Naš tým odborníkov ma rozsiahle skúsenosti so zlučovaním firiem pri vnútroštátnom zlučovaní ako aj cezhraničnom zlučovaní. Okrem zlúčenia dvoch firiem, poskytujeme aj služby zlúčenia viacerých firiem.

Výhody zlučovania spoločností spočívajú predovšetkým v sústredení väčšieho objemu kapitálu pre rozvoj spoločnosti, možnosti dosahovania väčších ziskov, rozšírenia sortimentu výroby, šetrenia transakčných nákladov, získania lepšieho postavenia na trhu, časovej úspory, znižovania rizík a ich rozdelenia.

Zlúčenie dvoch a viacerých firiem

Zlúčenie dvoch firiem si vyžaduje notársku zápisnicu o zlúčení podpísanú konateľmi všetkých zlučovaných firiem a schválenie zlúčenia spoločníkmi týchto firiem na valnom zhromaždení. Po zlúčení zostane z dvoch alebo viacerých firiem existovať iba jedna. Proces prípravy, podpisovania až po konečné vymazanie firiem a zápis zlúčenia môže trvať iba 7 pracovných dní.

Cezhraničné zlúčenie slovenskej s.r.o. s anglickou Ltd.

Výhody zlúčenia anglickej firmy a slovenskej firmy

Anglicko je známe vyspelou ekonomikou a obchodnými spoločnosťami, ktoré sú etablované na celosvetových trhoch. V obchodných rozhodnutiach treba vždy voliť správnu taktiku; jednou z takých pri získaní prestíže a dôveryhodnosti je zlúčenie Vašej slovenskej, už existujúcej, obchodnej spoločnosti s anglickou spoločnosťou. Zlúčením slovenskej spoločnosti s anglickou vylepšíte Váš image v zahraničí.

Cena za cezhraničné zlúčenia anglickej ltd. a slovenskej s.r.o.

Náš tým profesionálov dokáže celý proces zlučovania uskutočniť v rozmedzí 3 – 6 mesiacov za cenu 2 000,-EUR.

Postup pri zľúčení anglickej spoločnosti a slovenskej spoločnosti

Podmienkou zlučovania slovenskej a anglickej spoločnosti je obdobná právna forma (napr. slovenská s.r.o. a anglická ltd.) zlučujúcich sa obchodných spoločností. Proces zlučovania je relatívne komplikovaný a „stojí“ na kľúčovom dokumente – návrhu zmluvy o zlúčení – slovenskej spoločnosti s anglickou.

Návrh zmluvy o zlúčení obsahuje najmä:
 podiely spoločníkov spoločností v nástupníckej spoločnosti, prípadne výšku vkladov spoločníkov v nástupníckej spoločnosti
 vplyv zlúčenia na spoločností na zamestnanosť
 správu, v ktorej sú opísané dopady premeny na hospodársku situáciu spoločníkov a veriteľov
 upozornenie na oceňovanie majetku znalcom v určitých prípadoch
 návrh spoločenskej zmluvy, prípadne zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti, ktorá vznikne splynutím
 údaje o imaní, ktoré prechádza na nástupnícku spoločnosť
 údaje o postupoch, podľa ktorých sa upraví účasť zamestnancov na riadení v nástupníckej spoločnosti, ak to je potrebné
 deň účtovných závierok zúčastnených spoločností, na základe ktorých boli stanovené podmienky zlúčenia slovenskej a anglickej spoločnosti

V prípade zlučovania slovenskej s.r.o. alebo a.s. s anglickou spoločnosťou, musí návrh zmluvy o zlúčení obsahovať aj náležitosti § 218 Obchodného zákonníka.

Návrh zmluvy o zlúčení sa zakladá do zbierky listín. Najneskôr do momentu uloženia návrhu zmluvy o zlúčení do zbierky listín musí slovenská spoločnosť zverejniť nasledujúce údaje:
 obchodné meno, právnu formu, sídlo slovenskej aj anglickej spoločnosti
 názov obchodného registra
 IČO alebo iný typ registračného čísla spoločností
 údaje o opatreniach prijatých na ochranu práv veriteľov a menšinových spoločníkov

Návrh zmluvy o zlúčení musí byť schválený spoločníkmi (všetci spoločníci, 2/3väšina), pričom Slovenská spoločnosť musí vo svojom sídle alebo na webovom sídle minimálne 60 dní pred hlasovaním o schválení návrhu zmluvy o zlúčení spoločností zverejniť návrh zmluvy o zlúčení s informáciami podľa §69aa odsek 4 Obchodného zákonníka.
Splnenie podmienok pre zlúčenie slovenskej a anglickej spoločnosti pred zápisom zlúčenia do Obchodného registra preskúma notár, ktorý vydá osvedčenie o splnení podmienok pre zlúčenie vo forme notárskej zápisnice.

Po vydaní osvedčenia bude podaný návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra v jednom štáte a zároveň návrh na zápis údajov do príslušného obchodného registra pri zlúčení v druhom štáte. Výmaz zanikajúcej spoločnosti bude v obchodnom registri jedného štátu vykonaný až vtedy, keď registrový súd druhého štátu zaeviduje doručenie oznámenia o účinnosti zlúčenia.