Nemíňajte peniaze a čas na spracovanie účtovníctva. Objednajte si spracovanie účtovníctva, priznania DPH, daňové priznania, mzdovú agendu a evidenciu platieb u odborníkov.

Poradenstvo, spracovanie účtovníctva a dane

 Naše služby pri poskytovaní poradenstva v oblasti daní a účtovníctva:

 • vyhotovujeme daňové priznania na základe vami dodaných podkladov ku všetkým daniam (DPH, daň z príjmu právnickej osoby, daň z nehnuteľností, cestná daň, …)
 • Registrujeme na daňovom úrade daňové subjekty
 • optimalizujeme základ dane, minimalizujeme vašu daňovú záťaž za použitia zákonných prostriedkov ( vždy nie je zahrnuté v paušálnej sume za naše služby).
 • celkovo zhodnotíme vašu daňovú situáciu.
 • zhodnotíme vaše podnikateľské úmysly z daňového aspektu
 • Vyriešime vaše obchodné transakcie
 • upozorníme vás termíny dôležité pre dane, splatnosť daní a daňových záloh, na zmeny v oblasti daňového práva,
 • sledujeme zmeny v oblasti daňovej legislatívy a urobíme vám o nej prehľad.
 • postaráme sa o komunikáciu so správcom dane v rámci splnomocnenia.
 • poskytneme vám právne zastúpenie v daňovom konaní,
 • Pripravíme vám dokumentáciu k daňovej kontrole
 • splníme za vás oznamovaciu povinnosť podľa § 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.
 • spracovávame štatistické výkazy.
 • vyhotovujeme faktúry na podklade vami dodaných dokumentov.
 • spracovávame vyúčtovania cestovných výdavkov či už sa jedná o tuzemské alebo zahraničné služobné cesty.
 • Vykonávame administratívne práce.
 • Vyhotovujeme návrhy zmlúv.
 • poskytneme vám právne zastúpenie pred úradmi.
 • zakladáme obchodné spoločnosti.
 • vyhotovujeme dokumentáciu v oblasti zmien v  obchodnom a živnostenskom registri.
 • Poskytneme vám iné služby podľa potrieb

Mzdy zamestnancov – spracovanie účtovníctva

Naše služby pri spracovaní miezd zamestnancov:

 • vypracujeme pracovnú zmluvu
 • vypracujeme dohody o vykonaní práce
 • vypracujeme dohody o pracovnej činnosti
 • vyrátame vždy vašich zamestnancov na základe evidencie dochádzky
 • vypracovávame výplatné listiny, výplatné pásky
 • vedieme mzdové listy
 • Vyhotovujeme príkaz na výplatu mzdy, poistného a zrazenej dane
 • Vyhotovujeme potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 • spracúvame mesačné výkazy pre účely poisťovní
 • zúčtovávame zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti každý rok
 • vypracujeme zápočtový list
 • vyhotovujeme štvrťročný prehľad
 • Vyhotovujeme hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti každoročne o odvedených a zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • 0,00 €