Máte spoločnosť, ktorej sa chcete zbaviť? Využite naše služby likvidácie firmy. Sme medzinárodná firma poskytujúca daňové a účtovné služby a vďaka našim pobočkám v New Yorku, Londýne a Čechách Vám vieme poskytnúť služby zrušenia alebo likvidácie firiem vo Všetkých štátoch USA, vo Veľkej Británii ako aj Čechách alebo na Slovensku.

Likvidácia firmy v Anglicku

V prípade, ak máte nepotrebnú Ltd. v Anglicku alebo tzv. „dormant company“, ktorá nevykonáva žiadnu činnosť, obráťte sa na nás. Vieme zabezpečiť celý proces likvidácie anglickej spoločnosti. Príslušným orgánom na konanie o likvidácií je Companies House (obchodný register). Prvým krokom, je povinnosť konateľa spoločnosti (director) informovať o vstupu spoločnosti do likvidácie zainteresované subjekty, napr. spoločníkov, zamestnancov, veriteľov. Ďalším krokom je podanie návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti na Companies House a jednu kópiu treba doručiť aj HM Revenue & Customs – HMRC (finančný úrad). Štatutárny orgán je povinný predložiť na HMRC daňové priznanie. HMRC následne upovedomí Companies House o skutočnosti, že spoločnosť je pripravená na likvidáciu. Likvidácia anglickej Ltd. je vecne i časovo zdĺhavý proces, je potrebné dodržať množstvo zákonom stanovených pravidiel a povinností, súvisiacich s vedením účtovníctva a daňami. Preto neváhajte a obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktného formuláru.

Likvidácia firmy v USA

Chcete zrušiť Vašu spoločnosť v USA? Jednou z alternatív je likvidácia. Postup pri likvidácií obchodnej spoločnosti sa jednotlivých štátoch odlišuje.

New York

Prvým krokom v procese likvidácie je podanie Certificate of Dissolution na úrad New York Department of State, sekcia obchodného registra. Následne treba požiadať finančnú správu (New York State Department of Taxation and Finance) o súhlas so zrušením spoločnosti a zaplatiť všetky poplatky.

Delaware

Na úvod je potrebné prijať uznesenie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti. Následne treba požiadať finančnú správu (Franchise Tax Section) o súhlas s likvidáciou a podať Certificate of Dissolution na obchodný register (Corporations Division).

Florida

Likvidáciu LLC možno uskutočniť po prijatí uznesenia zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti. Florida dovoľuje taktiež zrušiť spoločnosť aj písomným súhlasom všetkých spoločníkov. Ďalším krokom je podanieArticles of Dissolution na floridský obchodný register (Florida Department of State).

Nevada

Prvým krokom je prijatie uznesenia zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti o likvidácií spoločnosti alebo písomný súhlas všetkých spoločníkov. Ďalším krokom je podanie Articles of Dissolution na nevadský obchodný register (Nevada Secretary of State).

Kolorádo

Na začiatok je potrebné prijať uznesenie zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti o likvidácií spoločnosti alebo písomný súhlas všetkých spoločníkov. Ďalším krokom je podanie Statement of Dissolution na obchodný register (Colorado Secretary of State).

Kalifornia

Pri zrušení spoločnosti v Kalifornií je dôležitý počet spoločníkov, ktorí na valnom zhrormaždení hlasovali za likvidáciu LLC. Ak sa všetci spoločníci uzniesli na likvidácií LLC, stačí, ak na Carifornia Secretary of State doručiaCertificate of Cancellation. Ak s likvidáciou súhlasila väčšina, treba podať Certificate of Dissolution.

Wyoming

Pri zrušení spoločnosti je potrebné podať Articles of Dissolution na Wyoming Secretary of State.

Pre všetky uvedené štáty platí, že v procese likvidácie treba najskôr speňažiť majetok obchodnej spoločnosti, z výťažku uspokojiť pohľadávky všetkých veriteľov a následne zostatok prerozdeliť spoločníkom podľa výšky ich splatených vkladov, ak v spoločenskej zmluve nie je uvedené inak.

Likvidácia obchodnej spoločnosti je vecne i časovo zdĺhavý proces, je potrebné dodržať množstvo zákonom stanovených pravidiel a povinností, súvisiacich s vedením účtovníctva a daňami. Preto neváhajte a obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktného formuláru.

Likvidácia v Čechách a na Slovensku

Likvidácia je jedným zo spôsobov zrušenia spoločnosti, ktorý býva často spájaný s neúspechom v podnikaní. Ale podnik môže prejsť likvidáciou aj v prípade, keď žiadne problémy nemá, no výnos z jeho likvidácie je pre jeho spoločníkov finančne zaujímavejší, než pokračovanie v činnosti.. Po zrušení dochádza k zániku, a to výmazom z obchodného registra. Likvidácia nie je potrebná v prípadoch zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti, kedy imanie prechádza na právneho nástupcu. Účelom likvidácie je speňažiť majetok obchodnej spoločnosti, z výťažku uspokojiť pohľadávky všetkých veriteľov a následne zostatok prerozdeliť spoločníkom podľa výšky ich splatených vkladov. V prípade, ak má spoločnosť viac veriteľov a nie je schopná vyplatiť ich pohľadávky, spoločnosť nevstupuje do likvidácie, ale prejde konkurzným konaním. Prvým krokom je prijatie uznesenia o zrušení obchodnej spoločnosti na valnom zhromaždení. Na valnom zhromaždení sa taktiež určí osoba likvidátora. Spoločnosť, ktorá si nestanovuje svojho likvidátora, bude mať ako likvidátora zo zákona, všetkých členov štatutárneho orgánu. Väčšinou túto funkciu vykonáva štatutárny orgán spoločnosti. Následne spoločnosť musí podať návrh na zápis dátumu vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra. Spoločnosť vstupuje do likvidácie dňom jej zrušenia. Počas celého procesu je spoločnosť povinná používať spolu so svojím obchodným meno dodatok „v likvidácií“. Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácií subjektu, zastupuje spoločnosť pred súdom a inými orgánmi, uplatňuje pohľadávky a uzaviera v mene spoločnosti zmluvy a dohody. Ku dňu skončenia likvidácie je likvidátor povinný predložiť účtovnú závierku spolu s konečnou správou a návrhom na prerozdelenie likvidačného zostatku valnému zhromaždeniu. V prípade, že všetci spoločníci odmietnu prevziať likvidačný zostatok, prechádza tento majetok na štát.. Rozdelením alebo uložením likvidačného zostatku do úschovy sa považuje proces likvidácie za skončený. Registrový súd vykoná výmaz obchodnej spoločnosti na základe návrhu, ktorý podáva likvidátor a doloží ho súhlasom správcu dane, účtovnou závierkou a konečnou správou o priebehu likvidácie. Likvidácia obchodnej spoločnosti je vecne i časovo zdĺhavý proces, je potrebné dodržať množstvo zákonom stanovených pravidiel a povinností, súvisiacich s vedením účtovníctva a daňami. Preto neváhajte a obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktného formuláru. Radi Vám poradíme aj pri príprave daňových priznaní a účtovníctva a pri založení obchodných spoločností v Čechách, Anglicku, USA a Hong Kongu. Máte záujem o odkúpenie Vašej slovenskej firmy – navštívte portál www.odkupenie-sro.sk