[widgets_on_pages id=“SK-Company“]

Založenie k.s. – komanditnej spoločnosti

Komanditná spoločnosť je osobnou spoločnosťou, ktorá umožňuje spojenie schopných podnikateľov, ktorí pôsobia ako komplementári, s pasívnymi spoločníkmi alebo investormi, ktorí sú komandisti, a ktorí sa nechcú podieľať na vedení spoločnosti. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene, t.j. celým svojím osobným majetkom a ich podiely na zisku spoločnosti nie sú zdanené na úrovni spoločnosti, ale zavedú sa iba do osobného daňového priznania komplementára. Komanditisti ručia len do výšky svojho nesplateného kapitálového vkladu, t.j. neručia za dlhy a záväzky spoločnosti, ale ich podiel na zisku spoločnosti je zdanený na úrovni spoločnosti a ak sa na nich vzťahuje daň z dividend a podielov na zisku, tak potom aj na ich osobnej úrovni,  t.j. dvojnásobné zdanenie, pričom nie vždy k tomuto druhému zdaneniu dochádza, keď sa daň z dividend a podielov na zisku neuplatňuje.

Komanditná spoločnosť ponúka viacero výhod:

  • časť ziskov pripadajúcich na komanditistov sa zdaňuje na úrovni spoločnosti a časť ziskov pripadajúcich na komplementárov sa nezdaňuje na úrovni komanditnej spoločnosti,
  • riadiť a zastupovať komanditnú spoločnosť môžu iba komplementári,
  • vklad každého komanditistu musí byť vo výške aspoň 250 EUR, pričom však vklad vám môžeme pomôcť ošetriť tak, aby ste ho nemuseli platiť v hotovosti,
  • komplementári nemajú zákonnú vkladovú povinnosť,
  • spoločníkmi môžu byť fyzické aj právnické osoby,
  • založenie s.r.o. trvá zvyčajne krátko (často 9 – 14 prac. dní).

Komanditná spoločnosť – ďalšie charakteristiky:

  • komanditná spoločnosť nemôže založiť jedna fyzická osoba ani jedna právnická osoba, vždy musí mať minimálne dvoch spoločníkov.

Založenie komanditnej spoločnosti zahŕňa:

  • po úhrade ceny počiatočnú osobnú alebo telefonickú konzultáciu pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti s.r.o. Naši odborníci Vám vysvetlia všetko, čo Vás napadne, upozornia Vás na možné alternatívy a pomôžu Vám vybrať si cenovo a časovo najefektívnejšie riešenie,
  • vypracovanie všetkých dokumentov, ktoré potrebujete,
  • kompletné vybavenie živnostenských oprávnení,
  • vyhotovenie a podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra,
  • úhradu VŠETKÝCH súdnych a správnych poplatkov, takže po jednorázovom zaplatení Vás už nečakajú žiadne výdavky,
  • poradenstvo pri úhrade notárskych poplatkov,

Čo musí obsahovať obchodné meno komanditnej spoločnosti? Obchodné meno komanditnej spoločnosti musí obsahovať označenie komanditná spoločnosť, prípadne skratku „kom.spol.“, alebo „k.s.“.  Ak sa objaví v obchodnom mene komanditnej spoločnosti meno komandistu, ručí za záväzky neobmedzene, aj keď inak práva komlementára nezískava. Najznámejšie komanditné spoločnosti: AHOLD Retail Slovakia, k.s.