S.r.o. je obľúbená forma podnikania pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú podnikať prostredníctvom právnickej osoby.

Tu vám prinášame návod k  vzniku a k zápisu do obchodného registra.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej aj ako „s.r.o.“) je po živnostiach prevádzkovaných fyzickými osobami druhou najčastejšou formou podnikania na Slovensku.

Tieto kroky musíte absolvovať, aby bola vaša s.r.o. zapísaná v obchodnom registri:

 • spísanie zakladateľských dokumentov,
 • preukazovanie bezdlžnosti voči daňovému úradu a Sociálnej poisťovni,
 • získanie živnostenského oprávnenia,
 • splatenie základného imania,
 • podanie návrhu na zápis do obchodného registra,
 • vznik zápisom do obchodného registra.

Vytvorenie zakladateľských dokumentov s.r.o.

Založenie s.r.o. uskutočňujú jej zakladatelia spísaním zakladateľských dokumentov. Podľa toho, koľko zakladateľov bude mať nová s.r.o., sa rozlišuje, či sa bude spisovať zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva. Zakladateľská listina sa na založenie s.r.o. používa vtedy, ak s.r.o. zakladá len jeden zakladateľ. V prípade, že s.r.o. zakladajú aspoň dvaja zakladatelia, použijú spoločenskú zmluvu.

Založenie s.r.o. nie je jednoduchý proces, ale s profesionálmi z eTuls International SK s.r.o. to zvládnete bez stresov.

Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina s.r.o. obsahuje tieto povinné náležitosti:

 1. obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 2. určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,
 3. predmety podnikania,
 4. výšku základného imania, výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu (ak sa vkladajú aj nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal),
 5. mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,
 6. mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje,
 7. určenie správcu vkladov,
 8. výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať a spôsob dopĺňania,
 9. výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti, alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
 10. predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti.
Zoznam firiem na predaj

Nestrácajte čas zakladaním firmy a registráciou DPH

Platca DPH / neplatca ~ zdarma nad 900€: reliéfna pečiatka + reprezentatívny zakladač
Zoznam firiem na predaj