Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má účinky vo všetkých štátoch EÚ (vrátane tých, ktoré ešte len pristupujú). Ochranná známka EÚ je platná len na území Európskej únie. Náklady na zápis ochrannej známky EÚ sú oveľa nižšie, než keby ste si museli zapisovať známky v jednotlivých štátoch Európskej únie. Úrad, na ktorý sa podáva prihláška ochrannje známky EU je Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu EÚ, ktorý sídli v Španielsku. Stačí jedna prihláška, ktorá je podaná ako Komunitárna ochranná známka a registrácia ochrannej známky EU je platná pre všetky štáty v Európskej únii. Ochranné známky sú však obmedzené iba na kategórie (triedy) produktov a služieb. Existuje 45 kategórií, tzv. tried. Registrácia ochrannej známky je platná iba pre tie kategórie (triedy), ktoré sú vybrané a zaplatené. V EÚ si musíte zaregistrovať najmenej 3 kategórie.

Ochranná známka EU

Ochranná známka Európskej únie má jednotný charakter. To znamená, že táto ochranná známka je platná na celom území všetkých členských štátov a môže byť zapísaná, prevedená, zrušená alebo tiež byť vyhlásená za neplatnú tiež iba pre všetky štáty EU. V najhoršom prípade môže byť ochranná známka zakázaná po celom území Európskej únie.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Postup registrácie

Prihlášku k ochrannej známke má možnosť podať ktokoľvek, kto je občanom EÚ alebo má v EÚ sídlo. Zahraničný (všetko okrem EÚ) prihlasovateľ, musí byť zastúpený zástupcom so sídlom v EÚ. Ak je prihláška k ochrannej známke EÚ podaná v termíne šiestich mesiacov od dátumu podania národnej prihlášky k ochrannej známke, tak prihlasovateľ k ochrannej známke EÚ má právo uplatňovať priority z národnej prihlášky. Proces registrácie by mal zahŕňať nasledovné kroky (i) REŠERŠ Odpoveď na vašu schopnosť zaregistrovať ochrannú známku (ii) PRIHLÁŠKA Príprava žiadosti a podanie na OHIM – Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (iii) ZVEREJNENIE A NÁMIETKY MAJITEĽOV SKORŠÍCH PODOBNÝCH ZNÁMOK PROTI ZÁPISU. Následný dohľad nad žiadosťou počas celého trvania overovacieho procesu OHIM a koordinácia s overovateľmi OHIM na zaistenia presného a včasného overenia a spracovania vašej žiadosti.

Rýchlosť registrácie: 6-12 mesiacov

Obmedzenie ochrannej známky EU

Majiteľ ochrannej známky EÚ nemôže zakázať tretej osobe v používaní všeobecných pojmov výužívaných v obchodnom styku, dalej mená, adresy a tiež označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, času výroby výrobku alebo poskytnutia služby. Dalej, majiteľ nemôže zakázať použiť jeho ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie výrobku alebo náhradných dielov. Ak majiteľ ochrannej známky dá súhlas k tomu, aby bol výrobok uvedený na trh, v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, nemôže už zabrániť v jeho voľnému pohybu na území EÚ. Obmedzenie práv majiteľa ochrannej známky odpadá, ak má majiteľ riadny dôvod na to, aby zabránil v komercializáciu výrobkov, alebo ak sa stav výrobku po uvedení na trh zmenil alebo zhoršil.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky