototypoch či „jednorazovej“ veci.

Praktické príklady:

  1. V zmysle hore uvedených podmienok budú za nové chápané aj niekoľko rokov „staré“ technické riešenia zariadenia, ktoré autorská firma doteraz zachovávala v tajnosti, nakoľko skutočnosť, že takýto vynález existuje, nebola doteraz verejnosti vôbec známa. V protiklade k tomuto sa za nový nebude považovať vynález, ako ho v rovnakej dobe a nezávisle od seba zostrojili komerčná firma a skupina nezávislých výskumníkov v prípade, že vedci výsledky svojich vývojových aktivít zverejnili napr. prostredníctvom internetu. Práve publikáciou takéhoto technického riešenie už vynález nie je „nový,“, napriek tomu, že jeho „vek“ je fakticky vzaté omnoho nižší, ako v prípade prvom.
  2. Ak napríklad technické riešenie stávajúceho domáceho spotrebiča iba zmení jeho vonkajšie geometrické parametre, nebude k udeleniu patentu splnená podmienka vynálezcovskej činnosti, keďže ktorýkoľvek odborník si bude vedomý, že ak to povaha spotrebiča dovoľuje, je takýto „vynález“ realizovateľný  bez ďalšieho technického bádania.

Vynález spoliehajúci sa na využitie tzv. „perpetuum mobile“ nebude možno zaregistrovať pre nedostatok využiteľnosti v oblasti priemyslu. Tento princíp je v skutočnom hospodárstve nevyužiteľný pretože odporuje fyzikálnym zákonom. Zaujímavosťou je, že k neúspešným snahám o patentovanie perpetuum mobile došlo napríklad v bývalom Československu.

Objavili ste vynález? Patentujte!

20 decembra, 2016|0 Comments

Heuréka!!!“, skríkli ste? Myšlienka, ktorá kedysi podnietila vašu fantáziu a ktorá vás nadchla tak, že ste neváhali stráviť dlhé hodiny, dni, mesiace či dokonca roky jej skúmaním, overovaním a jej pretváraním do nového vynálezu, ktorý je [...]

Čo vás čaká a neminie na patentovom úrade

8 decembra, 2016|0 Comments

Podarilo sa vám rozpracovať nový nápad či myšlienku, venovali ste svoj čas vynaliezaniu a je váš vynález využiteľnými v oblasti priemyslu? Ak na všetky tri otázky odpovedáte „áno“ a ste pôvodcom vynálezu, gratulujeme - práve ste [...]

Vynálezy zo Slovenska

10 novembra, 2016|0 Comments

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek tomu, že väčšinu vynálezov objavili v zahraničí, aj Slovensko sa môže pochváliť niečím, čo pozitívne ovplyvnilo svet. Poznáte týchto známych slovenských [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

21 júna, 2016|0 Comments

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na patent záložné právo, resp. patent previesť na iného človeka. Výrobný postup chránený patentom využívať alebo ponúkať na využitie iným osobám, [...]

Proces podania prihlášky o patent na vynález

21 júna, 2016|0 Comments

Pre začatie konania pre udelenie patentu pre vynález je na začiatku potrebné podať na Úrade písomnú prihlášku v 2 vyhotoveniach. Osoba oprávnená prihlášku podať je vždy osoba, ktorej prináleží takzvané  „právo na riešenie“. Touto osobou je [...]

Postup pri získavaní patentov a podmienky pre ich udelenie

21 júna, 2016|0 Comments

Ochranu vynálezov vo forme patentov riadi v oblasti legislatívy týkajúcej sa priemyslových vzorov Úrad pre ochranu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej iba „Úrad“), ktorý svojím rozhodnutím patent vydá. Až na základe rozhodnutia Úradu je príslušný vynález zákonom [...]

Patenty a poplatky, cena, typy

22 marca, 2012|Komentáre vypnuté na Patenty a poplatky, cena, typy

Ak uvažujete o expanzii do zahraničia alebo o vstupe externého investora, tak Vás už určite aj napadlo si patentovať niektorú z Vašich technológií, invenciou alebo know-how. Pri prvotných úvahách o patente si však určite [...]

Obchodné tajomstvo ako alternatíva k patentu

11 marca, 2012|0 Comments

Pri transakciách s obchodnými partnermi v USA, Anglicku alebo Ázii, či pri prijímaní investícií od investičných anjelov alebo venture fondov, je potrebné si položiť otázku, či si vôbec ochraňovať, keď prikročíte k ochrane a [...]