Založenie komanditnej spoločnosti

Home/Založenie komanditnej spoločnosti
Založenie komanditnej spoločnosti2016-01-26T09:43:07+01:00

[widgets_on_pages id=“SK-Company“]

Založenie k.s. – komanditnej spoločnosti

Komanditná spoločnosť je osobnou spoločnosťou, ktorá umožňuje spojenie schopných podnikateľov, ktorí pôsobia ako komplementári, s pasívnymi spoločníkmi alebo investormi, ktorí sú komandisti, a ktorí sa nechcú podieľať na vedení spoločnosti. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene, t.j. celým svojím osobným majetkom a ich podiely na zisku spoločnosti nie sú zdanené na úrovni spoločnosti, ale zavedú sa iba do osobného daňového priznania komplementára. Komanditisti ručia len do výšky svojho nesplateného kapitálového vkladu, t.j. neručia za dlhy a záväzky spoločnosti, ale ich podiel na zisku spoločnosti je zdanený na úrovni spoločnosti a ak sa na nich vzťahuje daň z dividend a podielov na zisku, tak potom aj na ich osobnej úrovni,  t.j. dvojnásobné zdanenie, pričom nie vždy k tomuto druhému zdaneniu dochádza, keď sa daň z dividend a podielov na zisku neuplatňuje.

Komanditná spoločnosť ponúka viacero výhod:

 • časť ziskov pripadajúcich na komanditistov sa zdaňuje na úrovni spoločnosti a časť ziskov pripadajúcich na komplementárov sa nezdaňuje na úrovni komanditnej spoločnosti,
 • riadiť a zastupovať komanditnú spoločnosť môžu iba komplementári,
 • vklad každého komanditistu musí byť vo výške aspoň 250 EUR, pričom však vklad vám môžeme pomôcť ošetriť tak, aby ste ho nemuseli platiť v hotovosti,
 • komplementári nemajú zákonnú vkladovú povinnosť,
 • spoločníkmi môžu byť fyzické aj právnické osoby,
 • založenie s.r.o. trvá zvyčajne krátko (často 9 – 14 prac. dní).

Komanditná spoločnosť – ďalšie charakteristiky:

 • komanditná spoločnosť nemôže založiť jedna fyzická osoba ani jedna právnická osoba, vždy musí mať minimálne dvoch spoločníkov.

Založenie komanditnej spoločnosti zahŕňa:

 • po úhrade ceny počiatočnú osobnú alebo telefonickú konzultáciu pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti s.r.o. Naši odborníci Vám vysvetlia všetko, čo Vás napadne, upozornia Vás na možné alternatívy a pomôžu Vám vybrať si cenovo a časovo najefektívnejšie riešenie,
 • vypracovanie všetkých dokumentov, ktoré potrebujete,
 • kompletné vybavenie živnostenských oprávnení,
 • vyhotovenie a podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra,
 • úhradu VŠETKÝCH súdnych a správnych poplatkov, takže po jednorázovom zaplatení Vás už nečakajú žiadne výdavky,
 • poradenstvo pri úhrade notárskych poplatkov,

Čo musí obsahovať obchodné meno komanditnej spoločnosti? Obchodné meno komanditnej spoločnosti musí obsahovať označenie komanditná spoločnosť, prípadne skratku „kom.spol.“, alebo „k.s.“.  Ak sa objaví v obchodnom mene komanditnej spoločnosti meno komandistu, ručí za záväzky neobmedzene, aj keď inak práva komlementára nezískava. Najznámejšie komanditné spoločnosti: AHOLD Retail Slovakia, k.s.

Odpredaj spoločnosti

Odpredaj spoločnosti formou sprostredkovaného odpredaja Vašej existujúcej s.r.o. Predaj spoločnosti je vhodnou alternatívou pre podnikateľov zvažujúcich [...]

Čo sú to H1B víza?

Slovensko zažíva na konci marca dlhé prepracované noci pri podávaní daňových priznaní na poslednú chvíľu, [...]

Kedy apostilu nepotrebujem ?

V niektorých prípadoch môže  nastať situácia, že síce sa oba štáty v zozname bilaterálnej zmluvy nachádzajú a [...]

Pozvanie cudzinca na Slovensko

Pozvanie cudzinca na Slovensko Vo všeobecnosti ohľadom zasielania žiadosti o turistické víza  Zastupiteľský úrad  je smerodajný [...]

Výhody Maďarskej firmy KFT

V prípadoch kedy sa nemôžete rozhodnúť akú maďarskú právnu formu podnikania zvoliť a rozhodujeme sa medzi , [...]

Dómenové spory a ochrana dómeny

Konkrétna úprava právnej oblasti doménových mien v súčasnosti úplne chýba, rovnako judikátov aplikujúcich vybrané ustanovenia [...]

Kto je prokurista ?

Prokúru radíme medzi najširšiu formu účasti podnikateľa prostredníctvom plnej moci.   Podnikateľ prostredníctvom prokúry udeľuje [...]

Vedenie účtovníctva pre firmy

Vedenie účtovníctva pre firmy Začínajúci živnostník alebo novovzniknutá obchodná spoločnosť často riešia otázky ako viesť [...]

Chorvátsky daňový systém

Chorvátsko sa úspešne zaradilo do všetkých zmlúv, ktoré sa týkali dvojitého zdanenia. Taktiež sa podpísalo [...]

Založenie s.r.o. v roku 2018

S.r.o. je obľúbená forma podnikania pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú podnikať prostredníctvom právnickej [...]

Výhody ochrannej známky

Duševné vlastníctvo Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách [...]

Vynálezy zo Slovenska

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na [...]

Definícia ochrannej známky

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho [...]

Znenie ochrannej známky

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, [...]

Trvanie ochrannej známky

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť [...]

Triedy ochranných známok

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale [...]

Ochranná známka USA

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s [...]

Ochranná známka EU

Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má [...]

Ochranná známka Slovensko

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová [...]

Štáty nicejskej dohody

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. [...]

Faktúry v USA

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum [...]

Daňová licencia pre SRO

Na jar 2015 budú akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a ostatné obchodné spoločnosti [...]

Čo je to apostille?

Apostille (apostila) je osobitná doložka umiestnená na konci dokumentu alebo verejnej listiny, ktorou sa  preukazuje hodnovernosť [...]

Definícia občianskeho združenia

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov [...]

Daňové pásma v Anglicku

Spoločnosti vo Veľkej Británii zdaňujú všetky svoje príjmy. Tam kde sa nezhoduje účtovné obdobie sa [...]

Dane v Anglicku

Zákonný rámec daní vo Veľkej Británii Vo Veľkej Británii hrá nezanedbateľnú úlohu zvykové právo. Medzi [...]

Čo je organizačná zložka?

Organizačná zložka sa rozumie pobočka v zahraničí, ktorá nemá vlastnú právnu formu. Všetky úkony vykonávajú [...]

Overovanie Apostille

Overovanie cudzích verejných listín Apostille sa používa vtedy, keď je cudziu listinu potrebné použiť na Slovensku [...]

Živnosť alebo s.r.o.?

Najčastejšími formami podnikania na Slovensku sú podnikanie na živnosť, alebo prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Väčšina [...]