Medzinárodná patentová prihláška PCT – Patent Coorperation Treaty

PCT, v slovenčine Zmluva o patentovej spolupráci, umožňuje prihlasovateľovi žiadať o medzinárodnú patentovú ochranu v rámci všetkých členských štátov PCT alebo aj o udelení národného/regionálneho patentu vybraného štátu. Spravuje ju svetová organizácia duševného vlastníctva WIPO sídliaci v Ženeve. Medzinárodnú prihlášku môže podať každý slovenský občan, alebo osoba, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Tlačivo, náležitosti a podanie PCT

PCT je nutné doručiť na Úrad priemyselného vlastníctva v Bratislave, na Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve alebo zadarmo elektronicky cez OLF softvér. Pri elektronickom podaní prihlášky sa však vyžaduje podpis skrz Smart kartu, tú vydáva Európsky patentový úrad. Z formálneho hľadiska sa musí prihláška vyplňovať v angličtine, nemčine a francúzštine. V prípade, že bude žiadosť podaná v slovenskom jazyku, je nutné na vyššie uvedené inštitúcie doručiť jej preklad do angličtiny, nemčiny či francúzštiny a to do jedného mesiaca od podania medzinárodnej patentovej prihlášky.

Konanie o medzinárodnej prihláške

Po podaní PCT nasleduje konanie o medzinárodnej prihláške, ktoré má dve časovo presne vymedzené etapy, ktorými sú medzinárodná etapa konania a národná etapa konania.·

 • Medzinárodná fáza – Inštitúcie do 18 mesiacov od podania medzinárodnej prihlášky vypracováva rešeršovanú správu a písomný posudok. Ten sa následne zverejňuje spoločne s PCT. Podľa výstupu rešerše a posudku PCT sa môže žiadateľ rozhodnúť, ktorý zo členských štátov požiada o udelenie národného alebo regionálneho patentu. Doba medzi prioritou a vstupom do národného/regionálneho stupňa činí 30 mesiacov. Pre štáty, ktoré nemajú svoju národnú legislatívu v súlade s PCT je táto lehota 20 mesiacov, pričom ju možno predĺžiť na 30 mesiacov, ak žiadateľ do 19 mesiacov od priority vyplní a odovzdá formulár PCT / IPEA / 401 a ak zaplatí súvisiace poplatky.
 • Národná fáza – V druhej etape konania o medzinárodnej prihláške PCT musí žiadateľ podstúpiť nasledovné body:
  • a)      Splnenie individuálnych národných podmienok vybraného štátu;
  • b)      Zaplatenie národných poplatkov vybraného štátu;
  • c)      Zvolenie zástupcov pre potrebu konania s príslušným národným/regionálnym úradom.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Formulár a poplatky

 • Vypracovanie prihlášky a asistencia s podaním do 3 uplatnených patentových nárokov
  pomoc pri výbere medzi kategóriami patentu: (a) látka / prípravok / výrobok, (b) spôsob výroby / prípravy, (c) použitie látky / prípravku - alebo ich kombinácia
  pomoc pri úvahách, či registrovať okrem patentu aj dizajn
  pomoc pri úvahách, koľko nárokov registrovať
  pomoc pri výbere krajín, kde registrovať patent alebo pri príprave medzinárodného patentu
  príprava patentových nárokov, opisu patentu, nákresov k patentu, a registračných formulárov
  pomoc pri vyriešení konfliktov s inými právami - autorským právom a ochrannými známkami
  poskytnutie prístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkom
  dohľad nad žiadostí počas celého trvania overovacieho procesu na príslušnom úrade (nezahŕňa odpovede na prípadné námietky od majiteľov podobných alebo totožných patentov a overovateľmi)
  nezahŕňa: preklady podľa rozsahu, napr. Japonsko, Čína, EÚ, a ďalej poplatky podania prihlášky pri medzinárodnom alebo EÚ patentu (národná fáza)
 • do 10 uplatnených patentových nárokov
 • Zľavy

 • Uveďte počet od 1 do 5, pri väčších počtoch nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 €
 • 0,00 €